Zonguldak

BAŞKA BAHARA MI KALDI?

YILMAZ Kırık’ın AKP İlçe Baş­ka­nı ol­ma­sıy­la gün­de­me ge­ti­ri­len Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si ola­yıy­la il­gi­li ses­siz­li­ğin “bu iş rafa mı kalk­tı” yo­rum­la­rı­nın ya­pıl­ma­sı­na neden olurken, BİM’in Bölge Deposu işinden de ses seda çıkmıyor. Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si ko­nu­sun­da si­ya­si­le­rin biraz daha hız­lan­ma­la­rı ve büyük bir umut en­jek­te edi­len halka açık­la­ma­lar­da bu­lun­ma­la­rı is­te­ni­yor. Bi­lin­di­ği …

Devamını

7 MAYIS PA­ZAR­TESİ GÜNÜ YAPILACAK

ORMAN köy­lü­sü­nün tepe ör­gü­tü olan ORKOP’un Bölge Bir­li­ği top­lan­tı­sı 7 Mayıs pa­zar­te­si günü Dev­rek Ha­vuz­ba­şı Düğün Sa­lo­nu’nda ya­pı­la­cak. Baş­kan­lı­ğı­nı Sabri Özgün’ün yap­tı­ğı Zon­gul­dak-Bar­tın-Ka­ra­bük İl ve İlçe­le­ri Orman Ko­ope­ra­tif­le­ri’nin ortak ol­du­ğu bir­li­ğin ola­ğa­nüs­tü kong­re­sin­de bir yıl­lık ça­lış­ma­la­rı de­ğer­len­di­ri­lecek. Bir­li­ğin 37. Genel ku­ru­lun­da Baş­kan Sabri Özgün, or­man­lar ve orman köy­lü­sü­nün son du­ru­mu …

Devamını

MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLIĞI MÜRACAATINI YAPTI

İLÇEMİZİN yetiştirdiği, genç dinamik ve başarılı iş adamı Sertaş Karakaş, kendisini destekleyen kalabalık bir grup eşliğinde Yenice’den Karabük’e giderek Milletvekili aday adaylığı başvusunu yaptı. AKP’den Milletvekili aday adayı olduğunu açıklayan Sertaş Karakaş, cumartesi günü ilçemizden kalabalık bir grup eşliğinde Karabük’e gitti. Karabük’te Tüccarlar Kooperatifi önünden AKP İl binasına kadar yürüyen …

Devamını

SEYİR TERASI TÖRENLE HİZMETE AÇILDI

BELEDİYE ta­ra­fın­dan 2014 yı­lın­da ya­pı­mı­na baş­la­nan ve 9 bun­ga­lov ev dı­şın­da ta­mam­la­nan Ih­la­mur Seyir Te­ra­sı geç­ti­ği­miz cu­mar­te­si günü dü­zen­le­nen tö­ren­le hiz­me­te açıl­dı. İçe­ri­sin­de res­to­ran, ka­fe­ter­ya, mes­cit ve 29 bun­ga­lov evin bu­lun­du­ğu proje 9 ev dı­şın­da ta­mam­la­na­rak hiz­me­te açıl­dı. Dü­zen­le­nen açı­lış tö­re­ne Ye­ni­ce Kay­ma­ka­mı Mu­ham­met Fatih De­mi­rel, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Zeki Çaylı …

Devamını

TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİMİNDE

ÜÇ oğ­luy­la bir­lik­te Çay­cu­ma’da ha­ri­ka­lar ya­ra­tan hem­şeh­ri­miz Ali Ka­ra­kaş, Çay­cu­ma Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­li­ği­ne se­çil­di. Geç­ti­ği­miz gün­ler­de ya­pı­lan ve 900 üye­nin oy kul­la­nı­mı ile Çay­cu­ma Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası’nın 20 ki­şi­lik mec­li­si be­lir­len­di. Ali Ka­ra­kaş , 20 ki­şi­lik mec­li­se se­çil­di. 20 mec­lis üyesi Ali Ka­ra­kaş baş­kan­lı­ğın­da top­la­na­rak …

Devamını

MADEN ŞEHİTLERİ UNUTULMADI

TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesinde 3 Mart 1992 tarihinde meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren 263 madenci şehidi ölümlerinin 26. yıl dönümünde 4 Mart 2017 Pazar günü düzenlenen törenle anıldı. Kozlu grizu faciasında yaşamını yitiren 42 madenci şehidi ile en çok kaybın yaşandığı ilçemizde, grizuda yaşamını yitirenler düzenlenen etkinliklerle …

Devamını

“ŞEKER KANYONU DÜNYA İNSANLARININ ORTAK MİRASIDIR”

    İLÇEMİZ Şeker Kanyonu üzerine yapılması planlanan HES’e karşı pazar günü Karabük’ün yanı sıra Zonguldak ve Bartın’dan gelen çevre platformu üyeleri, Yenice Platformu tarafından düzenlenen eyleme destek verdi. Yoğun yağmura rağmen ilçe merkezinde toplanan kalabalık daha sonra Şeker Kanyonu’na geçerek burada insan zinciri oluşturdu. İktidar ve muhalefet partilerinin yanı …

Devamını

“ZONGULDAK’TAN MÜCADELEYİ BAŞLATIYORUM”

MHP Zonguldak İl Başkanı Hamdi Ayan, Karabük’ün Yenice ilçesinde bulunan Şeker Kanyonu’na HES yapılmasına karşı olduklarını söyledi. HES’e karşı mücadele edeceklerini belirten Ayan, “5 Şubat 2018 Günü Karabük İl Genel Meclisinde gündeme gelen Yenice Şeker Kanyonuna HES yapılması konusu Meclis üyelerinin 3 Hayır oyuna karşılık 12 evet oyu ile kabul …

Devamını

“ŞEKER’E YAPILACAK HES KATLİÂM OLUR”

OR-KOOP Zonguldak, Bartın, Karabük İl ve İlçeleri Kooperatifler Birliği Başkanı Sabri Özgün’de Şeker Kanyonu’nda yapılacak HES’e karşı olduğunu söyledi. Özgün, “sudan elektrik enerji üretilmesine karşı olmamız mümkün değil. Ancak, ormanın içinde, endemik bitki zenginliğine sahip bir yerde bunun yapılmasının katliâm olacağı düşüncesindeyiz. O nedenle, Şeker’de yapılacak HES’in bir başka yere …

Devamını