Manşet

PAZAR GÜNÜ YAPILACAK

İLÇEMİZDE ge­le­nek­sel ola­rak ya­pı­lan 10. Ye­ni­ce Ku­pa­sı Ulu­sal Dağ Bi­sik­let Ya­rış­la­rı 25 Ağus­tos 2019 Pazar günü ya­pı­la­cak. Ye­ni­ce Kay­ma­kam­lı­ğı ve Ye­ni­ce Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­len ge­le­nek­sel bi­sik­let ya­rış­la­rı­na ül­ke­miz­den ve yurt­dı­şın­dan bi­sik­let­çi­ler ka­tı­la­cak. 25 Ağus­tos 2019 Pazar günü saat 09.30’da Ih­la­mur Teras’tan ve­ri­lecek start ile baş­la­ya­cak ya­rış­lar son­ra­sın­da saat 15.30’da …

Devamını

CUMA-CUMARTESİ GÜNLERİ YAPILACAK

İLÇEMİZDE daha ön­ce­ki yıl­lar­da geniş ka­tı­lım sağ­la­na­rak ya­pı­lan şen­lik­ler, bu yıl de­ği­şik boyut ka­zan­dı. Çel­tik Köyü Muh­ta­rı Sezai Çoban’ın ge­le­nek­sel hale ge­tir­di­ği Gök­te­pe Şen­lik­le­ri­nin ar­dın­dan geç­ti­ği­miz hafta sonu da Yor­tan Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan bir şen­lik dü­zen­len­di. Bu şen­li­ğin ar­dınr­dan Muh­tar­lar Der­ne­ği ön­cü­lü­ğün­de bu hafta sonu da ‘Saklı cen­ne­tin yolu, Şeker Kan­yo­nu’ …

Devamını

Ga­ze­te­ci­ler Gazetemizi zi­ya­ret etti

ÇANAKKALE ve Ko­ca­eli’de ga­ze­te­ci­lik mes­le­ği­ni sür­dü­ren ga­ze­te­ci­ler Ye­ni­ce’yi zi­ya­ret etti. Ça­nak­ka­le’de Bay­ra­miç Haber Ga­ze­te­si Yazı İşleri Mü­dü­rü Zey­nep Efe Negiş ve ga­ze­te­nin sayfa edi­tö­rü Ba­ha­dır Meh­met Negiş, Spo­rand Der­gi­si İmti­yaz Sa­hi­bi Gönül Efe, Ko­ca­eli’de bir dönem ga­ze­te­ci­lik yapan Se­mi­ha Lavas Özkol ve eşi Ersin Özkol, İhlas Haber Ajan­sı Rusya Mu­ha­bi­ri …

Devamını

“Şeker Şen­li­ği Şeker’de ya­pı­lır­sa anlam ka­za­nır”

İL Genel Mec­li­si Baş­ka­nı Hasan Yıl­dı­rım, İl Genel Mac­li­si Üyesi Recep Tetik ve Muh­tar­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Ertan Özgü’den olu­şan ko­mi­te ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen “Saklı Cen­ne­tin Yolu/ Şeker Kan­yo­nu Şen­lik­le­ri” nin Satuk Köyü Uzun­kum Ma­hal­le­si’nde ya­pı­la­ca­ğı du­yu­ru­su üze­ri­ne Ye­ni­ce Plat­for­mu Söz­cü­sü Mus­ta­fa Akay, bir açık­la­ma yaptı. Akay, “Ye­ni­ce’nin marka ismi ol­ma­sı için …

Devamını

ATATÜRK MAHALLESİ’NDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

İLÇEMİZ Ata­türk Ma­hal­le­si Çay sem­tin­de bay­ra­mın bi­rin­ci günü şehit Celal Hatıl’ın ba­ba­sı Meh­met Hatıl’a ait evde çıkan yan­gın semt sa­kin­le­ri­ni kor­kut­tu. Ata­türk Ma­hal­le­si Çay sem­tin­de bi­ti­şik nizam afet ko­nut­la­rın­dan olan Meh­met Hatıl’a ait evde bay­ra­mın bi­rin­ci günü henüz be­lir­le­ne­me­yen bir ne­den­le odun­luk kıs­mın­dan yan­gın çıktı. Yan­gı­na Ye­ni­ce Be­le­di­ye­si ve Orman …

Devamını

İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

İLÇEMİZ Men­de­res Ma­hal­le­si Ça­vuş­lar sem­tin­de ka­na­li­zas­yon so­ru­nu ya­şa­nı­yor. Ça­vuş­lar semti sa­kin­le­ri­nin ver­dik­le­ri bil­gi­ye göre, ca­mi­nin alt ta­ra­fın­da bu­lu­nan ev­le­rin ka­na­li­zas­yon­la­rı yak­la­şık 150 metre açık­tan akı­yor. Açık­tan akan ka­na­li­zas­yon insan sağ­lı­ğı­nı da teh­dit edi­yor. Ça­vuş­lar Ma­hal­le­si sa­kin­le­ri yazın bal­kon­la­rın­da ka­na­li­zas­yon ko­ku­sun­dan otu­ra­ma­dık­la­rı­nı, bu du­ru­ma çözüm bu­lun­ma­sı­nı is­ti­yor­lar. Be­le­di­ye yet­ki­le­ri­nin daha önce …

Devamını

YORTAN BELEDİYESİ 17 AĞUSTOS’TA YAPILACAK

İLÇEMİZİN tek bel­de­si Yor­tan’da yarın Be­le­di­ye ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen şen­lik­ler ya­pı­la­cak. Yor­tan Be­le­di­ye­si Şen­lik­le­ri adı al­tın­da ya­pı­la­cak et­kin­li­ğin star­tı 17 Ağustos 2019 Cumartesi günü saat 11.00’da ve­ri­lecek ve saat 21.00’da sona erecek. Gün­düz prog­ra­mın­da yerel sa­nat­çı­lar ile çe­şit­li et­kin­lik­le­rin ya­pı­la­ca­ğı prog­ram­da akşam saat 18.45’den iti­ba­ren Sevgi Petek ve Ra­ma­zan Çelik sahne …

Devamını

“BU YIL ÖĞRENCİ SAYIMIZ 200’Ü GEÇECEKTİR”

YENİCE Yük­se­ko­kul Yap­tır­ma ve Ya­şat­ma Der­ne­ği Basın söz­cü­sü M. Temel De­re­ba­şı, yeni eği­tim ve öğ­re­tim yı­lı­nın baş­la­ma­sı­na kısa bir süre kal­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, bu yıl Yük­se­ko­ku­lun ka­pa­si­te­si­nin tamam dol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, ge­lecek öğ­ren­ci­le­rin yurt so­ru­nu ya­şa­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti. De­re­ba­şı, üç bö­lüm­de bu yıl 200’den fazla öğ­ren­ci­nin eği­tim ve öğ­re­nim gö­re­ce­ği­ni be­lir­te­rek, il­çe­mi­ze …

Devamını

BELGE VERİLDİ

HALK Eği­ti­mi Mer­ke­zi Mü­dür­lü­ğü ile İlçe Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü’nün iş­bir­li­ğin­de ger­çek­leş­ti­ri­len 32 sa­at­lik Süt Hij­ye­ni Kursu belge da­ğı­tım tö­re­ni Tır Köyü Güney Or­ta­oku­lu’nda ya­pıl­dı. Tö­re­ne, Kay­ma­kam Mu­ham­med Ev­li­ce, İl Tarım ve Orman Mü­dü­rü Çetin Ay­va­lık, İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü İsmail Özden, İlçe Tarım ve Orman Mü­dü­rü Hakan Yıl­maz, Halk …

Devamını

BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ YAPILDI

RAMAZAN bayramında Kaymakam Muhammet Evlice’nin askerliği nedeniyle yapılamayan toplu bayramlaşma töreni Kurban bayramının ikinci günü Şehit Er Celal Hatıl Parkı’nda yapıldı. Burada yapılan bayramlaşma törenine, Kaymakam Muhammet Evlice, Belediye Başkanı Zeki Çaylı, siyasi partilerin temsilcileri, il genel meclis üyeleri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ile yurttaşlar katıldı.

Devamını