“BELEDİYENİN İTFAİYE ALIM KAMPANYASINI DESTEKLİYORUZ”

CUM­HURİYET Halk Par­ti­si Ye­ni­ce İlçe Baş­ka­nı Enver Özgü, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da; “Be­le­di­ye­nin it­fa­iye kam­pan­ya­sı­nı des­tek­li­yo­ruz” dedi.
Özgü, açık­la­ma­sın­da şun­la­rı söy­le­di; “Parti yö­ne­ti­mi ola­rak yap­tı­ğı­mız top­lan­tı­mız­da be­le­di­ye­nin it­fa­iye kam­pan­ya­sı­nı des­tek­le­me ka­ra­rı almış bu­lu­nu­yo­ruz. Yö­ne­tim ku­ru­lu top­lan­tı­mız­da al­dı­ğı­mız karar ile bu kam­pan­ya­yı des­tek­li­yo­ruz. Parti yö­ne­ti­mi ola­rak kendi ara­mız­da top­la­ya­ca­ğı­mız bir mik­tar pa­ra­yı da be­le­di­ye­nin he­sap­la­rı­na önü­müz­de­ki gün­ler­de ya­tı­ra­ca­ğız.”

Bir cevap yazın