Manşet

İYİ PARTİ’DE GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

05 Kasım 2022 ta­ri­hin­de ya­pı­lan kong­re­de Hülya Kork­maz baş­kan­lı­ğın­da olu­şan Ye­ni­ce İlçe Teş­ki­la­tı görev bö­lü­mü yaptı. Geç­ti­ği­miz hafta sonu İlçe Baş­ka­nı Hülya Kork­maz baş­kan­lı­ğın­da top­la­nan yö­ne­tim ku­ru­lun­da ya­pı­lan görev bö­lü­mün­de; MUS­TA­FA DE­RE­BA­SI Si­ya­si İşler Baş­ka­nı, MEH­MET TUR­GUT İlçe Sek­re­te­ri, ATLAN CIBIR Mu­ha­sip, FİKRET ONAN Teş­ki­la­tı Baş­ka­nı, AHMET ODA­BAŞ Kal­kın­ma Po­li­ti­ka­la­rı …

Devamını

MENDERES’DEKİ GÖÇEN YOL HALEN YAPILMADI

İLÇEMİZDE Ha­zi­ran ayı­nın son gün­le­rin­de ya­şa­nan selin üze­rin­den 5 aya yakın bir süre geç­ti­ği­ni be­lir­ten yurt­taş­lar, Men­de­res Ma­hal­le­si Os­man­bey­ler semti yo­lun­da mey­da­na gelen gö­çük­te hiç bir ça­lış­ma ya­pıl­ma­dı­ğı­nı be­lir­ti­yor­lar. Yurt­taş­lar, olası bir yağ­mur­da yolun ta­ma­men ula­şı­ma ka­pa­na­bi­le­ce­ği­ni be­lir­ti­yor­lar ve be­le­di­ye­nin biran önce bu­ra­da ça­lış­ma yap­ma­sı­nı is­ti­yor­lar. Be­le­di­ye yet­ki­li­le­ri­nin Men­de­res Ma­hal­le­si’ne …

Devamını

2023 YILI BÜTÇESİ 140 MİLYON TL OLARAK ONAYLANDI

KA­RA­BÜK İl Genel Mec­li­sin­de, 20 gün bo­yun­ca bir­çok gün­dem mad­de­si­ele alı­na­rak 2023 yılı büt­çe­si­nin gö­rü­şül­dü­ğü Kasım ayı top­lan­tı­la­rı sona erdi. İl Genel Mec­lis Baş­ka­nı Ahmet Sözen baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­le­şen Kasım ayı top­lan­tı­sı­nın son otu­ru­mun­da, Ka­ra­bük İl Özel İda­re­si’nin 2023 yılı büt­çe­si 140 Mil­yon TL ola­rak oy bir­li­ği ile kabul edil­di. Top­lan­tı­da, …

Devamını

Erkılınç: Basın İlan Kurumu siyasi bir kurum değildir

Genel Müdür Cavit Er­kı­lınç, görev ve yet­ki­le­ri ya­sa­lar­la be­lir­len­miş Basın İlan Ku­ru­mu’nu si­ya­si bir kurum ola­rak gös­ter­me ve tar­tış­ma ze­mi­ni­ne çekme gay­ret­le­ri­ni üzün­tüy­le iz­le­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, ya­pış­tı­rıl­mak is­te­nen her türlü eti­ke­ti red­det­tik­le­ri­ni söy­le­di. Basın İlan Ku­ru­mu (BİK) Genel Mü­dü­rü Cavit Er­kı­lınç, birim ve şube mü­dür­le­ri­nin ka­tı­lı­mıy­la 3-6 Kasım ta­rih­le­ri ara­sın­da Af­yon­ka­ra­hi­sar’da …

Devamını

İnternet haber siteleri ince elenip sık dokunacak

Genel Müdür Cavit Erkılınç, internet haber sitelerinin tabi olacakları kural ve şartları, başarıyla yerine getirmeleri halinde resmi ilan ve reklam alabileceğini belirterek, “Yeni dönemde oyunun kurallarını baştan koyuyoruz. Merdiven altı siteleri engellemenin yolu ince eleyip sık dokumaktan geçiyor” dedi. Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği Erasmus + …

Devamını

KAYMAKAM YASİN ERDEM ERZURUM KÖPRÜLÜ KAYMAKAMLIĞINA ATANDI

21 Eylül 2020 tarihinde ilçemiz Kaymakamlığı görevine başlayan Yasin Erdem Erzurum Köprüköy Kaymakamlığı görevine atandı. 12 Ağustos’ta (bugün) yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Erzurum Köprüköy Kaymakamlığı görevine atanan Yasin Erdem’den boşalan ilçemiz Kaymakamlığı’na ise atana yapılmadı. Böylece ilçemiz Kaymakamsız kalmış oldu. Öte yandan İlçemizde başarılı bir kaymakamlık yaptıktan sonra, gittiği her …

Devamını

Dr. EROL KARAN’I YİTİRDİK

İLÇEMİZDE do­tor­luk ve Kay­ma­kam ve­kil­li­ği gö­rev­le­rin­de bu­lu­nan 20 ve 21. dönem DSP Ka­ra­bük Mil­let­ve­kil­li­ği yapan Dr. Erol Karan (69) İzmir’de te­da­vi gör­dü­ğü has­ta­ne­de ya­şa­mı­nı yi­tir­di. Ce­na­ze­si 12 Ağustos 2022 Cuma günü İzmir Çiğli Ata­türk Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si ca­mi­in­de Cuma na­ma­zı­na mü­te­akip kı­lı­na­cak ce­na­ze na­ma­zın­dan sonra Yeni Gür­ler­li me­zar­lı­ğın­da top­ra­ğa ve­ri­lecek. …

Devamını

BASIN İLAN KURUMU’NDAN KAMUOYU AÇIKLAMASI

BASIN İlan Kurumu  Genel Müdürlüğü Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) aldığı bir karar üzerine bir basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada şöyle denildi; ” Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 10 Mart 2022 tarihinde oy çokluğu ile aldığı 2016/5903 başvuru numaralı kararı, Resmi Gazete’nin 10 Ağustos 2022 tarih ve 31919 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. Kurumumuzca, gerekçesiyle birlikte …

Devamını

ÇOCUK DOKTORU İSTENİYOR

İLÇEMİZ Dev­let Has­ta­ne­si’ne çocuk dok­to­ru ata­ma­sı ya­pıl­ma­sı is­te­ni­yor. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı’nın Per­so­nel Da­ğı­lım Cet­ve­lin­de kad­ro­su açık bu­lu­nan çocuk dok­to­ru­nun atan­ma­sıy­la bir­lik­te has­ta­ne­nin iş­le­vi­nin de ar­ta­ca­ğı­nı be­lir­ten yurt­taş­lar, bu ata­ma­nın biran önce ger­çek­leş­me­si ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ti­yor­lar. Has­ta­ne baş­he­ki­mi Da­hi­li­ye Uz­ma­nı Dr. Hasan Özkan’ın öz­ve­ri­li ça­lış­ma­la­rı ile önem­li bir yere sahip olan Ye­ni­ce Dev­let …

Devamını

AYÇİÇEK TARLASINI OTLAR SARDI

ZİRAAT Odası’nın teşvikiyle Atatürk Mahallesi Ada mevkiinde ekilen Ayçiçek fidanları boy atmaya başladı. Ancak, geçtiğimiz günlerde yağan aşırı yağmurlardan sonra her tarafı otlar sardı. İlimizde, Eskipazar’dan bir hafta sonra 21 Mayıs’ta yapılan ekimde, fidanların toprağı sevdiği görüldü. Boyları neredeyse iki metreye yaklaşan fidanların büyük bölümü de meyve vermeye hazır hale …

Devamını