Manşet

“Ye­ni­ce’mizin so­run­la­rı­nı duyan yok”

İYİ Parti Ye­ni­ce İlçe Baş­ka­nı Seyfi Tetik, ga­ze­te­mi­ze ya­zı­lı bir açık­la­ma ya­pa­rak; “Ye­ni­ce’mizin so­run­la­rı­nı duyan yok” dedi. Tetik, ya­zı­lı açık­la­ma­sın­da şun­la­rı söy­le­di; “Ye­ni­ce’mizin so­run­la­rı dağ gibi bü­yü­mek­te­dir. İşte demir yol­la­rı. Te­ren­le­ri­miz ça­lış­mı­yor. Biran önce tren se­fer­le­ri baş­la­tıl­ma­lı­dır. Has­ta­ne­miz var, ama için­de dok­to­ru­muz yok. Do­ğal­gaz ko­nu­sun­da bir arpa boyu yol alın­ma­mış. …

Devamını

“TEK ADAMA DAYALI SİSTEM YERİNE ORTAK AKIL TESİS EDİLMELİ”

SA­AD­TE Par­ti­si Ye­ni­ce İlçe Baş­ka­nı İsmail Ki­ren­li, parti bi­na­sın­da dü­zen­le­di­ği basın top­lan­tı­sın­da, Tür­ki­ye gün­de­mi­ne ve il­çe­miz so­run­la­rı­na de­ği­ne­rek; “tek adama da­ya­lı sis­tem ye­ri­ne ortak akıl tesis edil­me­li” dedi. Ki­ren­li, basın açık­la­mısn­da şu gö­rüş­le­re yer verdi; “De­ğer­li basın men­sup­la­rı; Söz­le­ri­me Ni­jer­ya açık­la­rın­da kor­san­la­rın ge­mi­mi­ze yap­tı­ğı sal­dı­rı­da ha­ya­tı­nı kay­be­den de­niz­ci­mi­ze Allah’tan rah­met …

Devamını

YENİDEN İNCELEME ve ÇALIŞMA YAPILACAK

İLÇEMİZDE Mah­ke­me ka­ra­rı ile orman sa­yı­lan ve sorun ya­ra­tan yer­ler­le il­gi­li ye­ni­den ça­lış­ma ya­pı­la­cak. Zon­gul­dak Orman Bölge Mü­dü­rü Faruk Bay­rak­ta­roğ­lu be­ra­be­rin­de Ka­dast­ro Mül­ki­yet Şube Mü­dü­rü Ayhan Şenel, Ka­das­ro Mül­ki­yet Şube Mü­hen­di­si Zekai Ko­ca­ku­lak ol­du­ğu halde Ye­ni­ce’ye ge­le­rek Orman İşlet­me Mü­dü­rü İlhan Albuz, İşlet­me Müdür Yar­dım­cı­sı Ahmet Erk­men ve Mer­kez İşlet­me …

Devamını

İNDİRİM AN­LAŞ­MA­SI YAPTI

YENİCE Be­le­di­ye­si ile Ka­ra­bük Özel Me­di­kar Has­ta­ne­si ara­sın­da in­di­rim söz­leş­me­si im­za­lan­dı. Be­le­di­ye Mali Hiz­met­ler Mü­dü­rü Hasan Bağ­ba­şı ve Me­di­kar Ku­rum­sal Ta­nı­tım ve Pa­zar­la­ma Mü­dü­rü Fehmi Ra­ma­za­noğ­lu’nun im­za­la­dık­la­rı söz­leş­me­ye göre kurum ça­lı­şan­la­rı, eş ve ço­cuk­la­rı ayak­ta te­da­vi­de %15, ya­tak­lı te­da­vi­de de %10 in­di­rim­den fay­da­la­na­cak­lar. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Zeki Çaylı, Ka­ra­bük Özel Me­di­kar …

Devamını

AHMET ŞÜKRÜ ELBİR’İN İSMİ İLÇEMİZDE YAŞATILMALIDIR

YENİCE’mizin turizme açılmasında önemli katkı ve pay sahibi olan ve üç yıl önce aramızdan ayrılan Ahmet Şükrü Elbir’in adının ilçemizde yaşatılması isteniyor. Özellikle Şeker Kanyonu’nun tanıtımında önemli pay sahibi olan Ahmet Şükrü Elbir,  Yenicelinin kanyonun farkına varmasını sağlamıştı. Elbil, ilçeye dışarıdan gelenlere rehberlik ederek de katkısını sunmuştu. Ölümünün üçüncü yılında …

Devamını

DÜNYANIN EN ETKİLİ BİLİM İNSANLARI LİSTESİNDE

YORTAN Beldemizden Doç. Dr. Şuayip Yüzbaşı, Stanford Üniversitesi koordinasyonuyla 7 milyon araştırmacı üzerinde yürütülen araştırma sonucunda “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Stanford Üniversitesindeki bilim insanları John Ioannidis ve arkadaşları tarafından PLOS Biology dergisinde yayımlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde Karabüklü bir isimde …

Devamını

ZONGULDAK SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜNE ATANDI

UZUN yıllardır Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Müdürlüğü yapan ve aynı zamanda Yeniceliler Derneği Başkanlığı  görevini de yürüten hemşerimiz Yaşar Karaman, Cumhurbaşkanı oluruyla Zonguldak Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne atandı.  Karaman, atama kararını sosyal medya hesabından şöyle paylaştı; “Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ve tensipleri ile Zonguldak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü …

Devamını

DEVİR TESLİM TÖRENİ YAPILDI

ZONGULDAK Orman Bölge Müdürlüğü’ne atanan Faruk BAYRAKTAROĞLU 30 Ekim 2020 Cuma günü görevine başladı. Orman Genel Müdür Yardımcısı Hayati ÖZGÜR ve Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanı Hüdaverdi ŞEN’in katılımlarıyla 2018 yılından beri Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü görevini vekâleten yürüten Zekeriya BEYAZLI görevi Faruk BAYRAKTAROĞLU’na devretti. Devir teslim töreninde konuşan Orman Genel Müdür …

Devamını

ŞİRİNKÖY’DEN ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

İLÇEMİZE bağlı Şirinköy ve komşu sınır köy Değirmenyanı’nda hafta sonu kurulan halk/semt pazarı birden fazla Covid-19 pozitif vaka tesbit edilmesinden dolayı 21 Ekim tarihinden itibaren iki hafta süreyle kurulmayacak. Konuyla ilgili Karabük Valiliği’nden yapılan açıklamada; “İlimiz Yenice İlçesi Şirinköy’de birden fazla Covid-19 pozitif vakanın tesbit edilmesi ve vakaların temaslı sayısının …

Devamını

PAZAR GÜNÜ YAPILACAK

MİLLİYETÇİ Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) ilçe kong­re­si 27 Eylül Pazar günü saat 12.00’da Beste Düğün Sa­lo­nu’nda ya­pı­la­cak. Ergün Ka­ra­kı­rık baş­kan­lı­ğın­da tek liste ile gi­di­lecek olan se­çim­ler­de 15 asil, 14 yedek yö­ne­tim ku­ru­lu üyesi ve 56 üst kurul de­le­ge­si­nin se­çi­mi ya­pı­la­cak. MHP Ye­ni­ce İlçe Baş­ka­nı Ergün Ka­ra­kı­rık; “Par­ti­mi­zin ola­ğan genel ku­ru­lu 27 Eylül …

Devamını