Manşet

AHMET ŞÜKRÜ ELBİR’İN İSMİ İLÇEMİZDE YAŞATILMALIDIR

YENİCE’mizin turizme açılmasında önemli katkı ve pay sahibi olan ve üç yıl önce aramızdan ayrılan Ahmet Şükrü Elbir’in adının ilçemizde yaşatılması isteniyor. Özellikle Şeker Kanyonu’nun tanıtımında önemli pay sahibi olan Ahmet Şükrü Elbir,  Yenicelinin kanyonun farkına varmasını sağlamıştı. Elbil, ilçeye dışarıdan gelenlere rehberlik ederek de katkısını sunmuştu. Ölümünün üçüncü yılında …

Devamını

DÜNYANIN EN ETKİLİ BİLİM İNSANLARI LİSTESİNDE

YORTAN Beldemizden Doç. Dr. Şuayip Yüzbaşı, Stanford Üniversitesi koordinasyonuyla 7 milyon araştırmacı üzerinde yürütülen araştırma sonucunda “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Stanford Üniversitesindeki bilim insanları John Ioannidis ve arkadaşları tarafından PLOS Biology dergisinde yayımlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde Karabüklü bir isimde …

Devamını

ZONGULDAK SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜNE ATANDI

UZUN yıllardır Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Müdürlüğü yapan ve aynı zamanda Yeniceliler Derneği Başkanlığı  görevini de yürüten hemşerimiz Yaşar Karaman, Cumhurbaşkanı oluruyla Zonguldak Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne atandı.  Karaman, atama kararını sosyal medya hesabından şöyle paylaştı; “Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ve tensipleri ile Zonguldak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü …

Devamını

DEVİR TESLİM TÖRENİ YAPILDI

ZONGULDAK Orman Bölge Müdürlüğü’ne atanan Faruk BAYRAKTAROĞLU 30 Ekim 2020 Cuma günü görevine başladı. Orman Genel Müdür Yardımcısı Hayati ÖZGÜR ve Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanı Hüdaverdi ŞEN’in katılımlarıyla 2018 yılından beri Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü görevini vekâleten yürüten Zekeriya BEYAZLI görevi Faruk BAYRAKTAROĞLU’na devretti. Devir teslim töreninde konuşan Orman Genel Müdür …

Devamını

ŞİRİNKÖY’DEN ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

İLÇEMİZE bağlı Şirinköy ve komşu sınır köy Değirmenyanı’nda hafta sonu kurulan halk/semt pazarı birden fazla Covid-19 pozitif vaka tesbit edilmesinden dolayı 21 Ekim tarihinden itibaren iki hafta süreyle kurulmayacak. Konuyla ilgili Karabük Valiliği’nden yapılan açıklamada; “İlimiz Yenice İlçesi Şirinköy’de birden fazla Covid-19 pozitif vakanın tesbit edilmesi ve vakaların temaslı sayısının …

Devamını

PAZAR GÜNÜ YAPILACAK

MİLLİYETÇİ Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) ilçe kong­re­si 27 Eylül Pazar günü saat 12.00’da Beste Düğün Sa­lo­nu’nda ya­pı­la­cak. Ergün Ka­ra­kı­rık baş­kan­lı­ğın­da tek liste ile gi­di­lecek olan se­çim­ler­de 15 asil, 14 yedek yö­ne­tim ku­ru­lu üyesi ve 56 üst kurul de­le­ge­si­nin se­çi­mi ya­pı­la­cak. MHP Ye­ni­ce İlçe Baş­ka­nı Ergün Ka­ra­kı­rık; “Par­ti­mi­zin ola­ğan genel ku­ru­lu 27 Eylül …

Devamını

2 BAYAN AST­SU­BAY ATAN­DI

YENİCE İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı em­ri­ne ilk kez iki bayan ast­su­bay atan­dı. Edi­ni­len bil­gi­ye göre, Ye­ni­ce İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı em­ri­ne Asa­yiş Tim Ko­mu­ta­nı ola­rak J. Ast­su­bay Esme Men­gil­li, Kadın ve Çocuk Suç­la­rı İşlem Ast­su­ba­yı ola­rak da Eda Ersöz atan­dı. Her iki ast­su­bay’ın il­çe­miz­de­ki gö­rev­le­ri­ne baş­la­dık­la­rı öğ­re­nil­di.

Devamını

J. TEĞ­MEN KENAN YÜCEL ATAN­DI

YENİCE İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı ola­rak Ağus­tos ayın­da il­çe­miz­de gö­re­ve baş­la­yan J. Yüz­ba­şı Hasan Arı­kan’ın Ka­ra­bük Mer­kez’e alın­ma­sıy­la bo­şa­lan İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı­na J. teğ­men Kenan Yücel atan­dı. J. Yüz­ba­şı Hasan Arı­kan ön­ce­ki gün il­çe­miz­den ay­rı­lır­ken, J. Teğ­men Kenan Yener’de gec­ti­ği­miz pa­zar­te­si günü il­çe­miz­de­ki gö­re­vi­ne baş­la­dı.

Devamını

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI’NDAN 3.5 MİLYON LİRALIK YATIRIM ALDILAR

AKP Ka­ra­bük Mil­let­ve­kil­le­ri Cum­hur Ünal ve Ni­ya­zi Güneş, Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Murat Kurum’a zi­ya­ret ger­çek­leş­tir­di. Ka­ra­bük ili­nin yerel yö­ne­tim­ler an­la­mın­da ih­ti­yaç duy­du­ğu ko­nu­la­rı Bakan Kurum’a ile­ten Ve­kil­ler, ya­pı­lan gö­rüş­me­nin Ka­ra­bük açı­sın­dan son de­re­ce ve­rim­li ol­du­ğu­nu ifade et­ti­ler. Ka­ra­bük Mer­kez ve il­çe­ler­den gelen ta­lep­le­ri gö­rüş­mek için Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı …

Devamını

YAZIKÖY-TERAS YOLUNA 500 BİN LİRA ÖDENEK VERİLDİ

İLÇEMİZ tu­riz­mi açı­sın­dan önem arz eden Ya­zı­köy-Ila­mur Teras yo­lu­nun ışık­lan­dı­rıl­ma­sı ve kor­ku­luk ya­pıl­ma­sı yo­lun­da yap­tı­ğı­mız ya­yın­la­rı­mız mey­ve­si­ni verdi. Bi­lin­di­ği gibi, Ya­zı­köy-Iha­la­mur Teras yo­lu­nun as­falt­lan­ma­sın­dan sonra, yolun ay­dın­la­tıl­ma­sı ve teh­li­ke arz eden yer­le­re kor­ku­luk ya­pıl­ma­sı ko­nu­sun­da ga­ze­te­miz­de ya­yın­lar ya­pıl­mış­tı. Bu ya­yın­la­rı­mı­za si­ya­si­ler­den ve sivil top­lum ku­ru­luş­la­rın­dan da des­tek gel­miş­ti. Ye­ni­ce Be­li­de­yi­si’de …

Devamını