Manşet

TÜRK-ALMAN TİCARET ODASI GENEL SEKRETERİ ÖZOĞLU GAZETEMİZİ ZİYARET ETTİ

TÜRK-Al­man Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası Genel Sek­re­te­ri Okan Özog­lu, be­ra­be­rin­de Çay­cu­ma Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi ve Fil­yos Vadi Pro­je­le­ri İhti­sas ve Da­nış­ma Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ali Ka­ra­kaş ol­du­ğu halde il­çe­mi­ze ge­le­rek, ga­ze­te­mi­zi zi­ya­ret et­ti­ler. Zi­ya­ret sı­ra­sın­da ga­ze­te­mi­ze açık­la­ma­da­lar­da bu­lu­nan Özoğ­lu; “18-19-20 Ekim 2018 ta­rih­le­rin­de Batı Ka­ra­de­niz Böl­ge­si­ni kap­sa­yan …

Devamını

İLÇEMİZ KAYMAKAMLIĞINA MUHAMMED EVLİCE ATANDI

İLÇEMİZ Kay­ma­kam­lı­ğı­na Mu­ham­med Ev­li­ce Atan­dı. Son çıkan Kay­ma­kam­lar Ka­rar­na­me­si ile Ordu İlinin Ka­ba­taş il­çe­si Kay­ma­kam­lı­ğı gö­re­vi­ne ata­nan Mu­ham­met Fatih De­mi­rel’den bo­şa­lan il­çe­miz Kay­ma­kam­lı­ğı’na ata­nan Mu­ham­med Ev­li­ce’nin il­çe­miz­de­ki gö­re­vi­ne hafta için­de baş­la­ma­sı bek­le­ni­yor. Ev­li­ce’nin daha önce yur­dun bazı yer­le­rin­de kay­ma­kam ve­kil­li­ği yap­tı­ğı öğ­re­nil­di.

Devamını

YİNE KAYMAKAMSIZ KALDIK…

İÇİŞLERİ Bakanlığından, 2018 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle 471 mülki idare amirinin yerinin değiştirildiği duyuruldu. İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018 Yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ya da hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 471 mülki idare amirinin görev yerleri, liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak …

Devamını

İKİ BÖLÜME 40 ÖĞRENCİ ALINACAK

YENİCE Meslek Yüksekokulu’na açılacağı duyurulan ve YÖK tarafından reddedilen bölümlerle ilgili yaptığımız yayın sonrası oluşan kamuoyu baskılarından sonra, iki bölümün kitapçığa girdiği öğrenildi. Böylece bir yayınımız daha meyvesini vermiş oldu. Bilindiği gibi, Yenice Meslek Yüksekokulu’nda mevcut İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünün yanında açılması planlanan Bilgisayar Programcılığı ve Raylı Sistemler Bölümleri, …

Devamını

YÜKSEKOKULDA YENİ BÖLÜMLER BAŞKA BAHARA KALDI

YENİCE Meslek Yüksekokulu’nda açılacağı duyurulan iki bölümün YÖK tarafından reddedildiği öğrenildi. Bilindiği gibi, bir tek İş Güvenliği Bölümü ile  eğitim-öğretime devam eden Meslek Yüksekokul’da yeni bölümler açılması için çeşitli girişimlerde bulunulmuştu. Yenice Platformu’nun öncülüğünde yapılan girişimler sonrası üniversitesi yönetimi iki yeni bölüm açılması için YÖK’e teklif götüreceğini belirtmiş ve müjde …

Devamını

Şeker Kan­yo­nu’­na Ge­zi­ye Geldi

ZON­GUL­DAK İl­ko­ku­lu öğ­ret­men ve öğ­ren­ci­ler­den olu­şan 40 ki­şi­lik ekip Ye­ni­ce Şeker Kan­yo­nu’na ge­zi­ye geldi. Zon­gul­dak İlko­ku­lu Okul Mü­dü­rü Fatma Gü­nay­dın, sınıf öğ­ret­men­le­ri Ayten Bağ­ba­şı, Se­vinç Özalp eş­li­ğin­de Ye­şi­lin baş­ken­ti Ye­ni­ce’ye gelen öğ­ren­ci­ler Şeker Kan­yo­nu’nda gezi yaptı. Zon­gul­dak’tan gelen öğ­ret­men ve öğ­ren­ci­ler kan­yo­na hay­ran kaldı. Zon­gul­dak İlko­ku­lu’nun diğer öğ­ren­ci­le­rinin de önü­müz­de­ki …

Devamını

Ye­ni­ce’de kon­ser

MER­KEZİ An­ka­ra’da bu­lu­nan Yurt­tan Tür­kü­ler Ko­ro­su (Tür­kü-Der) pazar günü Şeker Kan­yo­nu’nda HES ola­yı­na dik­kat çek­mek için “Do­ğa­mı­zı Ko­ru­ya­lım, Çev­re­mi­ze Sahip Çı­ka­lım” Kon­se­ri verdi. TRT ve Kül­tür Ba­kan­lı­ğı sa­nat­çı­la­rın­dan olu­şan koro hava mu­ha­le­fe­ti ne­de­niy­le Şeker Kan­yo­nu’nda ver­me­si ge­re­ken kon­se­ri Seyir Te­ra­sı’nda verdi. Yurt­tan Tür­kü­ler Ko­ro­su’nun Şef Orhan Gazi Yıl­maz yö­ne­ti­min­de ve­rdiği …

Devamını

TEK­RAR GÖRÜŞ ALI­NA­CAK

ŞEKER KAN­YO­NU’nda ya­pı­la­cak HES pro­je­si ile il­gi­li ola­rak ya­pı­lan iti­raz­la­rın İl Genel Mec­li­si’nin nisan ayın­da ku­ru­lan ko­mis­yon­lar­da de­ğer­len­di­ril­me­si ya­pıl­dı. Ko­mis­yon­la­rın al­dık­la­rı ka­rar­da “ko­nu­nun idari yar­gı­da dava ko­nu­su olmuş işlem ve uyuş­maz­lık hak­kın­da mec­li­sin karar alıp ala­ma­ya­ca­ğı ko­nu­sun­da Va­li­lik Hukuk İşleri ve İl Özel İda­re­si Hukuk Mü­şa­vir­li­ğin­den mü­te­ala ve görüş talep …

Devamını

ÇANAKKALE GEZİSİNDEN DÖNDÜ

YENİCELİ es­naf­lar, Ye­ni­ce Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Odası Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­len gezi için Ça­nak­ka­le’ye gitti. Cu­mar­te­si ak­şa­mı Ye­ni­ce­li es­naf­lar, bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­n de­va­mı­nı sağ­la­mak ama­cıy­la 1’ncisi or­ga­ni­ze edi­len ge­zi­de Ça­nak­ka­le Şe­hit­li­ği­ni reh­ber eş­li­ğin­de gezdi. Ye­ni­ce Esnaf ve Sa­nat­kâr­lar Odası Baş­ka­nı Cev­det Aba­oğ­lu açık­la­ma ya­pa­rak; “Ye­ni­ce Esnaf ve Sa­nat­kâr­lar Odası ola­rak …

Devamını

İLÇEMİZE GELDİ

YENİCE’mizin önde gelen fir­ma­la­rın­dan bi­ri­si olan YE­NOR­SAN A.Ş, geç­ti­ği­miz cu­mar­te­si günü Ka­ra­bük’ten gelen ko­nuk­la­rı­nı ağır­la­dı. Ka­ra­bük MÜSİAD Şube Baş­ka­nı Ahmet Nur, Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Ve­ki­li-Saf­ran­bo­lu Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası Baş­ka­nı Cen­giz Ünal, Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si-İşa­da­mı Se­ba­ti Kes­kin, MÜSİAD Ka­ra­bük genç­lik Olu­şu­mu Baş­ka­nı Bekir Ulu­soy, İşa­da­mı-Kar­de­mir Ka­ra­büks­por eski baş­kan­la­rın­dan Ziya Ünsal, …

Devamını