FATİH CERİYAN ATANDI

EMNİYET Amir Ve­ki­li Cu­ma­ali Öz­te­kin’in kendi is­te­ği ile Er­zin­can’a tayin ol­ma­sıy­la bo­şa­lan il­çe­miz Em­ni­yet Amir­li­ği’ne Ko­mi­ser Yar­dım­cı­sı Fatih Ce­ri­yan atan­dı.
Ka­ra­bük Asa­yiş Şube Mü­dür­lü­ğün­den il­çe­miz Em­ni­yet Amir ve­kil­li­ği­ne ata­nan Ce­ri­yan, geç­ti­ği­miz cuma günü il­çe­miz­de­ki gö­re­vi­ne baş­la­dı.
FATİH CERİYAN KİMDİR?
Fatih Ce­ri­yan, 1991 yı­lın­da Sam­sun Bafra’da doğdu. İlk, orta ve li­se­yi Sam­sun Bafra’da, Üni­ver­si­te­yi Gi­re­sun’da okudu. 2016 yı­lın­da Ka­ra­bük Em­ni­ye­tin­de gö­re­ve baş­la­dı. Ka­ra­bük Em­ni­yet Amir­li­ği’nde Asa­yiş Şube Mü­dü­rü ola­rak görev yaptı. Geç­ti­ği­miz cuma gü­nün­den iti­ba­ren de il­çe­miz Em­ni­yet Amir­li­ği­ne ve­ka­le­ten atan­dı.
Bi­lin­di­ği gibi, il­çe­miz Em­ni­yet Amir­li­ği’ne bir sü­re­den beri polis me­mu­ru Emin Ünlü ve­ka­let et­miş­ti.