KENDİSİYLE BİRLİKTE EŞİ, GELİNİ VE TORUNU YAŞAMINI YİTİRDİ

İLÇEMİZ Ka­ya­da­bi Köyün’den olup, Ka­ya­di­bi Köyü Ta­rım­sal Kal­kın­ma Ko­ope­ra­ti­fi Baş­kan­lı­ğı gö­re­vi­ni yapan Sa­tıl­mış Ko­ca­baş (66) Ka­ya­di­bi’nden Ye­ni­ce is­ti­ka­me­ti­ne gel­di­ği sı­ra­da Ye­ni­köy ya­kın­la­rın­da se­be­bi henüz bi­lin­me­yen bir ne­den­den do­la­yı dere ya­ta­ğı­na uçtu.
Ka­za­da, dört kişi ya­şa­mı­nı yi­ti­rir­ken bir kişi de ya­ra­lan­dı. Sa­tıl­mış Ko­ca­baş kul­lan­dı­ğı 67 NK 124 pla­ka­lı aracı ile Ka­ya­di­bi’nden ya­nın­da eşi Emine Ko­ca­baş (55), Ge­li­ni Sevgi Ko­ca­baş (32), to­run­la­rı İrem Nur Ko­ca­baş (11) ve Enes Ali Ko­ca­baş (4) Ye­ni­ce’ye gel­mek üzere yola çık­tı­lar. Zon­gul­dak-Ka­ra­bük yo­lu­nun Ye­ni­köy ya­kın­la­rın­da se­be­bi bi­lin­me­yen bir ne­den­le araç de­re­ye uçtu. Ka­ya­yı gö­ren­le­rin haber ver­me­si üze­ri­ne olay ye­ri­ne it­fa­iye, jan­dar­ma, AFAD, UMKE ve 112 Sağ­lık ekip­le­ri geldi. Olay ye­ri­ne ge­len­ler, de­re­ye uçan ara­cın için­den, Sa­tıl­mış Ko­ca­baş ve eşi Emine Ko­ca­baş’ın can­sız be­den­le­ri­ni çı­kar­dı­lar. Ya­ra­lı ola­rak kur­ta­rı­lan Sevgi Ko­ca­baş ile İrem Nur Ko­ca­baş has­ta­ne kal­dı­rıl­dı­lar. Ya­pı­lan mü­da­ha­le­le­re rağ­men her iki­si­de kur­ta­rı­la­ma­dı. Enes Ali Ko­ca­baş’ın du­ru­mu­nun da cid­di­ye­ti­ni ko­ru­du­ğu öğ­re­nil­di. Ka­za­da ya­şa­mı­nı yi­ti­ren Sevgi Ko­ca­baş ve ço­cuk­la­rı­nın eşi­nin işi do­la­yı­sı ile bu­lun­duk­la­rı Ma­ni­sa’nın Soma il­çe­sin­den yarı yıl ta­ti­li için gel­dik­le­ri be­lir­til­di.
Ka­za­nın mey­da­na gel­me­siy­le bir­lik­te Zon­gul­dak-Ka­ra­bük Ka­ra­yo­lu yak­la­şık iki saat ka­pa­lı ka­lır­ken, ka­zay­la il­gi­li so­ruş­tur­ma­nın sür­dü­rül­dü­ğü öğ­re­nil­di.
Kazada yaşamlarını yitiren Kocabaş ailesinin naaşları bugün cuma namazına müteakip Yenice Merkez Camide kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verilecek.