“TTK YENİCE’Yİ YOK SAYAMAZ”

(Haber Mer­ke­zi) – Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Ka­ra­bük Mil­let­ve­ki­li TBMM Plan Bütçe Ko­mis­yo­nu Üyesi Cev­det Akay, TTK’ya işçi alı­mın­da Ye­ni­ce’ye kon­ten­jan ve­ril­me­ye­ce­ği ha­ber­le­ri­nin ya­yıl­ma­sı üze­ri­ne yap­tı­ğı basın açık­la­ma­sın­da; “TTK Ye­ni­ce’yi yok sa­ya­maz’ dedi.
Akay, basın açıkl­ma­sın­da şun­la­rı söy­le­di; “Ye­ni­ce il­çe­miz, özel­lik­le de Ye­ni­ce il­çe­mi­ze bağlı köy­le­ri­miz ma­den­ci­lik­te­ki ma­ha­ret­le­ri ve ba­şa­rı­la­rıy­la böl­ge­miz­de nam sal­mış­tır. Yıl­la­rın bi­ri­ki­mi ve ata mes­le­ği ha­li­ne gel­me­sin­den do­la­yı ol­duk­ça ma­ha­ret­li olan Ye­ni­ce­li ma­den­ci­ler iş­le­rin­de us­ta­laş­mış, büyük bir ba­şa­rı ser­gi­le­ye­rek ma­den­ci­lik mes­le­ğin pir­le­ri ha­li­ne gel­miş­ler­dir.
Unu­tan­lar için bir kez daha ha­tır­lat­mak is­te­riz: 3 Mart 1992 ta­ri­hin­de TTK Kozlu Mü­es­se­se­sin­de mey­da­na gelen grizu fa­ci­asın­da 263 maden iş­çi­mi­zi kay­bet­miş, kay­bet­ti­ği­miz 43 ma­den­ci şe­hi­di ile en çok kay­bın ya­şan­dı­ğı yer ise Ye­ni­ce il­çe­miz ol­muş­tur. Ye­ni­ce il­çe­miz­de aktif maden sa­ha­sı ol­ma­ma­sı­na rağ­men Ye­ni­ce­li hem­şeh­ri­le­ri­miz yıl­lar­dan beri TTK’nın maden ocak­la­rın­da ça­lış­mak­ta, ge­rek­ti­ğin­de şehit olmuş, ge­rek­ti­ğin­de de ölüm­cül has­ta­lık­la­ra ya­ka­la­na­rak iş­le­rin­den taviz ver­me­den büyük bir us­ta­lık­la mes­lek­le­ri­ni icra et­miş­ler­dir.
1995 yı­lın­dan beri yü­rür­lük­te olan Tür­ki­ye Taş­kö­mü­rü Ku­ru­mu Genel Mü­dür­lü­ğü Per­so­nel Yö­net­me­li­ği’nin 2014 yı­lın­da yü­rür­lük­ten kalk­ma­sıy­la bir­lik­te büyük bir boş­luk oluş­muş ve TTK al­dı­ğı karar ge­re­ği TTK Genel Mü­dür­lü­ğü’nün aktif maden sa­ha­sı­nın bu­lun­ma­dı­ğı böl­ge­ler­de işçi alımı yap­ma­ma ka­ra­rı al­mış­tır. Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan TTK’nın 2 bin ki­şi­lik per­so­nel alımı ya­pa­ca­ğı­nı du­yur­ma­sı­nın ar­dın­dan TTK alım­la­rı ne­re­ler­den ya­pa­cak­la­rı­nı du­yur­ma­ya baş­la­mış fakat bu yer­ler ara­sın­da ne Ka­ra­bük ili­miz ne de Ye­ni­ce il­çe­miz yer al­ma­mış­tır. Alı­nan bu karar 1992 yı­lın­da­ki maden şe­hir­le­ri­mi­zin aile­le­ri başta olmak üzere bölge sa­kin­le­ri­mi­zi de­rin­den ya­ra­la­mış­tır.
Yö­net­me­li­ğe Ka­ra­bük ili­mi­zin de ek­le­ne­rek do­ğa­cak mağ­du­ri­yet­le­rin önüne ge­çil­me­si büyük önem ta­şı­mak­ta­dır. Alı­nan bu ka­ra­rın ye­ni­den göz­den ge­çi­ril­me­si­ni talep edi­yor; Ye­ni­ce il­çe­mi­ze de kon­ten­jan ay­rıl­ma­sı­nın bir ge­rek­li­lik ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­zi­yo­ruz.
Ye­ni­ce­li hem­şe­ri­le­ri­mi­zim hak­kı­na sahip çık­mak için, Ener­ji ve Tabii Kay­nak­lar Bakan Yar­dım­cı­sı Ab­dul­lah Tan­can ve Tür­ki­ye Taş­kö­mü­rü Genel Mü­dü­rü Mu­har­rem Kiraz’la biz­zat gö­rü­şe­rek ko­nu­yu ilet­miş bu­lun­mak­ta­yım. Gö­rüş­me­le­ri­miz ne­ti­ce­sin­de Sayın Bakan Yar­dım­cı­sı ile Sayın Genel Müdür ko­nuy­la il­gi­le­ne­cek­le­ri­ni ifade ede­rek ko­nu­yu ya­kın­dan takip ede­cek­le­ri­ni ilet­ti­ler.
Hem­şeh­ri­le­ri­miz müs­te­rih olsun. Böl­ge­miz için ha­ya­ti öneme sahip olan bu ko­nu­ya özel bir has­sa­si­yet gös­te­recek, ko­nu­nun so­nu­na kadar ta­kip­çi­si ola­ca­ğım.”