Manşet

“EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE ÇIKARILMALI”

(Haber Merkezi) – CHP Ka­ra­bük Mil­let­ve­ki­li ve Plan Bütçe Ko­mis­yo­nu Üyesi Cev­det Akay, TBMM’de basın top­lan­tı­sı dü­zen­le­ye­rek eko­no­mik ge­liş­me­le­re iliş­kin de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lun­du. “HAZİNE’NİN BORÇ STOKU 5 YIL ÖNCE 1 TRİLYON LİRAYDI, BUGÜN BU RAKAM 5,8 TRİLYON LİRAYI AŞMIŞ DU­RUM­DA: Tem­muz 2018’de, yani Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Hü­kü­met Sis­te­mi­ne geç­ti­ği­miz ta­rih­te Ha­zi­ne’nin borç stoku …

Devamını

50 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE BURS VERECEK

(Haber Mer­ke­zi) – İlçe­miz iş adam­la­rın­dan Murat Ka­ra­gül 4 yıl­lık üni­ver­si­te oku­ya­cak ih­ti­yaç sa­hi­bi 50 öğ­ren­ci­ye aylık 500 TL burs ve­re­ce­ği­ni açık­la­dı. İş adama Murat Ka­ra­gül ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da şun­la­rı söy­le­di; “Murat Ka­ra­gül ola­rak il­çe­miz­den 4 yıl­lık üni­ver­si­te oku­yan, 50 öğ­ren­ci­ye aylık 500 TL burs ve­re­rek kat­kı­da bu­lu­na­ca­ğız. İhti­yaç sa­hi­bi öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin …

Devamını

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ’YE ZİYARET

(Haber Mer­ke­zi) – Zon­gul­dak’taki de­ğer­le­ri­miz­den Hamdi Ayan, MHP Genel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li’yi zi­ya­ret etti. 2018 yı­lın­da ya­pı­lan Genel se­çim­ler­de MHP’den Zon­gul­dak Mil­let­ve­ki­li adayı olan ve 2019 yı­lın­da ya­pı­lan yerel se­çim­ler­de de MHP’den Zon­gul­dak Be­le­di­ye Baş­kan adayı olan, MHP Zon­gul­dak eski İl Baş­ka­nı hem­şe­ri­miz Hamdi Ayan, MHP Genel baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li’yi …

Devamını

“Yenice yeraltında binlerce evladını “KARAELMAS” için feda etmiştir”

(Haber Mer­ke­zi) Zon­gul­dak Ye­ni­ce­li­ler Der­ne­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu adına bir basın açık­la­ma­sı yapan Der­nek Baş­ka­nı Bü­lent Bağ­ba­şı; “Ye­ni­ce ye­ral­tın­da bin­ler­ce ev­la­dı­nı da “KA­RA­EL­MAS” için feda et­miş­tir. 1992 yı­lın­da Kozlu grizu fa­ci­asın­da sa­de­ce 42 tane ev­la­dı­nı kay­bet­miş, ön­ce­sin­de ve son­ra­sın­da bir çok şehit ve­re­rek aile­le­ri­mi­zin ocak­la­rı­na ateş düş­müş­tür. Biz­ler kanı ile canı …

Devamını

“TTK YENİCE’Yİ YOK SAYAMAZ”

(Haber Mer­ke­zi) – Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Ka­ra­bük Mil­let­ve­ki­li TBMM Plan Bütçe Ko­mis­yo­nu Üyesi Cev­det Akay, TTK’ya işçi alı­mın­da Ye­ni­ce’ye kon­ten­jan ve­ril­me­ye­ce­ği ha­ber­le­ri­nin ya­yıl­ma­sı üze­ri­ne yap­tı­ğı basın açık­la­ma­sın­da; “TTK Ye­ni­ce’yi yok sa­ya­maz’ dedi. Akay, basın açıkl­ma­sın­da şun­la­rı söy­le­di; “Ye­ni­ce il­çe­miz, özel­lik­le de Ye­ni­ce il­çe­mi­ze bağlı köy­le­ri­miz ma­den­ci­lik­te­ki ma­ha­ret­le­ri ve ba­şa­rı­la­rıy­la böl­ge­miz­de nam …

Devamını

KAYMAKAM GÜNEŞ YENİCE’YE VEDA ETTİ

(Haber Mer­ke­zi) – 2023 yı­lı­nın Ocak ayı son­la­rın­da il­çe­miz­de gö­re­ve baş­la­yan Kay­ma­kam Ve­ki­li Büşra Güneş, Ya­ban­cı Dil Kur­su­nun çık­ma­sı ne­de­niy­le il­çe­mi­ze veda etti. Böylece ilçemiz bir kez daha kaymakamsız kalırken, Kaymakamlığa Karabük Vali Yardımcısı Muhittin Gürel’in vekalet edeceği öğrenildi. İlçe­mi­ze veda eden Kay­ma­kam Ve­ki­li Büşra Güneş, bir veda mesajı yayınlayarak …

Devamını

“BORÇLANMA YETKİSİ KAPSAMINDAKİ TUTAR YEREL SEÇİMLERDE Mİ KULLANILACAK?”

(Haber Mer­ke­zi) – CHP Ka­ra­bük Mil­let­ve­ki­li ve TBMM Plan Bütçe Ko­mis­yo­nu Üyesi Cev­det Akay Cum­hur­baş­ka­nı­na ve­ri­len borç­lan­ma yet­ki­si ve geç­ti­ği­miz cuma günü TBMM’ye ge­len Ek Büt­çe­nin 2023 yılı büt­çe­si­nin yüzde 74’üne te­ka­bül et­ti­ği­nin al­tı­nı çi­ze­rek TBMM’nin bütçe hak­kı­nın büyük yara al­dı­ğı­nı dile ge­tir­di. TBMM Genel Ku­ru­lu’nda gö­rü­şü­len “06.02.2023 Ta­ri­hin­de Mey­da­na …

Devamını

“GETİRİLEN BÜTÇE VA­TAN­DA­ŞI­NA KA­ŞIK­LA VERİP KARA GÜN YA­ŞA­TAN BİR BÜT­ÇEDİR”

(Haber Mer­ke­zi) – Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan TBMM’ye su­nu­lan 2023 Yılı Mer­ke­zi Yö­ne­tim Bütçe Ka­nu­nu ile Bağlı Cet­vel­le­rin­de De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Dair Kanun Tek­li­fi’nin Plan ve Bütçe Ko­mis­yo­nu gö­rüş­me­le­ri sı­ra­sın­da ko­nu­şan Mil­let­ve­ki­li Cev­det Akay ik­ti­da­rın eko­no­mi po­li­ti­ka­la­rı hak­kın­da eleş­ti­ri­ler­de bu­lun­du. TBMM Plan ve Bütçe Ko­mis­yo­nu’nda gö­rü­şü­lüp kabul edi­len Ek Bütçe …

Devamını

“KARABÜK AFAD TARAFINDAN YOK SAYILDI”

(Haber Merkezi) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karabük Milletvekili Cevdet Akay, meteorolojinin 15 il için turuncu kod uyarısında bulunduğunu, AFAD’ın ise bu iller arasında Karabük’ü unuttuğunu belirtti. Akay, konuyla ilgili yaptığı açıklamadasında şunları söyledi; “Me­te­oro­lo­ji Genel Mü­dür­lü­ğü’nden alı­nan bil­gi­le­re göre 9 Tem­muz 2023 ta­ri­hin­de Art­vin, Bar­tın, Bolu, Düzce, Gi­re­sun, Kas­ta­mo­nu, …

Devamını

GÖKTEPE ŞENLİKLERİ 30 TEMMUZ’DA YAPILACAK

(Haber Mer­ke­zi) – İki yıl­lık bir ara­nın ar­dın­dan Gök­te­pe Şen­lik­le­ri bu yıl 30 Tem­muz’da ya­pı­la­cak. Çel­tik Köyü Muh­tar­lı­ğı ve Çel­tik Köyü Yar­dım­laş­ma ve Gü­zel­leş­tir­me Der­ne­ği ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­len şen­lik­le­rin bu yıl 7’ncisi ya­pı­la­cak. Çel­tik Köyü Muh­ta­rı ve Der­nek Baş­ka­nı Sezai Çoban, şen­lik­ler­le il­gi­li ga­ze­te­mi­ze ver­di­ği bil­gi­de şun­la­rı söy­le­di; “Muh­tar­lı­ğı­mız ve …

Devamını