Manşet

KAYMAKAM YASİN ERDEM ERZURUM KÖPRÜLÜ KAYMAKAMLIĞINA ATANDI

21 Eylül 2020 tarihinde ilçemiz Kaymakamlığı görevine başlayan Yasin Erdem Erzurum Köprüköy Kaymakamlığı görevine atandı. 12 Ağustos’ta (bugün) yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Erzurum Köprüköy Kaymakamlığı görevine atanan Yasin Erdem’den boşalan ilçemiz Kaymakamlığı’na ise atana yapılmadı. Böylece ilçemiz Kaymakamsız kalmış oldu. Öte yandan İlçemizde başarılı bir kaymakamlık yaptıktan sonra, gittiği her …

Devamını

Dr. EROL KARAN’I YİTİRDİK

İLÇEMİZDE do­tor­luk ve Kay­ma­kam ve­kil­li­ği gö­rev­le­rin­de bu­lu­nan 20 ve 21. dönem DSP Ka­ra­bük Mil­let­ve­kil­li­ği yapan Dr. Erol Karan (69) İzmir’de te­da­vi gör­dü­ğü has­ta­ne­de ya­şa­mı­nı yi­tir­di. Ce­na­ze­si 12 Ağustos 2022 Cuma günü İzmir Çiğli Ata­türk Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si ca­mi­in­de Cuma na­ma­zı­na mü­te­akip kı­lı­na­cak ce­na­ze na­ma­zın­dan sonra Yeni Gür­ler­li me­zar­lı­ğın­da top­ra­ğa ve­ri­lecek. …

Devamını

BASIN İLAN KURUMU’NDAN KAMUOYU AÇIKLAMASI

BASIN İlan Kurumu  Genel Müdürlüğü Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) aldığı bir karar üzerine bir basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada şöyle denildi; ” Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 10 Mart 2022 tarihinde oy çokluğu ile aldığı 2016/5903 başvuru numaralı kararı, Resmi Gazete’nin 10 Ağustos 2022 tarih ve 31919 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. Kurumumuzca, gerekçesiyle birlikte …

Devamını

ÇOCUK DOKTORU İSTENİYOR

İLÇEMİZ Dev­let Has­ta­ne­si’ne çocuk dok­to­ru ata­ma­sı ya­pıl­ma­sı is­te­ni­yor. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı’nın Per­so­nel Da­ğı­lım Cet­ve­lin­de kad­ro­su açık bu­lu­nan çocuk dok­to­ru­nun atan­ma­sıy­la bir­lik­te has­ta­ne­nin iş­le­vi­nin de ar­ta­ca­ğı­nı be­lir­ten yurt­taş­lar, bu ata­ma­nın biran önce ger­çek­leş­me­si ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ti­yor­lar. Has­ta­ne baş­he­ki­mi Da­hi­li­ye Uz­ma­nı Dr. Hasan Özkan’ın öz­ve­ri­li ça­lış­ma­la­rı ile önem­li bir yere sahip olan Ye­ni­ce Dev­let …

Devamını

AYÇİÇEK TARLASINI OTLAR SARDI

ZİRAAT Odası’nın teşvikiyle Atatürk Mahallesi Ada mevkiinde ekilen Ayçiçek fidanları boy atmaya başladı. Ancak, geçtiğimiz günlerde yağan aşırı yağmurlardan sonra her tarafı otlar sardı. İlimizde, Eskipazar’dan bir hafta sonra 21 Mayıs’ta yapılan ekimde, fidanların toprağı sevdiği görüldü. Boyları neredeyse iki metreye yaklaşan fidanların büyük bölümü de meyve vermeye hazır hale …

Devamını

“KA­RA­DENİZ’DE DERE YA­TAK­LA­RI İMARA KA­PA­TIL­MA­LI!”

ÇEVRE Bi­lim­ci Do­çent Dr. Emrah Akyüz, Ka­ra­de­niz’de son dö­nem­de daha fazla gö­rül­me­ye baş­la­yan sel olay­la­rı­nı de­ğer­len­dir­di. İklim de­ği­şik­li­ği ne­de­niy­le Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde su taş­kın­la­rı­nın daha da şid­det­le­ne­ce­ği­ni be­lir­ten Do­çent Dr. Emrah Akyüz, dere ya­tak­la­rı­nın imara ta­ma­men ka­pa­tıl­ma­ma­sı du­ru­mun­da sel fe­la­ke­tin­den kay­nak­la­nan ölüm­cül va­ka­la­rın daha da ar­ta­bi­le­ce­ği uya­rı­sın­da bu­lun­arak şu açık­la­ma­lar­da bu­lun­du; …

Devamını

“BAKAN KİRİŞÇİ VE GENEL MÜDÜR KARACABEY’İ YENİCE’YE DAVET EDİYORUZ”

S.S. Tir ve Ya­zı­köy Ta­rım­sal Kal­kın­ma Ko­ope­ra­tif­le­ri Baş­kan­la­rı Adem Ören ve Şaban Ka­ra­kaş, ga­ze­te­mi­ze yap­tık­la­rı ya­zı­lı açık­la­ma­da; “Tarım Orman Ba­ka­nı Sayın Vahit Ki­riş­çi ve Orman Genel Mü­dü­rü Sayın Bekir Ka­ra­ca­bey’i Ye­ni­ce’ye davet edi­yo­ruz. Gel­sin­ler ve selin iz­le­ri­ni ye­rin­de gör­sün­ler“ de­di­ler. Ören ve Ka­ra­kaş, ya­zı­lı açık­la­ma­la­rın­da şun­la­rı söy­le­di­ler; “Ha­zi­ran ayı­nın son …

Devamını

DEMOKRAT PARTİ 16 NİSAN’DA KONGRE YAPACAK

İLÇE Başkanlığına Aydın Kazancı’nın yaptığı Demokrat Parti’nin Yenice İlçe Kongresi 16 Nisan’da yapılacak. Kazancı, kongre gündemini şöyle açıkladı; KONGRE İLANI DEMOKRAT PARTİ YENİCE İLÇE BAŞKANLIĞINDAN Partimizin Yenice İlçe Kongresi 16 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 14.00’da Altınkaya İş Merkezi 2. Kat No: 9’daki Parti Binamızda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci …

Devamını

YALÇIN ARAT KALAMIŞ’A TEMEL ATTI

YENİCE dı­şa­rı­da­ki de­ğer­le­ri­miz­den bi­ri­si olan İşa­da­mı, Mü­te­ah­hit genç gi­ri­şim­ci­miz İkti­sat­çı Yal­çın Arat, İstan­bul’un en işlek böl­ge­le­rin­de uy­gu­la­dı­ğı 4 önem­li pro­jey­le ba­şa­rı­sı­nı her geçen gün daha da ar­tı­rı­yor. MER­KEZİ YER­LER ONUN İŞİ Ça­lış­ma­la­rın­dan gurur duy­du­ğu­muz Bağ­ba­şı Da­baz­lar do­ğum­lu olan genç gi­ri­şim­ci­miz Arat, şimdi de 4 büyük pro­je­si­ne daha start verdi. Fe­ner­bah­çe …

Devamını

“Elektrik zamları derhal geri alınmalıdır”

ESNAF ve Sanatkârlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Elieyioğlu, yaptığı açıklamada, “Elektrik zamları derhal geri alınmalıdır” dedi. Elieyioğlu, açıklamasında şu görüşlere yer verdi. ” Esnaf ve sanatkârlar, ardı ardına gelen zamlarla perişan duruma düşmüşlerdir. Esnaf sattığı malı yerine aynı fiyattan koyamazken, sanatkâr da kullandığı parçaları sattığından kat be kat daha …

Devamını