Manşet

KULLANILAN BORULARIN TSE BELGESİNİN OLMADIĞI İLERİ SÜRÜLÜYOR

İLÇEMİZİN Şenköy ve Çamlıköy köylerinin su ihtiyacının karşılanması için alınan boruların TSE belgeli olmadığı, boruların sık sık patladığı ileri sürülüyor. Köylülerin verdikleri bilgiye göre, yaklaşık 70 bin liranın üzerinde maliyetle alınan borular suyun taziğine dayanıksız olduğu için sık sık patlıyor ve köylerin susuz kalmasına neden oluyor. Boruların alımında muhtarların ve …

Devamını

DÜĞÜN MERASİMİ 10 TEMMUZ CUMARTESİ GÜNÜ

İLÇEMİZ Tır Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Adem Ören, 10 Temmuz 2021 Cumartesi günü yapılacak düğün töreni ile kızı Ebru’yu evlendirecek. Hatice-Adem Ören çiftinin Ankara Çankaya’da komiser olarak görev yapan kızı Ebru ile Aynur-Orhan Şener çiftinin oğlu Emniyet Genel Müdürü Koruması Ayhan Şener’in düğün merasimleri yarın akşam saat 16.00-22.00 arasında …

Devamını

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

YENİCE-Ka­ra­bük Kara yo­lun­da mey­da­na gelen tra­fik ka­za­sın­da, 1 kişi ya­şa­mı­nı yi­tir­di, biri çocuk 7 kişi ya­ra­lan­dı.Edi­ni­len bil­gi­ye göre, Ümit Ba­ha­dır ida­re­sin­de­ki 78 SV 324 pla­ka­lı oto­mo­bil, Ka­ra­bük-Ye­ni­ce kara yo­lu­nun Ala­çam­ka­ya tü­ne­lin­de karşı yön­den gelen Hasan Özgün yö­ne­ti­min­de­ki 42 AHV 728 pla­ka­lı oto­mo­bil­le çar­pış­tı. İhbar üze­ri­ne olay ye­ri­ne sağ­lık, jan­dar­ma, it­fa­iye, …

Devamını

AKP, CHP VE MHP İL BAŞKANLARI DESTEK SÖZÜ VERDİLER…

TÜRKİYE İş Ban­ka­sı Ye­ni­ce Şu­be­si’nin ka­pa­tıl­ma­ma­sı ko­nu­sun­da AKP, CHP ve MHP İlçe Baş­kan­la­rı des­tek sözü ver­di­ler. Geç­ti­ği­miz Per­şem­be günü AKP İlçe Baş­ka­nı Erdal Yir­mi­beş, CHP İlçe Baş­ka­nı Enver Özgü, MHP İlçe Baş­ka­nı Ergün Ka­ra­ka­rık, Esnaf Odası Baş­ka­nı Cev­det Aba­oğ­lu ve Şo­för­ler Odası Baş­kan Ve­ki­li Ser­dal Ka­zan­cı’dan olu­şan heyet, AKP Ka­ra­bük İl …

Devamını

‘ANNELER GÜNÜ’NDE ŞEHİT ANNELERİNİ ZİYARET ETTİ

İLÇEMİZ Kay­ma­ka­mı Yasin Erdem, “An­ne­ler Günü” do­la­yı­sıy­la il­çe­miz­de ya­şa­yan şehit an­ne­le­ri zi­ya­ret etti. Kay­ma­kam Yasin Erdem, be­ra­be­rin­de ilçe em­ni­yet Amiri Fatih Ce­ri­yan, İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Kenan Yücel ile bir­lik­te il­çe­miz­de­ki şehit an­ne­le­ri­ni zi­ya­ret et­ti­ler ve ‘An­ne­ler Günü’nü kut­la­dı­lar. İlçe Kay­ma­ka­mı Yasin Erdem, Şe­hit­le­ri­mi­zin biz­le­re ema­ne­ti olan an­ne­le­ri­mi­ze ve aile­le­ri­ne, dev­le­ti­mi­zin …

Devamını

GÖKÇEBEY’E TAYİN OLDU

YAK­LA­ŞIK dört yıla yakın bir sü­re­den beri İş Ban­ka­sı Ye­ni­ce Şube Mü­dür­lü­ğü gö­re­vi­ni yü­rü­ten Murat To­noğ­lu, Gök­çe­bey Şube mü­dür­lü­ğü gö­re­vi­ne tayin oldu. Ha­zi­ran ayı ba­şın­da ka­pa­tı­la­ca­ğı be­lir­ti­len Ye­ni­ce Şu­be­si’nden Gök­çe­bey’e tayin olan To­noğ­lu’nun bay­ram son­ra­sı il­çe­miz­de­ki gö­re­vin­den ay­rı­la­ca­ğı öğ­re­nil­di. To­noğ­lu’na yeni görev ye­rin­de ba­şa­rı­lar di­li­yo­ruz.

Devamını

“ŞUBENİN KAPATILMASI KABUL EDİLEMEZ”

TÜRKİYE İş Ban­ka­sı Ye­ni­ce Şu­be­si­nin ka­pa­tı­la­ca­ğı ka­ra­rı üze­ri­ne bir açık­la­ma yapan CHP İlçe Baş­ka­nı Enver Özgü, ” Bu kabul edi­le­bi­lir bir durum de­ğil­dir “dedi. CHP İlçe Baş­ka­nı Enver Özgü,” Ye­ni­ce’miz için büyük önem ta­şı­yan T. İş Ban­ka­sı şu­be­si­nin ka­pa­tıl­ma ka­ra­rı­nın büyük bir yan­lış­lık ol­du­ğu­na ina­nı­yo­ruz. Ye­ni­ce, daha bu­cak­ken açı­lan şu­be­nin …

Devamını

“DERHAL BİR HEYET OLUŞTURULMALIDIR”

TÜRKİYE İş Ban­ka­sı’nın Ye­ni­ce Şu­be­si­nin ka­pa­tı­la­ca­ğı ka­ra­rı üze­ri­ne bir açık­la­ma yapan Eski Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Akay, ” Der­hal bir heyet oluş­tu­rul­ma­lı ve gi­ri­şim­le­re baş­lan­ma­lı­dır” dedi. Tür­ki­ye İş Ban­ka­sı Şu­be­si­nin Ye­ni­ce daha bu­cak­ken imza kam­pan­ya­la­rı açı­la­rak, ya­zış­ma­lar ya­pı­la­rak ve zi­ya­ret­ler­de bu­lu­nu­la­rak fa­ali­ye­te geç­me­si­nin sağ­lan­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Mus­ta­fa Akay, ” Bu tür so­run­lar­da …

Devamını

“Ye­ni­ce’mizin so­run­la­rı­nı duyan yok”

İYİ Parti Ye­ni­ce İlçe Baş­ka­nı Seyfi Tetik, ga­ze­te­mi­ze ya­zı­lı bir açık­la­ma ya­pa­rak; “Ye­ni­ce’mizin so­run­la­rı­nı duyan yok” dedi. Tetik, ya­zı­lı açık­la­ma­sın­da şun­la­rı söy­le­di; “Ye­ni­ce’mizin so­run­la­rı dağ gibi bü­yü­mek­te­dir. İşte demir yol­la­rı. Te­ren­le­ri­miz ça­lış­mı­yor. Biran önce tren se­fer­le­ri baş­la­tıl­ma­lı­dır. Has­ta­ne­miz var, ama için­de dok­to­ru­muz yok. Do­ğal­gaz ko­nu­sun­da bir arpa boyu yol alın­ma­mış. …

Devamını

“TEK ADAMA DAYALI SİSTEM YERİNE ORTAK AKIL TESİS EDİLMELİ”

SA­AD­TE Par­ti­si Ye­ni­ce İlçe Baş­ka­nı İsmail Ki­ren­li, parti bi­na­sın­da dü­zen­le­di­ği basın top­lan­tı­sın­da, Tür­ki­ye gün­de­mi­ne ve il­çe­miz so­run­la­rı­na de­ği­ne­rek; “tek adama da­ya­lı sis­tem ye­ri­ne ortak akıl tesis edil­me­li” dedi. Ki­ren­li, basın açık­la­mısn­da şu gö­rüş­le­re yer verdi; “De­ğer­li basın men­sup­la­rı; Söz­le­ri­me Ni­jer­ya açık­la­rın­da kor­san­la­rın ge­mi­mi­ze yap­tı­ğı sal­dı­rı­da ha­ya­tı­nı kay­be­den de­niz­ci­mi­ze Allah’tan rah­met …

Devamını