İLÇEMİZİN TANITIMINA KATKISI OLACAK BİR PROGRAM

YENİCE Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Esnaf Odası Baş­ka­nı Sedat Çakıl’ın gi­ri­şim­le­ri ile TRT2 ek­ran­la­rın­da haf­ta­nın pazar gün­le­ri ya­yın­la­nan “Gönül Dağı” isim­li prog­ra­mın önü­müz­de­ki ay­lar­da gös­te­ri­ce­lecek olan çe­kim­le­ri il­çe­miz­de ya­pıl­dı.
Ya­pım­cı­lı­ğı­nı Fer­hat Yal­çı­ner’in, su­nu­cu­lu­ğu­nu da sek­sen­ler di­zi­sin­de bekçi Bekir ro­lü­nü üst­le­nen Hacı Ali Konuk’un yap­tı­ğı prog­ra­mın çe­kim­le­ri hafta so­nun­da Seyir Teras’ta ve araba yük­le­nir­ken ya­pıl­dı. İlçe­miz şoför es­naf­la­rın­dan Ze­ke­ri­ya Akman ile bir­lik­te ekip Tosya’ya kadar yol­cu­luk yaptı.
İlçe­mi­zin ta­nı­tı­mı­na katkı sağ­la­ya­cak olan prog­ra­mın ger­çek­leş­me­sin­de emeği ve kat­kı­sı olan Ye­ni­ce Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Esnaf Odası Baş­ka­nı Sedat Çakıl, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da; “Haf­ta­nın Pazar ak­şam­la­rı TRT2 ek­ran­la­rın­da ya­yın­la­nan ve kam­yo­nu­cu şo­fö­rü ile prog­ram yapan ekibi, il­çe­mi­zin ta­nı­tı­mı­na kat­kı­sı ola­ca­ğı dü­şün­ce­si ile il­çe­mi­ze davet ettik. Prog­ram ya­pım­cı­sı Fer­hat Yal­çı­ner ve ekibi, geç­ti­ği­miz cuma günü ak­şa­mı il­çe­mi­ze gel­di­ler ve Cu­mar­te­si günü de çe­kim­le­ri ger­çek­leş­tir­di­ler. İlçe­miz­de çe­kim­le­ri ya­pı­lan prog­ra­mın biray içe­ri­sin­de ya­yın­lan­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz. Ya­yın­la­ca­ğı zaman da bunu hem­şe­ri­le­ri­mi­ze du­yu­ra­ca­ğız.” dedi.