HAYDİ YENİCELİ BU KEZ SIRA SENDE…

14 Mayıs’ta ya­pı­la­cak cum­hur­baş­kan­lı­ğı ve mil­let­ve­kil­li­ği se­çim­le­ri­ne artık sa­yı­lı gün­ler kaldı.
Her seçim at­mos­fe­rin­de ol­du­ğu gibi bu se­çim­de de Ye­ni­ce’den mil­let­ve­ki­li çı­kar­ma bek­len­ti­si tavan yaptı. Otu­rup, kal­kı­lan her yerde Ye­ni­ce’den bi­rin­ci sı­ra­yı ala­cak adaya ve par­ti­ye oy ve­ri­le­ce­ği söy­len­di.
Bu bağ­lam­da da, AKP’den İlçe Özel İdare Mü­dü­rü Murat Ko­ca­man, MHP’den iş in­sa­nı Murat Ka­ra­gül, CHP’den Avu­kat Sabri Akay ve iş in­sa­nı Cev­det Akay, Sa­adet Par­ti­si’nden İsmail Ki­ren­li, DP’den de Aydın Ka­zan­cı, Ahmet Şeker ve İbra­him Kılıç mil­let­ve­ki­li aday­lı­ğı baş­vu­ru­sun­da bu­lun­du­lar. İlçe­miz­den olup, Ka­ra­bük ve çevre il­ler­den de aday adayı ol­du­ğu­nu duy­du­ğu­muz hem­şe­ri­le­ri­miz oldu. On­la­rı da gös­ter­dik­le­ri me­de­ni ce­sa­ret­le­rin­den do­la­yı kut­lu­yo­ruz.
Mil­let­ve­ki­li aday lis­te­si­ni açık­la­yan ilk parti olan MHP, Murat Ka­ra­gül’ü ikin­ci sı­ra­dan aday gös­ter­di. Ye­ni­ce­li­ler her ne ­ka­dar ikin­ci sıra aday­lı­ğı­nı be­ğen­me­se de, ge­le­cek­te ya­pı­la­cak si­ya­si he­sap­lar ne­de­niy­le Murat Ka­ra­gül’e oy ve­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni sos­yal medya he­sap­la­rın­dan pay­laş­ma­ya baş­la­dı­lar.
Her ne hik­met­se Murat Ka­ra­gül, ikin­ci sıra aday­lı­ğın­dan is­ti­fa etti. Bu is­ti­fa son­ra­sı Ye­ni­ce­li­ler yine ka­ram­sar­lı­ğı ka­pıl­dı. Bu se­çim­ler­de de Ye­ni­ce’ye mil­let­ve­kil­li­ği düş­me­yecek en­di­şe­si doğdu.
Ancak umut­lar yine yi­ti­ril­me­di. Bu kez De­mok­rat Parti (DP) Ka­ra­bük aday­la­rı­nı Ye­ni­ce­li­ler­den be­lir­le­di. Aydın Ka­zan­cı ve Ahmet Şeker’in DP Ka­ra­bük mil­let­ve­ki­li adayı ol­duk­la­rı du­yu­rul­du. Bunun aka­bin­de ise bu­ra­da sı­ra­la­ma­nın de­ğiş­ti­ği, bi­rin­ci sı­ra­dan İbra­him Kılıç’ın aday ola­ca­ğı ko­nu­şul­du. İbra­him Kılıç me­de­ni ce­sa­ret gös­te­re­rek bi­rin­ci sı­ra­dan aday­lık için mü­ra­ca­atı­nı yaptı. Mil­let İtti­fa­kı­nın al­dı­ğı karar ile DP Ka­ra­bük’teki aday­la­rı­nı çı­kar­ma­ma ka­ra­rı aldı.
Ar­dın­dan da­na­nın kuy­ru­ğu­nun ko­pa­ca­ğı gün geldi. 9 Nisan 2023 Pazar günü, si­ya­si par­ti­ler mil­let­ve­kil­li aday lis­te­le­ri­ni Yük­sek Seçim Ku­ru­lu’na sundu. Su­nu­lan lis­te­ler kısa sü­re­de ba­sın­da pay­la­şıl­ma­ya baş­la­dı.
Daha ön­ce­ki dö­nem­ler­de de Ye­ni­ce­li aday­la­rı bi­rin­ci ve ikin­ci sı­ra­dan aday gös­te­ren CHP’den Ye­ni­ce­li­le­ri se­vin­di­ren haber çabuk ya­yıl­dı. Ye­ni­ce’nin öz ev­la­dı, istan­bul’da yıl­lar­dır Ti­ca­ret ve Sivil Top­lum Ku­ru­luş­la­rın­da görev yapan, hiç­bir zaman Ye­ni­ce’den ba­ğı­nı ko­par­ma­yan Cev­det Akay, CHP lis­te­si­nin bi­rin­ci sı­ra­sın­dan aday gös­te­ril­di. Kı­sa­ca­sı Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Ye­ni­ce­li­le­re mil­let­ve­ki­li­ni altın tep­si­de sundu. CHP Genel Mer­ke­zi Ye­ni­ce­li­le­re şu me­sa­jı verdi; “Siz mil­let­ve­ki­li is­te­di­niz, biz size ver­dik” dedi
Şimdi sıra Ye­ni­ce­li­ler­de…
Ge­le­cek­te mil­let­ve­kil­li­ği ha­ya­li olan, bugün ister si­ya­se­tin için­de olsun, ister ge­le­cek­te si­ya­set­te gözü olan­lar bu fır­sa­tı iyi de­ğer­len­dir­mek zo­run­da­dır­lar. Hiç kimse si­ya­si par­ti­li­li­ği­ne bak­ma­dan öz ev­la­dı Cev­det Akay’ı des­tek­le­ye­rek mec­li­se gön­der­mek zo­run­da­dır. Ye­ni­ce bunu ba­şar­dı­ğı sü­re­de ge­le­cek­te de bir değil en az iki mil­let­ve­ki­li­ne sahip ola­cak­tır.
Biz böyle dü­şü­nü­yo­ruz ve di­yo­ruz ki; “Haydi Ye­ni­ce­li bu kez sıra sende…”