Manşet

İLÇE BAŞKANI KİM OLACAK?

AKP Yenice İlçe Başkanlığı için yapılan temayül yoklamasından sonra, dört kişiden Genel Merkezin cv istediği öğrenildi. Bilindiği gibi, 25 Ocak 2020 tarihinde AKP’de 13 kişi ilçe başkan adayı olmak için müracaatta bulunmuş ve temayül yoklamasına katılmışlardı. Yapılan temayül yoklamasının ardından AKP Genel Merkezi’ne üç kişinin çağırılacağı yönünde açıklamalar yapılmıştı. AKP …

Devamını

KARDERFED Genel Başkanı

“Basın, ulusun ortak sesidir. Bir güç, bir okul, bir yol göstericidir.” der M. Kemal Atatürk Dördüncü kuvvet olan basının özgür olması, Türkiye’nin de özgür olmasıdır. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun Cevdet AKAY KARDERFED Genel Başkanı

Devamını

İLHAN ALBUZ ATANDI

YENİCE Orman İşletme Müdürü Hüseyin Kalaycı’nın Artvin Bölge Müdür Yardımcılığına atanmasıyla boşalan Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne Zonguldak Orman İşletmesi Müdür Yardımcısı İlhan Albuz atandı. Yenice Orman İşletme Müdürlüğü’ne atanan Albuz, ilçemizdeki görevine başladı. Albuz’a ilçemize hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.

Devamını

ARTVİN BÖLGE MÜDÜR YARDIMCILIĞINA ATANDI

YAKLAŞIK 8 aydan beri Yenice Orman İşletme Müdürü olarak görev yapan Hüseyin Kalaycı, Artvin Bölge Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Edinilen bilgiye göre, 8 ay önce Kastamonu Taşköprü İşletme Müdürlüğü’nden Yenice Orman İşletme Müdürlüğü’ne atanan Kalaycı, bugünden itibaren de Artvin Orman Bölge Müdürlüğü’ne Müdür Yardımcısı olarak atandı. Kalaycıya yeni görevinde başarılar …

Devamını

İYİYE GİDİYOR

BARIŞ Pı­na­rı Ha­re­ka­tı’nda te­rö­rist­ler­den te­miz­le­nen Ra­su­layn böl­ge­sin­de PKK/YPG’li te­rö­rist­ler­ce ya­pı­lan taciz ate­şin­de 1 as­ke­ri­mi­zin şehit oldu, 5 as­ke­ri­mi­zin ya­ra­lan­dı. Ya­ra­lı as­ker­ler­den bi­ri­si­nin il­çe­miz Yor­tan Bel­de­si’nden uzman çavuş Ersin Islak ol­du­ğu öğ­re­nil­di. İlk mü­da­ha­le­si Şan­lı­ur­fa­da ya­pı­lan Islak’ın dün gece An­ka­ra Gata’ya ge­ti­ril­di­ği öğ­re­nil­di. Yor­tan’da Kar­deş­ler Or­kest­ra­sı­nın sa­hi­bi Ni­za­met­tin Islak’ın oğlu olan …

Devamını

Bey­nin­de­ki tü­mör­le yaşam mü­ca­de­le­si ve­ri­yor

KA­RA­BÜK’ün Kur­tu­luş Ma­hal­le­si’nde otu­ran 38 ya­şın­da­ki Sa­ti­ye De­re­li, ça­lış­tı­ğı işte ra­hat­sız­lan­dı ve git­ti­ği has­ta­ne­de bey­nin­de 23 mm. tümör ol­du­ğu­nu öğ­ren­di. En­gel­li eşi Şevki De­re­li’nin İŞKUR va­sı­ta­sıy­la 6 ay­lı­ğı­na ça­lış­tı­ğı Tarım Mü­dür­lü­ğü’ndeki işi de sona erin­ce, ta­ma­men ça­re­siz bir du­ru­ma düştü. Gön­de­ril­di­ği An­ka­ra’da dok­tor­la­rın aci­len ame­li­yat ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­dik­le­ri­ni be­lir­ten Sa­ti­ye …

Devamını

OR­KO­OP 56 BİN LİRA NAKDİ YAR­DIM YAPTI

ZON­GUL­DAK-Bar­tın-Ka­ra­bük İl ve İlçe­le­ri Ta­rım­sal Kal­kın­ma Ko­ope­ra­tif­le­ri Üst Bir­li­ği (OR­KO­OP) sos­yal yar­dım fo­nun­dan il­çe­miz or­man­la­rın­da ça­lı­şır­ken ya­şam­la­rı­nı yi­ti­ren ve kaza ge­çi­ren­le­rin aile­le­ri­ne 56 bin lira nakdi yar­dım ya­pıl­dı. Üst Bir­lik Baş­ka­nı Sa­tıl­mış Gir­gin ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri Rahmi Al­tı­nok ve Salim Be­şev­li dün, Üst Bir­li­ğin Ye­ni­ce’deki bü­ro­sun­da Ye­ni­ce Orman İşlet­me …

Devamını

İtirazı An­ka­ra İdare Mah­ke­me­si red­det­ti

YENİCE’nin Şeker Kan­yo­nu’nunda TM Ener­ji ta­ra­fın­dan ya­pı­la­cak HES ya­tı­rı­mı ko­nu­sun­da yeni bir ge­liş­me or­ta­ya çıktı. Şeker Kan­yo­nu’nda ya­pı­la­cak HES için İl Genel Mec­li­si’nin ver­di­ği in­şa­at izni ve su­la­rın sü­re­siz kul­la­nı­mı­na iliş­kin iki açı­lan da­va­da önce yü­rüt­me­yi dur­dur­ma ka­ra­rı ve­ril­miş, şir­ket buna iti­raz et­miş­ti. An­ka­ra İdare Mah­ke­me­si 5. Daire’de ele alı­nan …

Devamını

İLÇEMİZDE DE KUT­LAN­DI

19 EKİM Muh­tar­lar Günü tüm yurt­ta ol­du­ğu gibi, il­çe­miz­de de kut­lan­dı. İlçe pro­to­ko­lü­nün ka­tı­lı­mıy­la, 19 Ekim 2019 Cu­mar­te­si günü saat 11.00’de Ata­türk Anıtı’na çe­lenk ko­nul­ma­sı­nın ar­dın­dan saygı du­ru­şu ve İstik­lal Marşı okun­du. Daha sonra günün anlam ve öne­mi­ni be­lir­ten ko­nuş­ma­yı Ye­ni­ce Muh­tar­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Ertan Özgü yaptı. Özgü, ko­nuş­ma­sın­da, “Muh­tar­la­rı­mı­zı, …

Devamını

POŞET POŞET ÇÖP TOP­LA­DI­LAR

YENİCE Ara­do­lu Li­se­si öğ­ren­ci­le­ri, öğ­rent­men­le­ri eş­li­ğin­de il­çe­mi­zin gözde me­si­re ye­ri­le­rin­den bi­ri­si olan, Gök­te­pe Yay­la­sı’nda po­şet­ler­le çöp top­la­ya­rak çevre te­miz­li­ği­ne dik­kat çek­ti­ler. Ana­do­lu Li­se­si Gezi ve Ta­nı­tım Ku­lü­bü’nün or­ga­ni­zas­yo­nun­da 9. ve 10. sınıf öğ­ren­çi­le­ri ve öğ­ret­men­ler, ‘Çö­pü­nü çöpe at’, ‘Çö­pü­ne sahip çık’ slo­ga­nıy­la il­çe­mi­zin tabii gü­zel­li­ği olan Gök­te­pe Yay­la­sı’nda çevre te­miz­li­ği …

Devamını