Manşet

EVLİLİĞE İLK ADIMI ATTILAR

İLÇEMİZ nak­li­yat­çı­la­rın­dan Varol Akça’nın oğlu, Kadir Akça’nın to­ru­nu Kadir Can Akça, hafta sonu ya­pı­lan nişan tö­re­ni ile ev­li­li­ğe ilk adı­mı­nı attı. Gül­can-Va­rol Akça çif­ti­nin oğlu Kadir Can ile Ka­ra­bük Üni­ver­si­te­si’nde yük­sek li­sans yapan Ay­nur-Sü­ley­man Ar­dınç çif­ti­nin kız­la­rı Büşra Ar­dınç’ın nişan tö­ren­le­ri İstan­bul’da ya­pıl­dı. Hafta sonu ya­pı­lan nişan tö­re­ni­ne her iki …

Devamını

NİŞANLANDILAR

İLÇEMİZ es­naf­la­rın­dan Maçka Cafe’nin sa­hi­bi genç kar­de­şi­miz Tur­gay Sa­tı­cı ile hem­şi­re Şeyma Nur Koy­mat­çık, aile ara­sın­da ta­kı­lan nişan yü­zük­le­ri ile ev­li­li­ğe ilk adım­la­rı­nı at­tı­lar. Son­gül-Er­dal Koy­mat­çık çif­ti­nin kız­la­rı Şeyma Nur ile Fat­ma-Vey­sel Satıcı çif­ti­nin oğlu Tur­gay Sa­tı­cı’nın nişan tö­ren­le­ri aile ara­sın­da ya­pıl­dı. Genç çif­ti­mi­zi kut­lu­yor, bir ömür boyu mut­lu­luk­lar di­li­yo­ruz.

Devamını

SÜRÜCÜLERE UYARI

KA­RA­YOL­LA­RI Tra­fik ve Yol Gü­ven­li­ği Araş­tır­ma Der­ne­ği Ka­ra­bük İl Tem­sil­ci­si İbra­him Yaylı, kal­bin­den prob­le­mi olan sü­rü­cü­le­rin kış ay­la­rın­da soğuk ha­va­la­ra dik­kat et­me­le­ri ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti. Yaylı, geç­ti­ği­miz hafta kalp krizi ge­çi­re­rek ken­di­si, eşi, ge­li­ni ve to­ru­nun ölü­mü­ne neden olan araç sü­rü­cü­sü­nün kalp krizi so­nu­cu öl­dü­ğü­nün tes­bit edil­di­ği­ne de dik­kat çe­ke­rek şun­la­rı …

Devamını

“İŞÇİ ALIMIYLA İLGİLİ PROBLEMİN SAHİBİ AKP’DİR”

CUM­HURİYET Halk Par­ti­si Ye­ni­ce Be­le­di­ye Baş­kan adayı Sabri Ce­be­cik, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da, TTK’ya işçi alı­mıy­la il­gi­li prab­le­min doğ­ru­dan sa­hi­bi­nin AKP ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Ce­be­cik, ko­nuy­la il­gi­li ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da şun­la­rı söy­le­di; “Sev­gi­li Ye­ni­ce­li­ler, TTK’ya işçi alı­mıy­la il­gi­li prob­le­min sa­hi­bi doğ­ru­dan AKP’dir. Karar si­ya­si­dir. AKP’de si­ya­set ya­pan­lar bu so­rum­lu­lu­ğun al­tın­dan kal­ka­ma­ya­cak­lar­dır. Bu …

Devamını

Başkan Çaylı’ya so­ruş­tur­ma izni verdi

İÇİŞLERİ Ba­kan­lı­ğı, Ye­ni­ce Be­le­di­ye Baş­ka­nı Zeki Çaylı ile Be­le­di­ye Mec­lis Üye­le­ri, Cevat Belen, Şenol Onur, Neşe Mı­sır­lı, Alim Ören­li, Erdal Yir­mi­beş, Yüksel Me­şe­ba­şı, Mu­zaf­fer Çalık, İsmet Ce­be­ci­oğ­lu, Nuri Osman Yavaş ve Fehmi Hatıl ile Be­le­di­ye Ya­zı­iş­le­ri Mü­dü­rü, Hesap İşleri Mü­dü­rü ve bir tek­nik per­so­nel hak­kın­da so­ruş­tur­ma izni ver­di­ği öğ­re­nil­di. İçiş­le­ri …

Devamını

ORMAN KÖYLÜSÜNÜ TEDİRGİN EDİYOR

İLÇEMİZ Orman İşlet­me Mü­dür­lü­ğü’ne bağlı İşlet­me Şef­lik­le­rin­de di­ki­li sa­tı­şıy­la il­gi­li ge­liş­me­ler orman köy­lü­le­ri­ni te­dir­gin edi­yor. Orman İşlet­me Mü­dür­lük­le­ri’nin bir ço­ğun­da di­ki­li sa­tı­şı yapan Orman Genel Mü­dür­lü­ğü, Ye­ni­ce’de üre­tim­de sı­kın­tı ya­şa­ma­ma­sı­na rağ­men di­ki­li sa­tı­şı yap­ma­ya ça­lı­şı­yor. Bu yıl Ye­ni­ce Or­man­la­rın­da 14 bin m3 di­ki­li sa­tı­şı ya­pı­la­ca­ğı, iki mü­te­ahi­din di­ki­li sa­tı­şı yap­tır­mak …

Devamını

KIRIK’IN AÇIK­LA­MA­SI­NA DES­TEK

MER­KEZİ Dev­rek’te olan Zon­gul­dak-Bar­tın Ka­ra­bük İl ve il­çe­le­ri Ta­rım­sal Kal­kın­ma Ko­ope­ra­tif­le­ri Üst Bir­lik Baş­ka­nı ve OR­KO­OP Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Sabri Özgün, AKP İlçe Baş­ka­nı Yıl­maz Kırık’ın “Büyük Ma­den­ci yü­rü­yü­şü­nü baş­la­tır en ön saf­lar­da yü­rü­rür” şek­lin­de ga­ze­te­mi­zin bir ön­ce­ki sa­yı­sın­da çıkan açık­la­ma­sı­nı des­tek­le­di­ği­ni be­lirt­ti. Bi­lin­di­ği gibi, ga­ze­te­mi­zin bir ön­ce­ki sa­yı­sın­da AKP …

Devamını

2 MİLYON TL GELİR ELDE ETTİ

ZON­GUL­DAK Orman Bölge Mü­dür­lü­ğü’nün en fazla kar eden İşlet­me Mü­dür­lü­ğü olan Ye­ni­ce Orman İşlet­me Mü­dür­lü­ğü, 2019 yı­lı­nın ilk sa­tı­şın­dan 2 mil­yon Tl’ye yakın gelir elde etti. Yılın ilk sa­tı­şı­nı 22 Ocak’ta ger­çek­leş­ti­ren ve 155 parti orman em­va­li­ni sa­tı­şa sunan Ye­ni­ce Orman İşlet­me Mü­dür­lü­ğü, tüm par­ti­le­ri sa­tar­ken, tüc­car­la­rın mal ala­bil­mek için …

Devamını

DİKİLİ SATIŞI OLMAYAN YENİCE İŞLETMESİ

ZON­GUL­DAK Orman Bölge Mü­dür­lü­ğü’ne bağlı sekiz İşlet­me Mü­dür­lü­ğü’nden bi­ri­si olan Ye­ni­ce Orman İşlet­me­si 2018 yı­lın­da 79 mil­yon 997 bin 088 TL gelir elde etti. Elde et­ti­ği ge­li­rin 36 mil­yon 793 bir 808 TL’sini orman köy­lü­sü­ne öde­yen Ye­ni­ce Orman İşlet­me­si, 2018 yı­lın­da 4 mil­yon 941 bin 600 TL’lik de ya­tı­rım yaptı. …

Devamını

“BÜYÜK MA­DENCİ YÜ­RÜ­YÜ­ŞÜ­NÜ BAŞ­LA­TIR EN ÖN SAF­LAR­DA YÜ­RÜ­RÜZ”

AKP Ye­ni­ce İlçe Baş­ka­nı Yıl­maz Kırık, ma­de­ne işçi alımı ve di­ki­li sa­tı­şı­na iliş­kin ga­ze­te­miz mu­ha­bir­le­ri­nin so­ru­la­rı üze­ri­ne ya­zı­lı bir açık­la­ma ya­pa­rak; “Hem­şe­ri­le­ri­miz şunu iyi bil­sin­ler, aksi bir du­rum­da ge­re­kir­se daha ön­ce­ki dö­nem­ler­de ya­şa­dı­ğı­mız büyük ma­den­ci yü­rü­yü­şü gibi büyük yü­rü­yü­şü baş­la­tır en ön saf­lar­da­da yü­rü­rüz.” dedi. Kırık, ya­zı­lı açıkl­ma­ma­sın­da şun­la­rı söy­le­di; …

Devamını