Manşet

SU SÖ­ZÜ­NÜN TU­TUL­MA­SI­NI İSTİYOR­LAR

İLÇEMİZ Yor­tan Bel­de­si ana su şe­be­ke­sin­den bazı köy­le­re seçim za­ma­nı ve­ri­len su sö­zü­nün ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si is­te­ni­yor. Köy sa­kin­le­ri, seçim za­ma­nı Yor­tan ana su şe­be­ke­sin­den Sa­ray­köy, Ka­dı­köy, Hü­se­yin­be­yoğ­lu ve Ak­man­lar Köy­le­ri­ne su ve­ri­le­ce­ği sö­zü­nün ve­ril­di­ği­ni, ara­dan geçen süre zar­fın­da bu ko­nu­da en ufak bir ça­lış­ma ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ti­yor­lar. Yurt­taş­lar, ve­ri­len bu söz­le­rin ye­ri­ne …

Devamını

“On yıl­dır küs­tür­mek için her şeyi yap­tılar”

ŞEKER Kan­yo­nu’ndaki Yeşil Vadi Te­sis­le­ri­nin müs­te­ci­ri Ni­za­met­tin Tom, “On yıl­dır bizi küs­tür­mek için her şeyi yap­tı­lar” dedi. Köy­le­re Hiz­met Gö­tür­me Bir­li­ği ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen “Saklı Cen­ne­tin Yolu/Şeker Kan­yo­nu” adı al­tın­da dü­zen­le­nen şen­lik­le­rin Şeker’de değil, Satuk’ta ya­pıl­ma­sı üze­ri­ne ko­nuy­la il­gi­li bilgi veren Ni­za­met­tin Tom, “Biz, bu­ra­ya her ay 10 bin lira kira …

Devamını

İMAM VERİLMESİ İSTENİYOR

İLÇEMİZİN bazı köy­le­rin­de­ki ca­mi­ler­de imam ol­ma­dı­ğın­dan şi­ka­yet edi­li­yor. Yurt­taş­la­rın ga­ze­te­mi­ze ge­le­rek ver­dik­le­ri bil­gi­ye göre, ca­mi­le­rin­de imam ol­ma­yan yurt­taş­lar İlçe Müf­tü­lü­ğü’ne mü­ra­ca­at ede­rek cuma gün­le­ri için imam ta­le­bin­de bu­lu­nu­yor­lar. Yurt­taş­lar ve­ri­len imam­la­rı da kendi ar­a­la­rın­da para top­la­ya­rak tu­tuk­la­rı taksi ile ge­ti­rip, gö­tü­rü­yor­lar. Yurt­taş­lar, bu sı­kın­tı­la­rın ya­şan­ma­ma­sı için ca­mi­le­ri­ne kad­ro­lu imam ve­ril­me­si­ni …

Devamını

YOL VE ÇÖP SO­RU­NU

İLÇEMİZ De­ğir­men­ya­nı Kö­yün­de yol ve çöp so­ru­nu ol­du­ğu ileri sü­rü­lü­yor. Köy sa­kin­le­ri­nin ver­dik­le­ri bil­gi­ye göre, Kur­ban Bay­ra­mı’nda yağan yağ­mur son­ra­sı De­ğir­men­ya­nı Kö­yü­nün Ka­dı­oğ­lu ve Er­fey­li ma­hal­le­le­ri­nin ana ve ara yol­la­rı ta­ma­men bo­zul­du. Sel su­la­rı yol­la­rı tah­rip eder­ken, her­han­gi bir ça­lış­ma da ya­pıl­ma­dı. Köy­lü­ler, yol­la­rı­nın biran önce ya­pıl­ma­sı­nı is­ti­yor­lar. Öte yan­dan, …

Devamını

SEZAİ KOÇ GA­ZE­TEMİZİ ZİYARET ETTİ

ADIM adım Sı­la ­Yo­lu Av­ru­pa Yolu Euro Türk Asist Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Sezai Koc ve Ka­ra­bük’ten dün­ya­ya yayın yapan BRTV Te­le­viz­yo­nu Al­man­ya Tem­sil­ci­si hem­şe­ri­miz Ali İnan ga­ze­te­mi­zi zi­ya­ret et­ti­ler. Geç­ti­ği­miz cu­mar­te­si günü il­çe­mi­ze gelen Koç ve İnan ga­ze­te­miz ya­zı­iş­le­ri ça­lı­şan­la­rı ile bir süre soh­bet et­ti­ler. Adım adık Sı­la ­Yo­lu Prog­ra­mı Ya­pım­cı­sı ve …

Devamını

“ŞENLİKLER­DE EMEĞİ GE­ÇEN­LE­RE TE­ŞEK­KÜR EDİYORUM”

AKP Ye­ni­ce İlçe Baş­ka­nı Yıl­maz Kırık, geç­ti­ği­miz hafta sonu ya­pı­lan ‘Saklı Cen­ne­tin Yolu Şeker Kan­yo­nu’ şen­lik­le­rin­de emeği ge­çen­le­re te­şek­kür et­ti­ği­ni açık­la­dı. Kırık, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da şun­la­rı söy­le­di; “23 Ağus­tos 2019 Cuma günü Satuk köyü, 24 Ağus­tos Cu­mar­te­si günü de İlçe mer­ke­zin­de dü­zen­le­nen ‘Saklı Cen­ne­tin Yolu Şeker Kan­yo­nu’ Şen­lik­le­rin­de emeği …

Devamını

10. YENİCE KUPASI DAĞ BİSİKLET YARIŞLARI YAPILDI

YENİCE Kay­ma­kam­lı­ğı, Ye­ni­ce Be­le­di­ye­si ve Tür­ki­ye Bi­sik­let Fe­de­ras­yo­nu Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ve bu yıl Ulu­sal bazda or­ga­ni­ze edi­len 10. Ulu­sal Ye­ni­ce Ku­pa­sı Dağ Bi­sik­let ya­rış­la­rı pazar günü ya­pıl­dı. Ih­la­mur Teras ve Ya­zı­köy gü­zer­gah­la­rı ara­sın­da ya­pı­lan ve ül­ke­mizdeki dört dağ bi­sik­let ya­rı­şı­nın ya­pıl­dı­ğı yer­ler­den bi­ri­si olan Ye­ni­ce ya­rış­la­rı­na çe­şit­li il­ler­den top­lam 170 …

Devamını

Şen­lik­le­ri Ya­pıl­dı

İLÇEMİZDE bu yıl ilk­kez ya­pı­lan “Saklı Cen­ne­tin Yolu Şeker Kan­yo­nu” şen­lik­le­ri hafta so­nun­da ya­pıl­dı. Ye­ni­ce Kay­ma­kam­lı­ğı Köy­le­re Hiz­met Gö­tür­me Bir­li­ği ile Muh­tar­lar Der­ne­ği’nin or­tak­la­şa dü­zen­le­dik­le­ri şen­lik, 23 Ağus­tos Cuma günü ak­şa­mı Sakuk Köyü Uzun­kum Ma­hal­le­si’nde ya­pıl­rı. Şen­li­ğe Ka­ra­bük Va­li­si Fuat Gürel, İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Sırrı Tuğ, Ye­ni­ce Kay­ma­ka­mı Mu­ham­med Ev­li­ce, …

Devamını

“BAKZİFED İLE BATI KA­RA­DENİZ’İN GÜ­CÜ­NÜ OR­TA­YA ÇI­KAR­DIK”

BATI Ka­ra­de­niz Sa­na­yi­ci ve İş İnsan­la­rı Der­nek­le­ri Fe­de­ras­yo­nu (BAKZİFED), Batı Ka­ra­de­niz Böl­ge­si­nin eko­no­mik, sos­yal ve kül­tü­rel alan­la­rı­na önem­li kat­kı­lar­da bu­lu­nu­yor. 3 ilde bin 500 üye­siy­le 50 fark­lı sek­tör­de fa­ali­yet gös­te­ren BAKZİFED, bölge il­le­ri­nin kal­kın­ma­sı ve il­le­rin ge­liş­miş­lik dü­ze­yi­nin art­ma­sı için çaba gös­te­ri­yor. BAKZİFED Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Fahri Özsoy, “Böl­ge­miz­de­ki …

Devamını

PAZAR GÜNÜ BİSİKLET YARIŞLARI YAPILACAK

İLÇEMİZDE ‘Saklı Cen­ne­tin Yolu Şeker Kan­yo­nu’ adıy­la bugün ve yarın şen­lik ya­pı­la­cak. Muh­tar­lar Der­ne­ği ön­cü­lü­ğün­de ya­pı­la­cak olan şen­lik saat 17.30’da yö­re­sel ürün­le­rin ta­nı­tım ve sa­tı­şıy­la baş­la­ya­cak. Saat 19.30’dan iti­ba­ren de Satuk Köyü Uzun­kum Ma­hal­le­si’nde Orhan Yaka, Yal­çın-Şa­hi­ka Erdem ve Hasan Yıl­maz’ın kon­ser­le­riy­le devam edecek ve gece 00.30’da süp­riz­le­rin ar­dın­dan ilk­gün …

Devamını