Manşet

YENİCE BİR DEĞERİNİ DAHA KAY­BETTİ

ZONGULDAK-BARTIN- KARABÜK İl ve ilçeleri Orman Kooperatifleri Üst Birliği Başkanı  Sabri Özgün dün tedavi gördüğü İstanbul Acıbadem Hastanesi’nde yaşama gözlerini yumdu. Şubat ayında rahatsızlanan ve İstanbul’a giden Sabri Özgün 30 Mart tarihine kadar evde tedavi gördü. 31 Mart seçimleri için oy kullanmak üzere Yenice’ye gelen Özgün, İstanbul’a döndükten sonra 1 …

Devamını

HAYDİ YENİCE: ‘22 NİSAN’DA ŞEKER’E’

YENİCE Tu­riz­mi­nin baş­lan­gıç nok­ta­sı olan Şeker Kan­yo­nu’nun ka­de­ri 22 Nisan’da ya­pı­la­cak olan keşif ve bi­lir­ki­şi in­ce­le­me­si son­ra­sı belli ola­cak. Dün­ya­nın ko­ru­ma­sı al­tın­da olan 100 sıcak nok­ta­dan bi­ri­si olan Ye­ni­ce Or­man­la­rı­nın ge­le­ce­ği­ni de et­ki­le­yecek olan HES’e dur demek için şimdi, bir­lik ol­ma­nın, do­ğa­ya, suya sahip çık­ma­nın tam za­ma­nı. HES’i iş sa­ha­sı …

Devamını

BUGÜNE KADAR ŞEKER KANYONU’NA GELEN ÜNLÜLER

ÜNÜ dün­ya­ya ya­yı­lan Şeker Kan­yo­nu geç­miş­te bir çok ün­lü­ye de ev sa­hip­li­ği yaptı. Şeker Kan­yo­nu’na ge­len­ler, olum­lu iz­le­nim­ler­le ay­rıl­dı­lar. Edi­ni­len bil­gi­le­re göre, bu güne kadar Şeker Kan­yo­nu’na gelen ünlü isim­ler; Hasan Ger­çe­ker (Yar­gı­tay Baş­ka­nı), Ahmet Da­vu­toğ­lu (Baş­ba­kan), Meh­met Şim­şek (Ma­li­ye Ba­ka­nı), Ab­dul­lah Gül (Cum­hur­baş­ka­nı), Ali Ba­ba­can (Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı), Kemal Kı­lıç­da­roğ­lu …

Devamını

SALİH ÖREN 9. SIRADA YER ALDI

KARABÜK Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından 2017 yılı vergilendirme dönemi kurumlar ve gelir vergisi rekortmenleri açıklandı. Gelir vergisi rekortmenlerinde ilçemizin başarılı işadamlarından Salih Ören , 202 bin 841 TL ile Karabük’teki vergi rekortmenleri arasında dokuzuncu sırada yer aldı. Bilindiği gibi, Salih Ören ilçemiz ekonomisine sağladığı üretim ve istihdamla …

Devamını

“HALKIMIZIN BİZE SAHİP ÇIKACAĞINA İNANIYORUZ”

31 Mart’ta ya­pı­la­cak yerel se­çim­le­re CHP’nin bi­rin­ci sıra İl Genel Mec­li­si Üyesi Adayı ola­rak ka­tı­la­cak olan Fahri Eli­eyi­oğ­lu ça­lış­ma­la­ra hızlı baş­la­dı. Ken­di­si­ni ve he­def­le­ri­ni an­la­tan bro­şür­le­ri­nin gel­me­siy­le bir­lik­te kap­sam­lı bir ça­lış­ma­ya giren Fahri Eli­eyi­oğ­lu, pazar günü Yor­tan, Ak­man­lar, Şi­rin­köy ve De­ğir­men­ya­nı’nda yüz­ler­ce hem­şeh­ri­miz­le gö­rüş­tü. Ga­ze­te­ci Fahri Eli­eyi­oğ­lu, yurt­taş­la­rın so­run­la­rı­nı din­le­di …

Devamını

CEMAL KA­RA­KAŞ GÜVEN TA­ZE­LEDİ

ZİRAAT Odası’nın 7. Genel Ku­ru­lu cu­mar­te­si günü Hazal İşhanı’nda ya­pıl­dı. Yıl­maz Mı­sır­lı’nın ani ölümü üze­ri­ne oda baş­kan­lı­ğı­nı üst­le­nen Cemal Ka­ra­kaş, bu kez se­çim­le aynı gö­re­ve ge­ti­ril­di. Ova­cık Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Nuri Ak­ça­alan’ın baş­kan­lı­ğın­da, Hasan Ben­li­oğ­lu (Ka­ra­bük), Fedai Acar (Saf­ran­bo­lu) ve Meh­met Ka­ra­de­niz (Ef­la­ni) ta­ra­fın­dan yö­ne­ti­len genel ku­ru­la 49 de­le­ge­den 37 …

Devamını

YENİCE’DE DİKİLİ SATIŞI YAPILMAYACAĞI SÖZÜ İSTİYOR…

AYIN son gü­nün­de il­çe­mi­ze ge­lecek olan Tarım ve Orman Ba­ka­nı Bekir Pak­de­mir’liden Ye­ni­ce Orman Köy­lü­sü di­ki­li ya­pıl­ma­ya­ca­ğı sözü is­ti­yor. Bakan Pak­de­mir­li’nin il­çe­mi­ze ge­le­ce­ği ha­be­ri­nin du­yul­ma­sı üze­ri­ne ga­ze­te­mi­ze gelen orman köy­lü­le­ri; “Tarım ve Orman Ba­ka­nı’mız Sayın Bekir Pak­de­mir­li’nin il­çe­mi­ze ge­le­ce­ği­ni öğ­ren­dik. Ye­ni­ce­li orman köy­lü­le­ri ola­rak, bizim en büyük sı­kın­tı­mız Ye­ni­ce Or­man­la­rın­da …

Devamını

“TARIM ve ORMAN BAKANIMIZ YENİCE’MİZE GELİYOR”

AKP Ye­ni­ce İlçe Baş­ka­nı Yıl­maz Kırık, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da; “Tarım ve Orman Ba­ka­nı­mız Sayın Dr. Ekrem Pak­de­mir­li, 28 Şubat Per­şem­ba günü Ye­ni­ce’mize ge­li­yor” dedi. Kırık, yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da şun­la­rı söy­le­di; “28 Şubat 2019 Per­şem­be günü Tarım ve Orman Ba­ka­nı­mız Sayın Dr. Bekir Pak­de­mir­li Ye­ni­ce’mize ge­li­yor. Orman Ba­ka­nı­mız ile be­ra­ber …

Devamını

EVLİLİĞE İLK ADIMI ATTILAR

İLÇEMİZ nak­li­yat­çı­la­rın­dan Varol Akça’nın oğlu, Kadir Akça’nın to­ru­nu Kadir Can Akça, hafta sonu ya­pı­lan nişan tö­re­ni ile ev­li­li­ğe ilk adı­mı­nı attı. Gül­can-Va­rol Akça çif­ti­nin oğlu Kadir Can ile Ka­ra­bük Üni­ver­si­te­si’nde yük­sek li­sans yapan Ay­nur-Sü­ley­man Ar­dınç çif­ti­nin kız­la­rı Büşra Ar­dınç’ın nişan tö­ren­le­ri İstan­bul’da ya­pıl­dı. Hafta sonu ya­pı­lan nişan tö­re­ni­ne her iki …

Devamını

NİŞANLANDILAR

İLÇEMİZ es­naf­la­rın­dan Maçka Cafe’nin sa­hi­bi genç kar­de­şi­miz Tur­gay Sa­tı­cı ile hem­şi­re Şeyma Nur Koy­mat­çık, aile ara­sın­da ta­kı­lan nişan yü­zük­le­ri ile ev­li­li­ğe ilk adım­la­rı­nı at­tı­lar. Son­gül-Er­dal Koy­mat­çık çif­ti­nin kız­la­rı Şeyma Nur ile Fat­ma-Vey­sel Satıcı çif­ti­nin oğlu Tur­gay Sa­tı­cı’nın nişan tö­ren­le­ri aile ara­sın­da ya­pıl­dı. Genç çif­ti­mi­zi kut­lu­yor, bir ömür boyu mut­lu­luk­lar di­li­yo­ruz.

Devamını