“DAHA ÖNCE SÖYLEDİK YİNE SÖYLÜYORUZ, YENİCE’YE VERİLEN SÖZLER TUTULMALIDIR”

CUM­HURİYET Halk Par­ti­si Ka­ra­bük İl Baş­ka­nı Ab­dul­lah Çakır, yap­tı­ğı basın açık­la­ma­sın­da AKP’nin Ye­ni­ce’ye ver­di­ği söz­le­rin ta­kip­çi­si ol­ma­yı sür­dü­re­cek­le­ri­ni be­lir­te­rek; “Daha önce söy­le­dik, yine söy­lü­yo­ruz. Ye­ni­ce’ye ve­ri­len söz­ler tu­tul­ma­lı­dır.”dedi.
Çakır’ın açık­la­ma­sı söyle; “AKP İl Baş­ka­nı Sayın İsmail Al­tı­nöz, Saf­ran­bo­lu İlçe kong­re­sin­de bizi eliş­tir­miş, Ye­ni­ce’ye ve­ri­len söz­le­rin ta­kip­çi­si ola­cak­la­rı­nı be­lirt­miş. Sayın Al­tı­nöz’e ses­le­ni­yo­rum. Sizin, ve­ri­len söz­le­rin ta­kip­çi­si ol­ma­nız yet­mez. Ve­ri­len söz­le­ri ye­ri­ne ge­tir­me­niz ge­re­kir. Genel se­çim­ler ve yerel se­çim­ler ge­çe­li artık yıl­lar ge­ri­de kaldı. Ye­ni­ce’nin do­ğal­gaz ve ih­ti­sas or­ga­ni­ze sa­na­yi böl­ge­si ko­nu­sun­da bir arpa boyu yol alın­ma­dı. Seyir Te­ra­sı yo­lu­nun kor­ku­luk­la­rı ya­pıl­ma­dı. Yine sayın Al­tı­nöz, Ye­ni­ce’de ad­li­ye­nin, has­ta­ne­nin ol­ma­dı­ğın­dan bah­set­miş. Ye­ni­ce­li­ler gayet iyi bi­li­yor. Ye­ni­ce’de Ad­li­ye’de, has­ta­ne­de AKP’den önce vardı.
Biz, mu­ha­le­fet par­ti­si ola­rak el­bet­te ik­ti­dar par­ti­si­nin va­ad­le­ri­nin ta­kip­çi­si ola­ca­ğız. Bizim, bi­rin­ci gö­re­vi­miz bu. Ye­ni­ce’ye yap­tı­ğı­mız zi­ya­ret­te il­çe­nin temel so­run­la­rı­nın do­ğal­gaz, Seyir Te­ra­sı yo­lu­na kor­ku­luk ya­pıl­ma­sı ve ih­ti­sas or­ga­ni­ze sa­na­yi böl­ge­si ol­du­ğu­nu tes­pit ettik. Bunu da ka­mu­oyu ile pay­laş­tık. Şimdi, ik­ti­dar par­ti­si­ne bir kez daha so­ru­yo­ruz. Ye­ni­ce’ye do­ğal­gaz ne zaman ge­lecek? İhti­sas Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si olayı ne aşa­ma­da? Biz bun­la­rın ya­nı­tı­nı bek­li­yo­ruz. Biz hal­kı­mı­zın ya­ra­rı­na ola­cak hiz­met­le­rin ta­kip­çi­si olu­ruz. Bun­dan da gurur du­ya­rız.”