Diğer İller

PAZAR GÜNÜ YA­PI­LA­CAK

KA­RA­BÜK’te ya­şa­yan hem­şeh­ri­le­ri­mi­zin bir araya ge­le­rek yak­la­şık iki ay önce kur­duk­la­rı Ka­ra­bük Ye­ni­ce­li­ler Eği­tim, Kül­tür ve Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği’nin genel ku­ru­lu 6 Mayıs 2018 Pazar günü Ka­ra­bük Kent Mey­da­nı’ndaki Nikah sa­lo­nun­da ya­pı­la­cak. Sabri Ce­be­ci­oğ­lu baş­kan­lı­ğın­da olu­şan ge­çi­ci genel kurul ta­ra­fın­dan alı­nan genel ku­rul­da der­ne­ğin yeni yö­ne­ti­ci­le­ri de be­lir­le­necek. Der­nek baş­ka­nı Sabri …

Devamını

“HİZMETLERİMİZ DEVAM EDİYOR”

YENİCE Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Sedat Çakıl, kooperatif hizmetlerinin devam ettiğini belirterek gazetemize yazılı bir açıklama yaptı. Çakıl, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi; “Sev­gi­li şoför ve esnaf ar­ka­daş­la­rım; Ye­ni­ce Esnaf Sa­nat­kar­lar Kredi Ke­fa­let Ko­ope­ra­tif ola­rak hiz­met ver­me­ye devam edi­yo­ruz siz de­ğer­li es­na­fı­mı­za eli­miz­den gel­di­ği kadar yar­dım­cı ol­ma­ya …

Devamını

ULUS­LA­RA­RA­SI BA­RO­LAR TOP­LAN­TI­SI­NA KA­TIL­DI

İLÇEMİZDE avu­kat­lık yapan Ka­ra­bük Ba­ro­su’na ka­yıt­lı Av. Sabri Akay İspan­ya’nın Mad­rid ken­tin­de 20 Nisan’da baş­la­yıp üç gün süren Ulus­la­ra­ra­sı Ba­ro­lar Bir­li­ği 10. Mad­rid Top­lan­tı­sı­na ka­tıl­dı.. İnsan Ka­çak­lı­ğı üze­ri­ne ya­pı­lan top­lan­tı­ya İspan­ya Ada­let Ba­ka­nı Ra­fa­el Ca­ta­la da ka­tı­la­rak bir ko­nuş­ma yaptı. Top­lan­tı­da dün­ya­nın bir çok ye­rin­den Baro Baş­kan­la­rı ve avu­kat­lar da …

Devamını

AKP’de Mil­let­ve­ki­li aday aday­la­rı bugün Ye­ni­ce’de ta­nı­tı­la­cak

24 HAZİRAN 2018 ta­ri­hin­de ya­pı­la­cak olan se­çim­ler­de AKP’den Ka­ra­bük Mil­let­ve­kil­li aday adayı olan 33 aday adayı için bugün Ye­ni­ce’de ta­nı­tım top­lan­tı­sı ya­pı­la­cak. Bugün saat 15:00’te Ba­ba­nın Say­va­nı Düğün Sa­lo­nu’nda ya­pı­la­cak olan aday adayı ta­nı­tım top­lan­tı­sı­na AKP’den Ka­ra­bük Mil­let­ve­ki­li aday adayı olan tüm aday­lar ka­tı­la­cak. Açı­lış ko­nuş­ma­la­rın ya­pı­la­ca­ğı top­lan­tı­da aday aday­la­rı­na …

Devamını

BAŞKA BAHARA MI KALDI?

YILMAZ Kırık’ın AKP İlçe Baş­ka­nı ol­ma­sıy­la gün­de­me ge­ti­ri­len Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si ola­yıy­la il­gi­li ses­siz­li­ğin “bu iş rafa mı kalk­tı” yo­rum­la­rı­nın ya­pıl­ma­sı­na neden olurken, BİM’in Bölge Deposu işinden de ses seda çıkmıyor. Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si ko­nu­sun­da si­ya­si­le­rin biraz daha hız­lan­ma­la­rı ve büyük bir umut en­jek­te edi­len halka açık­la­ma­lar­da bu­lun­ma­la­rı is­te­ni­yor. Bi­lin­di­ği …

Devamını

7 MAYIS PA­ZAR­TESİ GÜNÜ YAPILACAK

ORMAN köy­lü­sü­nün tepe ör­gü­tü olan ORKOP’un Bölge Bir­li­ği top­lan­tı­sı 7 Mayıs pa­zar­te­si günü Dev­rek Ha­vuz­ba­şı Düğün Sa­lo­nu’nda ya­pı­la­cak. Baş­kan­lı­ğı­nı Sabri Özgün’ün yap­tı­ğı Zon­gul­dak-Bar­tın-Ka­ra­bük İl ve İlçe­le­ri Orman Ko­ope­ra­tif­le­ri’nin ortak ol­du­ğu bir­li­ğin ola­ğa­nüs­tü kong­re­sin­de bir yıl­lık ça­lış­ma­la­rı de­ğer­len­di­ri­lecek. Bir­li­ğin 37. Genel ku­ru­lun­da Baş­kan Sabri Özgün, or­man­lar ve orman köy­lü­sü­nün son du­ru­mu …

Devamını

MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLIĞI MÜRACAATINI YAPTI

İLÇEMİZİN yetiştirdiği, genç dinamik ve başarılı iş adamı Sertaş Karakaş, kendisini destekleyen kalabalık bir grup eşliğinde Yenice’den Karabük’e giderek Milletvekili aday adaylığı başvusunu yaptı. AKP’den Milletvekili aday adayı olduğunu açıklayan Sertaş Karakaş, cumartesi günü ilçemizden kalabalık bir grup eşliğinde Karabük’e gitti. Karabük’te Tüccarlar Kooperatifi önünden AKP İl binasına kadar yürüyen …

Devamını

“ANADOLU MEDYASI BULUŞUYOR” ETKİNLİĞİNE KATILDI

GAZETEMİZ Genel Yayın Müdürü, Sürekli Sarı Basın Kartı sahibi Fahri Elieyioğlu Marmaris’te yapılan “Anadolu Medyası Buluşuyor” etkinliğine katıldı. 27 Nisan cuma günü başlayan ve üç gün süren toplantının son gününde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu medya üzerine kapsamlı bir konuşma yaptı. Toplantıya Karabük’ten de Necati Karakaoğlu ile Serap Karaoğlu da …

Devamını

“ERKEN PRİM UY­GU­LA­MA­SI 15 GÜN UZA­TIL­DI”

ZON­GUL­DAK-Bar­tın-Ka­ra­bük İlleri ve İlçe­le­ri Ta­rım­sal Kal­kın­ma Ko­ope­ra­tif­le­ri Üst Bir­lik Baş­ka­nı Sabri Özgün, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da erken prim uy­gu­la­ma­sı­nın onbeş gün uza­tıl­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Özgün, ko­nuy­la il­gi­li yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da şun­la­rı söy­le­di; “Orman Köy­lü­le­ri­mi­zin üre­tim işin­de ça­lı­şan Ko­ope­ra­tif­le­ri­miz için erken üre­tim primi sü­re­si­nin bir ay uza­tıl­ma­sı ile il­gi­li ola­rak (OR-KO­OP) Bölge …

Devamını

İHA YENİCE TEMSİLCİSİ OLDU

İLÇEMİZDE ya­yın­la­nan Ye­ni­ce’nin Sesi Ga­ze­te­si mu­ha­bi­ri Dilek Ko­ca­baş, İhlas Haber Ajan­sı (İHA) Ye­ni­ce Tem­sil­ci­si oldu. Uzun yıl­lar­dan beri il­çe­miz­de ga­ze­te­ci­lik yapan Dilek Ko­ca­baş, bir süre de Ana­do­lu Ajan­sı mu­ha­bir­li­ği gö­re­vin­de bu­lun­du. İHA Ye­ni­ce Tem­sil­ci­si olan Dilek Ko­ca­baş, il­çe­mi­zin ta­nı­tı­mı ve olay­la­rı­nı İHA yo­luy­la dün­ya­ya du­yu­ra­cak.

Devamını