CHP’DEN BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYI OLDU

(Haber Mer­ke­zi) – Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (CHP) Yor­tan’da be­le­di­ye ku­rul­du­ğun­dan bu yana ilk kez be­le­di­ye baş­kan adayı çı­ka­rı­yor. Dört yıl­dır CHP Yor­tan Belde Baş­kan­lı­ğı gö­re­vi­ni yü­rü­ten Ra­ma­zan Islak, 2024 Mart ayın­da ya­pı­la­cak yerel se­çim­ler­de Be­le­di­ye Baş­kan adayı olmak için Belde Baş­kan­lı­ğı gö­re­vin­den ay­rı­la­rak aday aday­lı­ğı baş­vu­ru­sun­da bu­lun­du.
Islak, aday­lı­ğı ile il­gi­li ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da şun­la­rı söy­le­di;
“De­ğer­li Hem­şe­ri­le­rim,
Dört yıl­dan bu yana büyük he­ye­can­la yü­rüt­tü­ğüm CHP Yor­tan Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı gö­re­vim­den Yor­tan Be­le­di­ye Baş­kan Adayı olmak için is­ti­fa ede­rek ay­rıl­mış bu­lun­mak­ta­yım.
Yor­tan Be­le­di­ye Baş­kan Adayı olmak üzere resmi baş­vu­ru­mu da 5 Ara­lık 2023 günü CHP İlçe Baş­kan­lı­ğı­na yap­tım.
De­ğer­li, bü­yük­le­rim, sev­gi­li kü­çük­le­rim, esnaf ar­ka­daş­la­rım, dost­la­rım,
Bir­bi­ri­mi­zi çok es­ki­den ta­nı­yo­ruz. 41 yıl­dır sa­na­tım ve ti­ca­re­tim­le hiz­me­ti­niz­de oldum. Siz­ler, için en iyi­si­ni yap­ma­ya ça­lış­tım. Siz­le­ri ve Yor­tan’ı çok sev­dim.
Şimdi, bu bi­ri­kim­le­ri­mi Yor­tan’a hiz­met için kul­lan­mak is­ti­yo­rum. Yor­tan’ımız ne yazık ki, eski par­lak gün­le­ri­ni kay­bet­ti. Tek­rar can­lan­mak is­ti­yor. Yor­ta­nı­mı­zı siz­ler­le bir­lik­te ye­ni­den ayağa kal­dır­mak ve eski gün­le­ri­ne dön­dür­mek için aday oldum. Artık, Yor­tan için hayal üret­mek değil, ic­ra­at yapma za­ma­nı geldi.
Des­tek­le­ri­niz­le, bunu bir­lik­te ba­şa­ra­bi­le­ce­ği­mi­ze ina­nı­yo­rum.
Haydi gelin, el ele, omuz omuza ve­re­lim ve Yor­tan’ın makus ta­li­hi­ni ye­ne­lim.
Bü­yük­le­ri­me say­gı­lar, kü­çük­le­ri­me sev­gi­ler su­nu­yo­rum.
Siz­ler­den des­tek ve güç is­ti­yo­rum.”