HES KON­FE­RAN­SI CUMA GÜNÜ YA­PI­LA­CAK

TEMA Vakfı Ka­ra­bük İl Tem­sil­ci­li­ği ile Yenice Platformu’nun ortak ça­lış­ma­sıy­la HES ko­nu­sun­da bir kon­fe­rans dü­zen­le­ni­yor.
HES pro­je­le­ri ko­nu­sun­da uzman olan Ka­ra­de­niz Tek­nik Üni­ver­si­te­si Orman Fa­kül­te­si Orman Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mü öğ­re­tim üyesi Dr. Oğuz Kur­doğ­lu’nun ve­re­ce­ği kon­fe­rans­ta, HES’in olası et­ki­le­ri ko­nu­sun­da halk bil­gi­len­di­ri­lecek.
Ih­la­mur Teras Kon­fe­rans Sa­lo­nu’nda Cuma günü saat 14.00’te ya­pı­la­cak kon­fe­ran­sa tüm Ye­ni­ce­li­ler davet edil­di.
Ye­ni­ce Plat­for­mu ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da da “Plat­form ola­rak so­ru­nun çö­zü­mü ko­nu­sun­da çaba gös­te­ri­yo­ruz. Ça­ba­la­rı­mız, bir­kaç kol­dan yü­rü­tül­mek­te­dir. Şim­di­ye değin yap­tı­ğı­mız ça­lış­ma­la­ra Cuma günü bir başka et­kin­li­ği daha ka­tı­yo­ruz. Hem­şeh­ri­le­ri­miz, köy muh­tar­la­rı­mız, si­ya­si par­ti­le­ri­miz bu et­kin­li­ğe mut­la­ka ka­tıl­ma­lı­lar ve bilgi sa­hi­bi ol­ma­lı­dır­lar. Şeker Kan­yo­nu, Ye­ni­ce’nin ci­ğe­ri­dir. Bu ci­ğe­re han­çer sap­lan­ma­sı­nı Ye­ni­ce halkı bir­lik ola­rak ön­le­ye­bi­lir. Bu gü­zel­lik, uz­man­lar ta­ra­fın­dan sa­de­ce Ye­ni­ce’nin değil, dün­ya­nın­dır ifa­de­si kul­la­nıl­mak­ta­dır. İçinde ya­şa­dı­ğı­mız cen­ne­tin far­kı­na va­ra­bil­me­miz ve bilgi kir­li­li­ği­nin önünü ge­çe­bil­me­miz için hal­kı­mız, şeh­ri­miz yö­ne­ti­ci­le­ri ve top­lu­mun her ke­si­mi bu et­kin­li­ğe ka­tıl­ma­lı­dır” de­nil­di.