Günlük Arşiv: 02 Mayıs 2018

BUGÜN 1 MAYIS MUS­TA­FA AKAY

Do­ğu­şu­na ba­kar­sa­nız iş­çi­nin, emek­çi­nin bay­ra­mı. Ama, ne yazık ki; işçi sı­nı­fı bu bay­ra­mı iç­sel­leş­ti­re­me­di. Yıl­lar­dır sağ ik­ti­dar­lar ta­ra­fın­dan yö­ne­ti­len bu ül­ke­de iş­çi­den, emek­çi­den çok ser­ma­ye­ye değer ve­ril­di. Hele hele son yıl­lar­da ser­ma­ye­nin ta­hak­kü­mü tam an­la­mıy­la ül­ke­nin ba­şı­na çöktü. Bugün, 1 Mayıs… İşçi­nin, emek­çi­nin bay­ra­mı. İşçi ör­güt­len­me­le­ri­nin tam an­la­mıy­la önü­nün ke­sil­di­ği, …

Devamını

CEVHERİ BUL­MAK VE ÖN­GÖ­RÜ MUS­TA­FA AKAY

Si­ya­si ku­rum­lar­da yö­ne­ti­ci po­zis­yo­nun­da olan­la­rın ön­gü­rü sa­hi­bi ol­ma­la­rı bi­rin­ci ko­şul­lar­dan bi­ri­si­dir. Ör­gü­tün başı ya da yö­ne­ti­ci­si olmak me­mur­lar gibi sabah akşam mesai sa­at­le­ri için­de görev yap­ma­yı ge­rek­tir­mez. Örgüt 24 saat ça­lı­şır ve par­ti­si­ni an­la­tır. Ge­le­ce­ğe yö­ne­lik se­çim­le­re de hazır du­rum­da bek­ler. Bu arada, ka­mu­oyu araş­tır­ma­sı yapar. Ben se­çim­le­ri nasıl ve …

Devamını

KENAN KARAKIRIK

YENİCE KARAKIRIKLAR MAHALLESİ NÜFUSUNA KAYITLI OLUP, KARAKIRIKLAR MAHALLESİ ALPASLAN TÜRKEŞ CADDESİ 42/1’DE İKAMET EDEN (MERHUM) MÜKERREM ve ŞADİYE OĞLU ORÜS EMEKLİSİ, KARAKIRIKLAR MUHTARI, SAFRAN-DOĞUŞ İŞLETMESİ TERMİNAL GÖREVLİSİ KENAN KARAKIRIK (22.02.1958 DOĞUMLU) HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR. CENAZESİ   (02.05 .2018 ÇARŞAMBA)  GÜNÜ YENİCE MERKEZ CAMİDE ÖĞLE NAMAZINA MÜTEAKİP KILINACAK CENAZE NAMAZINDAN SONRA SON …

Devamını