Karabük

AKP’DEN MİLLET­VEKİLİ ADAY ADAYI OL­DU­ĞU­NU AÇIK­LA­DI

İLÇEMİZİN Güney Köyü’nden olup, Halen Sa­kar­ya’da ika­met eden Sedat Çe­ne­siz, gazetemize yaptığı açıklamada 24 Ha­zi­ran’da ya­pı­la­cak Genel Se­çim­ler­de AKP’den Ka­ra­bük Mil­let­ve­ki­li aday adayı ol­du­ğu­nu açık­la­dı. Ül­ke­miz­de fa­ali­yet gös­te­ren mar­ket­ler zin­ci­rin­de iş ha­ya­tı­na baş­la­yan Sedat Çe­ne­siz, kısa sü­re­de üst düzey yö­ne­ti­ci­lik se­vi­ye­si­ne yük­sel­di. Bu mar­ket­ler zin­ci­ri­ne il­çe­miz­den de çok sa­yı­da ki­şi­yi …

Devamını

“CHP zih­ni­ye­ti de­mok­ra­si ve vatan aş­kı­dır”

CHP İlçe Baş­ka­nı Orhan Ka­ra­kaş, bir süre önce AKP İlçe Baş­ka­nı Yıl­maz Kırık ta­ra­fın­dan ya­pı­lan bir açık­la­ma­da, par­ti­si­nin suç­lan­ma­sı­na yanıt verdi. CHP İlçe Baş­ka­nı Orhan Ka­ra­kaş, “CHP zih­ni­ye­ti­nin te­me­lin­de, tam ba­ğım­sız­lık, de­mok­ra­si, barış ve vatan aşkı yat­mak­ta­dır” dedi. Ka­ra­kaş, açık­la­ma­sın­da şu gö­rüş­le­re yer verdi. “AKP İlçe Baş­ka­nı Sayın Yıl­maz Kırık …

Devamını

ULUSLARARASI BAROLAR TOPLANTISINA KATILACAKLAR

KA­RA­BÜK Ba­ro­su’na ka­yıt­lı Av. Sabri Akay ve Av. Yaşar Koç bugün İspan­ya’nın Mad­rid ken­tin­de baş­la­ya­cak olan Ulus­la­ra­ra­sı Ba­ro­lar Bir­li­ği 10. Mad­rid Top­lan­tı­sı’na ka­tı­la­cak­lar. İnsan Ka­çak­çı­lı­ğı üze­ri­ne ya­pı­la­cak top­lan­tı­da İspan­ya Ada­let Ba­ka­nı da bu­lu­na­cak. Top­lan­tı­ya dün­ya­nın bir çok ye­rin­den Baro Baş­kan­la­rı ve avu­kat­lar ka­tı­la­cak­lar. Top­lan­tı­ya ka­tıl­mak üzere Ka­ra­bük’ten aynı za­man­da CHP …

Devamını

“SEÇİME HAZIR TEK PARTİYİZ”

AKP Yenice İlçe Başkanı Yılmaz Kırık gazetemize yaptığı açıklamada; “Seçime hazır tek partiyiz” dedi. Karık, yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Göreve geldiğimiz süreçten bugüne haftalık olağan ve icra kurulu toplantılarımızı, ilçe meclis danışma toplantılarımızı yönetim kurulu, kadın kolları ve gençlik kolları ile düzenli bir şekilde yapıyoruz. AK Parti Yenice İlçe Teşkilatı …

Devamını

ÇAYCUMA TSO YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMINI YAPTI

14 NİSAN’da yapılan seçimle göreve gelen Çaycuma TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu başkanlığında yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yaptı. Buna göre; Serhat Dereli ve Fatih Özkütük Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Deniz Saraç Muhasip Üye ve Çağatay Yurtbay, Ali Karakaş, Aytekin Pekdemir Yönetim Kurulu üyeleri olarak belirlendi. Yönetim …

Devamını

TSO’NUN MECLİS ÜYELERİ BELİRLENDİ

KA­RA­BÜK Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası’nda geç­ti­ği­miz hafta sonu ya­pı­lan se­çim­ler so­nu­cun­da 10 ayrı mes­lek gru­bun­dan 23 mec­lis üyesi se­çil­di. İlçe­mi­zi tem­si­len Cemal De­re­li 23 ki­şi­lik TSO Mec­li­sin­de yer aldı. Ka­ra­bük Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası’nın önü­müz­de­ki dö­nem­de mec­lis üye­li­ği­ni; 1. mes­lek gru­bun­dan Le­vent Biçer ve Kamil Ünal, 2. mes­lek gru­bun­da Meh­met Mes­ci­er …

Devamını

ATAMA YAPILDI

İLÇEMİZ Seçim Mü­dür­lü­ğü gö­re­vi­ne Ka­ra­bük İl Seçim Mü­dü­rü Şeref Çelik atan­dı. Edi­ni­len bil­gi­ye göre, Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ya­pı­lan ata­ma­lan­la yak­la­şık 600 ci­va­rın­da seçim mü­dü­rü­nün yer­le­ri de­ğiş­ti­ril­di. Bu de­ği­şik­lik so­nu­cun­da, Ka­ra­bük İl Seçim Mü­dü­rü Şeref Çelik Ye­ni­ce İlçe Seçim Mü­dür­lü­ğü gö­re­vi­ne atan­dı. Çelik’in il­çe­mi­ze­de­ki gö­re­vi­ne baş­la­dı­ğı öğ­re­nil­di. Seçim Mü­dür­lü­ğü’nde katip ola­rak da …

Devamını

ŞEKER’E YA­PI­LA­CAK HES’E “HAYIR” DEDİLER

IH­LA­MUR Seyir Teras’ın cu­mar­te­si günü ya­pı­lan açı­lı­şın­da kon­ser ver­mek için il­çe­mi­ze gelen Ye­ni­ce­li­le­rin gözde sa­nat­çı­la­rı Bo­lu­lu Ra­ma­zan Çelik ile Sevgi Petek, kon­ser ön­ce­si Şeker Kan­yo­nu’na ge­le­rek Ye­ni­ce hal­kı­nın HES mü­ca­de­le­si­ne des­tek ver­di­ler. Ye­ni­ce Plat­for­mu ta­ra­fın­dan Şeker Kan­yo­nu’nda kar­şı­la­nan Ra­ma­zan Çelik ve Sevgi Petek’e Şeker Kan­yo­nu’na ya­pıl­ma­sı plan­la­nan HES ko­nu­sun­da bil­gi­ler …

Devamını

SEYİR TERASI TÖRENLE HİZMETE AÇILDI

BELEDİYE ta­ra­fın­dan 2014 yı­lın­da ya­pı­mı­na baş­la­nan ve 9 bun­ga­lov ev dı­şın­da ta­mam­la­nan Ih­la­mur Seyir Te­ra­sı geç­ti­ği­miz cu­mar­te­si günü dü­zen­le­nen tö­ren­le hiz­me­te açıl­dı. İçe­ri­sin­de res­to­ran, ka­fe­ter­ya, mes­cit ve 29 bun­ga­lov evin bu­lun­du­ğu proje 9 ev dı­şın­da ta­mam­la­na­rak hiz­me­te açıl­dı. Dü­zen­le­nen açı­lış tö­re­ne Ye­ni­ce Kay­ma­ka­mı Mu­ham­met Fatih De­mi­rel, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Zeki Çaylı …

Devamını

BANU AVAR’DA ŞEKEN KANYONU’NA GELDİ

GAZETECİ-yazar Banu Avar, Türk Eğitim-Sen Karabük Şubesi’nin organizasyonuyla Karabük’e gelerek Kent Meydanı’ndaki Belediye Konferans Salonu’nda söyleşi yaptı. Yazar-Gazeteci Banu Avar, Şeker Kanyonu’nda planlanan HES yapımına karşı mücadele sürdüren Yenicelilere destek vermek için cumartesi sabahı Şeker Kanyonu’na geldi. Burada Yenice Platformu ve vatandaşlar tarafından karşılanan Banu Avar’a Şeker Kanyonu hakkında platform …

Devamını