ORMAN KÖYLÜSÜNÜ TEDİRGİN EDİYOR

İLÇEMİZ Orman İşlet­me Mü­dür­lü­ğü’ne bağlı İşlet­me Şef­lik­le­rin­de di­ki­li sa­tı­şıy­la il­gi­li ge­liş­me­ler orman köy­lü­le­ri­ni te­dir­gin edi­yor.
Orman İşlet­me Mü­dür­lük­le­ri’nin bir ço­ğun­da di­ki­li sa­tı­şı yapan Orman Genel Mü­dür­lü­ğü, Ye­ni­ce’de üre­tim­de sı­kın­tı ya­şa­ma­ma­sı­na rağ­men di­ki­li sa­tı­şı yap­ma­ya ça­lı­şı­yor. Bu yıl Ye­ni­ce Or­man­la­rın­da 14 bin m3 di­ki­li sa­tı­şı ya­pı­la­ca­ğı, iki mü­te­ahi­din di­ki­li sa­tı­şı yap­tır­mak için te­mi­nat ya­tır­dık­la­rı be­lir­ti­li­yor. Di­ki­li sa­tı­şı için te­mi­nat ya­tı­ran mü­te­ahit­ler için, Orman İşlet­me­si’nin de böl­ge­ler­den 1000’er m3 tev­zi­at­lar­dan kıs­tı­ğı ileri sü­rü­lü­yor. Bazı ko­ope­ra­tif­ler bu uy­gu­la­ma­nın yan­lış ve ada­let­siz ol­du­ğu­nu ileri sü­rü­yor­lar. Bazı böl­ge­ler­de damga mik­ta­rı­nın yük­sek ol­du­ğu­na dik­kat çeken ko­ope­ra­tif yö­ne­ci­le­ri; “50 bin m3 üre­ti­mi olan­dan da 10 bin m3 olan­dan da 1000’er m3 ay­rı­lı­yor. Bu ada­let­siz bir uy­gu­la­ma­dır.” di­ye­rek tep­ki­le­ri­ni dile ge­ti­ri­yor­lar.