“BU YIL ÖĞRENCİ SAYIMIZ 200’Ü GEÇECEKTİR”

YENİCE Yük­se­ko­kul Yap­tır­ma ve Ya­şat­ma Der­ne­ği Basın söz­cü­sü M. Temel De­re­ba­şı, yeni eği­tim ve öğ­re­tim yı­lı­nın baş­la­ma­sı­na kısa bir süre kal­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, bu yıl Yük­se­ko­ku­lun ka­pa­si­te­si­nin tamam dol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, ge­lecek öğ­ren­ci­le­rin yurt so­ru­nu ya­şa­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti.
De­re­ba­şı, üç bö­lüm­de bu yıl 200’den fazla öğ­ren­ci­nin eği­tim ve öğ­re­nim gö­re­ce­ği­ni be­lir­te­rek, il­çe­mi­ze dı­şa­rı­dan ge­lecek öğ­ren­ci­le­rin yurt ve kalma yer­le­ri ko­nu­sun­da yar­dım­cı olun­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti.
De­re­ba­şı, ko­nuy­la il­gi­li ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da şun­la­rı söy­le­di; “2019-2020 eği­tim ve öğ­re­tim yı­lı­nın baş­la­ma­sı­na artık sa­yı­lı gün­ler kaldı. Bu yıl il­çe­miz­de­ki Yük­se­ko­kul’a ve­ri­len kon­ten­jan­la­rın ta­ma­mı dol­muş du­rum­da­dır. Bil­gi­sa­yar Bö­lü­mü­ne bu yıl 50 öğ­ren­ci kon­ten­ja­nı ve­ril­miş ve bu sayı dol­muş du­rum­da­dır. Yine, İş Sağ­lı­ğı ve Gü­ven­li­ği bö­lü­mü­ne 30, Raylı Sis­tem­ler bö­lü­mü­ne de 25 kon­ten­jan ve­ril­miş­tir. Bu kon­ten­jan­la­rın ta­ma­mı dol­muş du­rum­da­dır. Yine geç­ti­ği­miz yıl­dan okula devam edecek öğ­ren­ci­ler­le bir­lik­te bu sayı 200’ü ge­çe­cek­tir. Dı­şa­rı­da gelen öğ­ren­ci­le­rin kalma yeri ko­nu­sun­da eli­miz­den gelen des­te­ği ver­me­miz ge­rek­mek­te­dir. Öğ­ren­ci sa­yı­sı­nın art­ma­sı için bu şart­tır. Bu­ra­da gelen öğ­ren­ci­le­rin ka­yıt­la­rı­nı don­dur­ma­ma­sı için bu çok önem­li­dir. Eğer, biz bu öğ­ren­ci­le­re sahip çık­maz­sak, dı­şa­rı­dan gelen öğ­ren­ci­ler ka­yıt­la­rı­nı don­du­rup bu­ra­ya gel­me­ye­cek­ler­dir. Onun için öğ­ren­ci sa­yı­mız­da art­ma­ya­cak­tır. Bu ko­nu­da her­kes üze­ri­ne düşen gö­re­vi yap­ma­lı­dır. 200 ci­va­rın­da sayı azım­sa­na­cak bir rakam de­ğil­dir. Ön­ce­lik­le il­çe­miz­de ya­pı­lan yur­dun fa­ali­ye­te so­kul­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Yine, evini ki­ra­ya veren yurt­taş­la­rı­mız­da öğ­ren­ci­le­re des­tek ol­ma­lı­dır­lar.”