Günlük Arşiv: 30 Ocak 2021

AHMET KÖKLÜ

YENİCE NODULLAR KÖYÜ İYİOĞLU MAHALLESİ NÜFUSUNA KAYITLI OLUP, ANKARA İLİ NALLIHAN İLÇESİ ÇAYIRHAN MAHALLESİNDE İKAMET EDEN MERHUM HASAN ve MERHUME SAFİYE OĞLU, FATMA KÖKLÜ EŞİ, NALLIHAN İLÇESİ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ORHAN KATIRCININ KAYINPEDERİ, ESKİ ÇAYIRHAN BELEDİYE MECLİS ÜYESİ AHMET KÖKLÜ (13.04.1959 DOĞUMLU) HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR. CENAZESİ  (30.01.2021 CUMARTESİ GÜNÜ) ANKARA …

Devamını

FATİME AYDOĞAN

YENİCE MERKEZ MAHALLESİ NÜFUSUNA KAYITLI OLUP, BOLU İLİ, MENGEN İLÇESİNDEN İLÇEMİZE YERLEŞEN, YENİCE MERKEZ MAHALLESİ SANAYİ CADDESİ NO:3/2’DE İKAMET EDEN MERHUM AHMET ve MERHUME DİLBER KIZI, MERHUM YENİCE ESKİ ESNAFLARINDAN MUHARREM USTA LAKABI İLE BİLİNEN MUHARREM AYDOĞAN EŞİ,  FATİME AYDOĞAN (05.04.1941 DOĞUMLU) HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR. CENAZESİ (28.01.2021 PERŞEMBE GÜNÜ) BOLU …

Devamını

“Ye­ni­ce’mizin so­run­la­rı­nı duyan yok”

İYİ Parti Ye­ni­ce İlçe Baş­ka­nı Seyfi Tetik, ga­ze­te­mi­ze ya­zı­lı bir açık­la­ma ya­pa­rak; “Ye­ni­ce’mizin so­run­la­rı­nı duyan yok” dedi. Tetik, ya­zı­lı açık­la­ma­sın­da şun­la­rı söy­le­di; “Ye­ni­ce’mizin so­run­la­rı dağ gibi bü­yü­mek­te­dir. İşte demir yol­la­rı. Te­ren­le­ri­miz ça­lış­mı­yor. Biran önce tren se­fer­le­ri baş­la­tıl­ma­lı­dır. Has­ta­ne­miz var, ama için­de dok­to­ru­muz yok. Do­ğal­gaz ko­nu­sun­da bir arpa boyu yol alın­ma­mış. …

Devamını

“TEK ADAMA DAYALI SİSTEM YERİNE ORTAK AKIL TESİS EDİLMELİ”

SA­AD­TE Par­ti­si Ye­ni­ce İlçe Baş­ka­nı İsmail Ki­ren­li, parti bi­na­sın­da dü­zen­le­di­ği basın top­lan­tı­sın­da, Tür­ki­ye gün­de­mi­ne ve il­çe­miz so­run­la­rı­na de­ği­ne­rek; “tek adama da­ya­lı sis­tem ye­ri­ne ortak akıl tesis edil­me­li” dedi. Ki­ren­li, basın açık­la­mısn­da şu gö­rüş­le­re yer verdi; “De­ğer­li basın men­sup­la­rı; Söz­le­ri­me Ni­jer­ya açık­la­rın­da kor­san­la­rın ge­mi­mi­ze yap­tı­ğı sal­dı­rı­da ha­ya­tı­nı kay­be­den de­niz­ci­mi­ze Allah’tan rah­met …

Devamını

YENİDEN İNCELEME ve ÇALIŞMA YAPILACAK

İLÇEMİZDE Mah­ke­me ka­ra­rı ile orman sa­yı­lan ve sorun ya­ra­tan yer­ler­le il­gi­li ye­ni­den ça­lış­ma ya­pı­la­cak. Zon­gul­dak Orman Bölge Mü­dü­rü Faruk Bay­rak­ta­roğ­lu be­ra­be­rin­de Ka­dast­ro Mül­ki­yet Şube Mü­dü­rü Ayhan Şenel, Ka­das­ro Mül­ki­yet Şube Mü­hen­di­si Zekai Ko­ca­ku­lak ol­du­ğu halde Ye­ni­ce’ye ge­le­rek Orman İşlet­me Mü­dü­rü İlhan Albuz, İşlet­me Müdür Yar­dım­cı­sı Ahmet Erk­men ve Mer­kez İşlet­me …

Devamını

İNDİRİM AN­LAŞ­MA­SI YAPTI

YENİCE Be­le­di­ye­si ile Ka­ra­bük Özel Me­di­kar Has­ta­ne­si ara­sın­da in­di­rim söz­leş­me­si im­za­lan­dı. Be­le­di­ye Mali Hiz­met­ler Mü­dü­rü Hasan Bağ­ba­şı ve Me­di­kar Ku­rum­sal Ta­nı­tım ve Pa­zar­la­ma Mü­dü­rü Fehmi Ra­ma­za­noğ­lu’nun im­za­la­dık­la­rı söz­leş­me­ye göre kurum ça­lı­şan­la­rı, eş ve ço­cuk­la­rı ayak­ta te­da­vi­de %15, ya­tak­lı te­da­vi­de de %10 in­di­rim­den fay­da­la­na­cak­lar. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Zeki Çaylı, Ka­ra­bük Özel Me­di­kar …

Devamını