Manşet

DEMOKRAT PARTİ 16 NİSAN’DA KONGRE YAPACAK

İLÇE Başkanlığına Aydın Kazancı’nın yaptığı Demokrat Parti’nin Yenice İlçe Kongresi 16 Nisan’da yapılacak. Kazancı, kongre gündemini şöyle açıkladı; KONGRE İLANI DEMOKRAT PARTİ YENİCE İLÇE BAŞKANLIĞINDAN Partimizin Yenice İlçe Kongresi 16 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 14.00’da Altınkaya İş Merkezi 2. Kat No: 9’daki Parti Binamızda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci …

Devamını

YALÇIN ARAT KALAMIŞ’A TEMEL ATTI

YENİCE dı­şa­rı­da­ki de­ğer­le­ri­miz­den bi­ri­si olan İşa­da­mı, Mü­te­ah­hit genç gi­ri­şim­ci­miz İkti­sat­çı Yal­çın Arat, İstan­bul’un en işlek böl­ge­le­rin­de uy­gu­la­dı­ğı 4 önem­li pro­jey­le ba­şa­rı­sı­nı her geçen gün daha da ar­tı­rı­yor. MER­KEZİ YER­LER ONUN İŞİ Ça­lış­ma­la­rın­dan gurur duy­du­ğu­muz Bağ­ba­şı Da­baz­lar do­ğum­lu olan genç gi­ri­şim­ci­miz Arat, şimdi de 4 büyük pro­je­si­ne daha start verdi. Fe­ner­bah­çe …

Devamını

“Elektrik zamları derhal geri alınmalıdır”

ESNAF ve Sanatkârlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Elieyioğlu, yaptığı açıklamada, “Elektrik zamları derhal geri alınmalıdır” dedi. Elieyioğlu, açıklamasında şu görüşlere yer verdi. ” Esnaf ve sanatkârlar, ardı ardına gelen zamlarla perişan duruma düşmüşlerdir. Esnaf sattığı malı yerine aynı fiyattan koyamazken, sanatkâr da kullandığı parçaları sattığından kat be kat daha …

Devamını

KULLANILAN BORULARIN TSE BELGESİNİN OLMADIĞI İLERİ SÜRÜLÜYOR

İLÇEMİZİN Şenköy ve Çamlıköy köylerinin su ihtiyacının karşılanması için alınan boruların TSE belgeli olmadığı, boruların sık sık patladığı ileri sürülüyor. Köylülerin verdikleri bilgiye göre, yaklaşık 70 bin liranın üzerinde maliyetle alınan borular suyun taziğine dayanıksız olduğu için sık sık patlıyor ve köylerin susuz kalmasına neden oluyor. Boruların alımında muhtarların ve …

Devamını

DÜĞÜN MERASİMİ 10 TEMMUZ CUMARTESİ GÜNÜ

İLÇEMİZ Tır Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Adem Ören, 10 Temmuz 2021 Cumartesi günü yapılacak düğün töreni ile kızı Ebru’yu evlendirecek. Hatice-Adem Ören çiftinin Ankara Çankaya’da komiser olarak görev yapan kızı Ebru ile Aynur-Orhan Şener çiftinin oğlu Emniyet Genel Müdürü Koruması Ayhan Şener’in düğün merasimleri yarın akşam saat 16.00-22.00 arasında …

Devamını

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

YENİCE-Ka­ra­bük Kara yo­lun­da mey­da­na gelen tra­fik ka­za­sın­da, 1 kişi ya­şa­mı­nı yi­tir­di, biri çocuk 7 kişi ya­ra­lan­dı.Edi­ni­len bil­gi­ye göre, Ümit Ba­ha­dır ida­re­sin­de­ki 78 SV 324 pla­ka­lı oto­mo­bil, Ka­ra­bük-Ye­ni­ce kara yo­lu­nun Ala­çam­ka­ya tü­ne­lin­de karşı yön­den gelen Hasan Özgün yö­ne­ti­min­de­ki 42 AHV 728 pla­ka­lı oto­mo­bil­le çar­pış­tı. İhbar üze­ri­ne olay ye­ri­ne sağ­lık, jan­dar­ma, it­fa­iye, …

Devamını

AKP, CHP VE MHP İL BAŞKANLARI DESTEK SÖZÜ VERDİLER…

TÜRKİYE İş Ban­ka­sı Ye­ni­ce Şu­be­si’nin ka­pa­tıl­ma­ma­sı ko­nu­sun­da AKP, CHP ve MHP İlçe Baş­kan­la­rı des­tek sözü ver­di­ler. Geç­ti­ği­miz Per­şem­be günü AKP İlçe Baş­ka­nı Erdal Yir­mi­beş, CHP İlçe Baş­ka­nı Enver Özgü, MHP İlçe Baş­ka­nı Ergün Ka­ra­ka­rık, Esnaf Odası Baş­ka­nı Cev­det Aba­oğ­lu ve Şo­för­ler Odası Baş­kan Ve­ki­li Ser­dal Ka­zan­cı’dan olu­şan heyet, AKP Ka­ra­bük İl …

Devamını

‘ANNELER GÜNÜ’NDE ŞEHİT ANNELERİNİ ZİYARET ETTİ

İLÇEMİZ Kay­ma­ka­mı Yasin Erdem, “An­ne­ler Günü” do­la­yı­sıy­la il­çe­miz­de ya­şa­yan şehit an­ne­le­ri zi­ya­ret etti. Kay­ma­kam Yasin Erdem, be­ra­be­rin­de ilçe em­ni­yet Amiri Fatih Ce­ri­yan, İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Kenan Yücel ile bir­lik­te il­çe­miz­de­ki şehit an­ne­le­ri­ni zi­ya­ret et­ti­ler ve ‘An­ne­ler Günü’nü kut­la­dı­lar. İlçe Kay­ma­ka­mı Yasin Erdem, Şe­hit­le­ri­mi­zin biz­le­re ema­ne­ti olan an­ne­le­ri­mi­ze ve aile­le­ri­ne, dev­le­ti­mi­zin …

Devamını

GÖKÇEBEY’E TAYİN OLDU

YAK­LA­ŞIK dört yıla yakın bir sü­re­den beri İş Ban­ka­sı Ye­ni­ce Şube Mü­dür­lü­ğü gö­re­vi­ni yü­rü­ten Murat To­noğ­lu, Gök­çe­bey Şube mü­dür­lü­ğü gö­re­vi­ne tayin oldu. Ha­zi­ran ayı ba­şın­da ka­pa­tı­la­ca­ğı be­lir­ti­len Ye­ni­ce Şu­be­si’nden Gök­çe­bey’e tayin olan To­noğ­lu’nun bay­ram son­ra­sı il­çe­miz­de­ki gö­re­vin­den ay­rı­la­ca­ğı öğ­re­nil­di. To­noğ­lu’na yeni görev ye­rin­de ba­şa­rı­lar di­li­yo­ruz.

Devamını

“ŞUBENİN KAPATILMASI KABUL EDİLEMEZ”

TÜRKİYE İş Ban­ka­sı Ye­ni­ce Şu­be­si­nin ka­pa­tı­la­ca­ğı ka­ra­rı üze­ri­ne bir açık­la­ma yapan CHP İlçe Baş­ka­nı Enver Özgü, ” Bu kabul edi­le­bi­lir bir durum de­ğil­dir “dedi. CHP İlçe Baş­ka­nı Enver Özgü,” Ye­ni­ce’miz için büyük önem ta­şı­yan T. İş Ban­ka­sı şu­be­si­nin ka­pa­tıl­ma ka­ra­rı­nın büyük bir yan­lış­lık ol­du­ğu­na ina­nı­yo­ruz. Ye­ni­ce, daha bu­cak­ken açı­lan şu­be­nin …

Devamını