Manşet

YAZIKÖY-TERAS YOLUNA 500 BİN LİRA ÖDENEK VERİLDİ

İLÇEMİZ tu­riz­mi açı­sın­dan önem arz eden Ya­zı­köy-Ila­mur Teras yo­lu­nun ışık­lan­dı­rıl­ma­sı ve kor­ku­luk ya­pıl­ma­sı yo­lun­da yap­tı­ğı­mız ya­yın­la­rı­mız mey­ve­si­ni verdi. Bi­lin­di­ği gibi, Ya­zı­köy-Iha­la­mur Teras yo­lu­nun as­falt­lan­ma­sın­dan sonra, yolun ay­dın­la­tıl­ma­sı ve teh­li­ke arz eden yer­le­re kor­ku­luk ya­pıl­ma­sı ko­nu­sun­da ga­ze­te­miz­de ya­yın­lar ya­pıl­mış­tı. Bu ya­yın­la­rı­mı­za si­ya­si­ler­den ve sivil top­lum ku­ru­luş­la­rın­dan da des­tek gel­miş­ti. Ye­ni­ce Be­li­de­yi­si’de …

Devamını

KAYMAKAM ERDEM BAŞKANLIĞINDA YAPILDI

5442 Sa­yı­lı İl İdare Ka­nu­nu­nun 40. mad­de­si ge­re­ğin­ce, İlçe İdare Şube Baş­kan­la­rı Top­lan­tı­sı Kay­ma­kam Yasin Erdem Baş­kan­lı­ğın­da Kamu Kurum ve Ku­ru­luş­la­rı Mü­dür­le­ri­nin ka­tı­lı­mı ile Kay­ma­kam­lık Top­lan­tı Sa­lo­nu’nda ya­pıl­dı. Top­lan­tı­da ku­rum­lar arası di­ya­log, ener­ji ve­rim­li­li­ği, etik ku­ral­la­rı, resmi ya­zış­ma ku­ral­la­rı, Hü­kü­met Ko­na­ğı’nın iç ve dış te­miz­li­ği ile Co­vid-19 ile il­gi­li gö­rüş­ler …

Devamını

AKKURT MADENCİLİK

GEÇTİĞİMİZ Cuma günü il­çe­miz ahşap us­ta­la­rın­dan İbra­him Kılıç’ın Zon­gul­dak Gelik’te yap­tı­ğı ahşah bi­na­yı gör­mek üzere zi­ya­ret et­ti­ği­miz Ak­kurt Ma­den­ci­lik sa­hi­bi Ala­at­tin Kur­naz’ın mi­sa­fir­per­ver­li­ği ile kar­şı­laş­tık. 200’den fazla ça­lı­şa­nı ile Zon­gul­dak eko­no­mi­si­ne can veren Ak­kurt Ma­den­ci­lik, son tek­no­lo­ji­yi kul­la­na­rak üre­ti­mi­ni sür­dü­rü­yor. TTK’nın yıl­lar­ca üre­tim yap­tık­tan sonra terk et­ti­ği Ki­lim­li Gelik’teki ocak …

Devamını

YAPIMI SÜRÜYOR

İLÇEMİZ işa­dam­la­rın­dan Salih Ören’in an­ne­si ve ba­ba­sı adına yap­tır­dı­ğı Ana­oku­lu in­şa­atın­da ça­lış­ma­lar sü­rü­yor. te­me­li atı­lan oku­lun kaba in­şa­atı­nın iki ay içe­ri­sin­de bi­ti­ril­me­si he­def­le­ni­yor. Öte yan­dan, eski oku­lun yı­kı­la­rak har­fi­ya­tı­nın atıl­ma­sı ça­lış­ma­la­rı da devam edi­yor. İnşaat atık­la­rı­nın bir iki gün içe­ri­sin­de bi­ti­ril­me­si plan­la­nı­yor. Atık­la­rın atıl­ma­sın­dan sonra, çevre dü­zen­le­me­si ya­pı­la­cak olan okul …

Devamını

“BELEDİYENİN İTFAİYE ALIM KAMPANYASINI DESTEKLİYORUZ”

CUM­HURİYET Halk Par­ti­si Ye­ni­ce İlçe Baş­ka­nı Enver Özgü, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da; “Be­le­di­ye­nin it­fa­iye kam­pan­ya­sı­nı des­tek­li­yo­ruz” dedi. Özgü, açık­la­ma­sın­da şun­la­rı söy­le­di; “Parti yö­ne­ti­mi ola­rak yap­tı­ğı­mız top­lan­tı­mız­da be­le­di­ye­nin it­fa­iye kam­pan­ya­sı­nı des­tek­le­me ka­ra­rı almış bu­lu­nu­yo­ruz. Yö­ne­tim ku­ru­lu top­lan­tı­mız­da al­dı­ğı­mız karar ile bu kam­pan­ya­yı des­tek­li­yo­ruz. Parti yö­ne­ti­mi ola­rak kendi ara­mız­da top­la­ya­ca­ğı­mız bir mik­tar pa­ra­yı …

Devamını

İLÇEMİZİN TANITIMINA KATKISI OLACAK BİR PROGRAM

YENİCE Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Esnaf Odası Baş­ka­nı Sedat Çakıl’ın gi­ri­şim­le­ri ile TRT2 ek­ran­la­rın­da haf­ta­nın pazar gün­le­ri ya­yın­la­nan “Gönül Dağı” isim­li prog­ra­mın önü­müz­de­ki ay­lar­da gös­te­ri­ce­lecek olan çe­kim­le­ri il­çe­miz­de ya­pıl­dı. Ya­pım­cı­lı­ğı­nı Fer­hat Yal­çı­ner’in, su­nu­cu­lu­ğu­nu da sek­sen­ler di­zi­sin­de bekçi Bekir ro­lü­nü üst­le­nen Hacı Ali Konuk’un yap­tı­ğı prog­ra­mın çe­kim­le­ri hafta so­nun­da Seyir Teras’ta ve …

Devamını

“Karabük için dağ fare doğurmuştur”

CUM­HURİYET Halk Par­ti­si Ka­ra­bük İl Baş­ka­nı Ab­dul­lah Çakır, yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da; “Teş­vik­le­rin ilçe ba­zın­da ta­sar­lan­ma­sı ta­lep­le­ri­ne yö­ne­lik ger­çek­le­şen ça­lış­ma so­nu­cun­da Ka­ra­bük için dağ fare do­ğur­muş­tur.” dedi. Çakır, ya­zı­lı açık­la­ma­sın­da şun­la­rı söy­le­di; “Teş­vik sis­te­min­de, uzun sü­re­dir talep edi­len ilçe ba­zın­da sı­nıf­la­ma ve teş­vik­le­rin ilçe ba­zın­da ta­sar­lan­ma­sı ta­lep­le­ri­ne yö­ne­lik ger­çek­le­şen ça­lış­ma so­nu­cun­da …

Devamını

GÖREVİNE BAŞLADI

İÇİŞLERİ Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ata­ma­sı ya­pı­lan 106. dönem kay­ma­kam adayı olan ve il­çe­mi­ze ata­nan Kay­ma­kam Yasin Erdem, dün gö­re­vi­ne baş­la­dı. Geç­ti­ği­miz cuma günü ak­şa­mı il­çe­mi­ze gelen Kay­ma­kam Yasin Erdem, dün sabah Kay­ma­kam­lık önün­de Yazı İşleri Müdür Ve­ki­li Gür­kan Çakır ta­ra­fın­dan çi­çek­le kar­şı­lan­dı. Kay­ma­kam Erdem, daha sonra, Ata­türk Anıtı’nda dü­zen­le­nen Ga­zi­ler Günü …

Devamını

330 BİN M3 DİKİLİ DAMGA YAPTI

YENİCE Orman İşlet­me­si’nde 2020 yı­lın­da 330 bin m3 di­ki­li damga ya­pıl­dı­ğı öğ­re­nil­di. Edi­ni­len bil­gi­ye göre, ya­pı­lan 330 bin m3 di­ki­li dam­ga­nın 320 bi­ni­nin üre­ti­mi ger­çek­leş­ti­ril­di. Yıl so­nu­na kadar dam­ga­sı ya­pı­lan em­va­lin üre­ti­mi­nin ya­pı­la­ca­ğı öğ­re­nil­di. 2021 yı­lın­da da Ye­ni­ce Orman İşlet­me­si’nde 330 bin m3 di­ki­li damga ya­pı­la­ca­ğı, damga ça­lış­ma­la­rı­nın da önü­müz­de­ki …

Devamını

“VAADLERİNİZİN TAKİPÇİSİ OLMANIZI DEĞİL, GERÇEKLEŞTİRMENİZİ BEKLİYORUZ…”

CUM­HURİYET Halk Par­ti­si Ye­ni­ce İlçe Baş­ka­nı Enver Özgü, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da; “Va­at­le­rin ger­çek­leş­ti­ril­me­si­ni bek­li­yo­ruz” dedi. Özgü, yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da şun­la­rı söy­le­di; “Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Ka­ra­bük İl Baş­ka­nı­mız Sayın Ab­dul­lah Çakır, il­çe­mi­ze yap­tı­ğı ge­zi­nin ar­dın­dan yap­tı­ğı açık­la­ma­da “Ye­ni­ce’ye ve­ri­len söz­ler tu­tul­ma­lı­dır” di­ye­rek bir basın açık­la­ma­sı yap­mış­tı. Bu açık­la­ma­ya, AKP Ka­ra­bük İl …

Devamını