SU SÖ­ZÜ­NÜN TU­TUL­MA­SI­NI İSTİYOR­LAR

İLÇEMİZ Yor­tan Bel­de­si ana su şe­be­ke­sin­den bazı köy­le­re seçim za­ma­nı ve­ri­len su sö­zü­nün ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si is­te­ni­yor.
Köy sa­kin­le­ri, seçim za­ma­nı Yor­tan ana su şe­be­ke­sin­den Sa­ray­köy, Ka­dı­köy, Hü­se­yin­be­yoğ­lu ve Ak­man­lar Köy­le­ri­ne su ve­ri­le­ce­ği sö­zü­nün ve­ril­di­ği­ni, ara­dan geçen süre zar­fın­da bu ko­nu­da en ufak bir ça­lış­ma ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ti­yor­lar.
Yurt­taş­lar, ve­ri­len bu söz­le­rin ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si için ça­lış­ma­la­rın biran öncü baş­la­tıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ileri sü­rü­yor­lar.