Başkan Çaylı’ya so­ruş­tur­ma izni verdi

İÇİŞLERİ Ba­kan­lı­ğı, Ye­ni­ce Be­le­di­ye Baş­ka­nı Zeki Çaylı ile Be­le­di­ye Mec­lis Üye­le­ri, Cevat Belen, Şenol Onur, Neşe Mı­sır­lı, Alim Ören­li, Erdal Yir­mi­beş, Yüksel Me­şe­ba­şı, Mu­zaf­fer Çalık, İsmet Ce­be­ci­oğ­lu, Nuri Osman Yavaş ve Fehmi Hatıl ile Be­le­di­ye Ya­zı­iş­le­ri Mü­dü­rü, Hesap İşleri Mü­dü­rü ve bir tek­nik per­so­nel hak­kın­da so­ruş­tur­ma izni ver­di­ği öğ­re­nil­di. İçiş­le­ri Ba­ka­nı Sü­ley­man Soylu im­za­sı ile ve­ri­len so­ruş­tur­ma iz­ni­nin imar de­ği­şik­li­ği ve ki­şi­ye men­fa­at sağ­la­ma ol­du­ğu öğ­re­nil­di.
Bi­lin­di­ği gibi, 2018 yı­lı­nın Ha­zi­ran ayın­da İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan Mül­ki­ye Baş Mü­fet­ti­şi Ahmet Al­tun­baş gön­de­ril­miş ve Ye­ni­ce Be­le­di­ye­si’nde 2016-2017-2018 yıl­la­rı­na ait ev­rak­lar­da in­ce­le­me­ler yap­mış­tı.Ya­pı­lan in­ce­le­me so­nu­cun­da Mül­ki­ye Baş Mü­fet­ti­şi Al­tun­baş, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Zeki Çaylı, Be­le­di­ye Mec­lis Üye­le­ri, daimi en­cü­men­ler ile so­rum­lu be­le­di­ye per­so­ne­lin­den 2018 yı­lı­nın Eylül ayın­da da, bazı imar de­ği­şik­lik­le­ri ve iş­lem­ler hak­kın­da sa­vun­ma is­te­miş­ti. Ya­pı­lan sa­vun­ma ve in­ce­le­me­le­rin ar­dın­dan İçiş­le­ri Ba­ka­nı Sü­ley­man Soylu im­za­sı ile il­gi­li­le­re geç­ti­ği­miz hafta için­de teb­li­gat ya­pıl­mış ve 4483 sa­yı­lı Me­mur­lar ve Diğer Kamu Gö­rev­li­le­ri­nin Yar­gı­lan­ma­sı Hak­kın­da­ki Ka­nu­nun 6’ncı mad­de­si hükmü uya­rın­ca, teb­liğ ta­ri­hin­den iti­ba­ren 10 gün için­de Da­nış­tay Bi­rin­ci Da­ire­si’ne iti­raz yolu açık olmak üzere karar ve­ril­di­ği be­lir­til­di.