İLÇEMİZDE DE KUT­LAN­DI

19 EKİM Muh­tar­lar Günü tüm yurt­ta ol­du­ğu gibi, il­çe­miz­de de kut­lan­dı.
İlçe pro­to­ko­lü­nün ka­tı­lı­mıy­la, 19 Ekim 2019 Cu­mar­te­si günü saat 11.00’de Ata­türk Anıtı’na çe­lenk ko­nul­ma­sı­nın ar­dın­dan saygı du­ru­şu ve İstik­lal Marşı okun­du. Daha sonra günün anlam ve öne­mi­ni be­lir­ten ko­nuş­ma­yı Ye­ni­ce Muh­tar­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Ertan Özgü yaptı. Özgü, ko­nuş­ma­sın­da, “Muh­tar­la­rı­mı­zı, 19 Ekimi Muh­tar­lar Günü ola­rak ar­ma­ğan ede­rek taç­lan­dı­ran, Köy­des pro­je­le­riy­le köy­le­ri­mi­zin yol, su vs ka­na­li­zas­yon ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­yan ve Muh­tar­lık ma­aş­la­rı­nı ar­tı­ra­rak sos­yal hak­la­rı­mı­zı daha iyiye gö­tü­ren başta Cum­hur­baş­ka­nı­mız olmak üzere tüm dev­let bü­yük­le­ri­mi­ze te­şek­kür edi­yor, say­gı­la­rı­mı su­nu­yo­rum. Ay­rı­ca Köy­le­ri­mi­zin so­run­la­rı­nın çö­zü­mün­de emeği geçen başta İlçe Kay­ma­ka­mı olmak üzere il­gi­li kurum ve ku­ru­luş­lar ile per­so­nel­le­ri­ne, İl Genel Mec­lis üye­le­ri­ne şük­ran­la­rı­mı arz edi­yo­rum” dedi.
Ka­ra­bük Vali Yar­dım­cı­sı Ye­ni­ce Kay­ma­kam Ve­ki­li Sayın Bar­bo­ros Baran ve pro­to­kol, Muh­tar­lar Der­ne­ği’nin Hazal İşhanı’ndaki yeni bü­ro­su­nun açı­lı­şı­nı ger­çek­leş­ti­re­rek, il­çe­de­ki 51 köy ve ma­hal­le muh­tar­la­rı­nın 19 Ekim Muh­tar­lar gü­nü­nü kut­la­dı.
Ye­ni­ce Muh­tar­lar Der­ne­ği Yö­ne­tim Ku­rur­lu üye­le­ri Ka­ra­bük Vali Yar­dım­cı­sı Ye­ni­ce Kay­ma­kam Ve­ki­li Sayın Bar­bo­ros Baran’ı Ma­ka­mın­da zi­ya­ret et­ti­ler. Zi­ya­re­tin ar­dın­dan Muh­tar­lar Der­ne­ği Celal Hatıl Parkı’nda ka­tı­lım­cı­la­ra ik­ram­da bu­lun­du­lar.