“VAADLERİNİZİN TAKİPÇİSİ OLMANIZI DEĞİL, GERÇEKLEŞTİRMENİZİ BEKLİYORUZ…”

CUM­HURİYET Halk Par­ti­si Ye­ni­ce İlçe Baş­ka­nı Enver Özgü, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da; “Va­at­le­rin ger­çek­leş­ti­ril­me­si­ni bek­li­yo­ruz” dedi.
Özgü, yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da şun­la­rı söy­le­di; “Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Ka­ra­bük İl Baş­ka­nı­mız Sayın Ab­dul­lah Çakır, il­çe­mi­ze yap­tı­ğı ge­zi­nin ar­dın­dan yap­tı­ğı açık­la­ma­da “Ye­ni­ce’ye ve­ri­len söz­ler tu­tul­ma­lı­dır” di­ye­rek bir basın açık­la­ma­sı yap­mış­tı. Bu açık­la­ma­ya, AKP Ka­ra­bük İl Baş­ka­nı Sayın İsmail Al­tı­nöz’de Saf­ran­bo­lu İlçe kong­re­sin­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da; “Ye­ni­ce’ye ver­di­ği­miz va­at­le­rin ta­kip­çi­si­yiz” di­ye­rek bir açık­la­ma­da bu­lun­muş­tu.
Biz Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Ye­ni­ce İlçe Baş­kan­lı­ğı ola­rak, ik­ti­dar par­ti­si­nin Ye­ni­ce’ye ver­di­ği va­at­le­rin ta­kip­çi­si ol­ma­yı bı­rak­ma­la­rı­nı, bu va­at­le­ri ger­çek­leş­tir­me­le­ri­ni is­ti­yo­ruz. Sayın İl Baş­ka­nı, başta olmak üzere, Mil­let­ve­kil­le­ri, be­le­di­ye baş­kan aday­la­rı ve Ka­ra­bük’ün si­ya­set bü­yü­ğü olan Sayın Meh­met Ali Şahin, Ye­ni­ce’ye do­ğal­gaz ge­ti­ri­le­ce­ği sö­zü­nü ver­miş­ler­dir. Bu söz­le­rin üze­rin­den hem yerel se­çim­ler hem de genel se­çim­ler geç­miş­tir. Ya­pı­la­cak se­çim­le­re de artık zaman gi­de­rek da­ral­mak­ta­dır.
İkti­dar par­ti­si­ne ses­le­ni­yo­ruz. Siz, Ye­ni­ce’ye ver­di­ği­niz söz­le­rin ta­kip­çi­si ol­ma­yın, Ye­ni­ce’ye ve Ye­ni­ce­li­le­re ver­di­ği­niz söz­le­ri ye­ri­ne ge­ti­ri­niz. Yine, Sayın İl Baş­ka­nı Ye­ni­ce’ye gel­dik­le­rin­de Ad­li­ye’nin küçük bir yerde, Has­ta­ne­nin de ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­miş. Oysa, Ye­ni­ce’de Ad­li­ye’de, Has­ta­ne de AKP’den önce Ye­ni­ce’de vardı. Evet, Ye­ni­ce’de has­ta­ne­miz var. Ama içi boş. İl Baş­ka­nı­na bu­ra­dan ses­le­ni­yo­rum. Ye­ni­ce Dev­let Has­ta­ne­si’ne aci­len uzman dok­tor ata­ma­sı­nı ya­pı­nız. Böy­le­ce Ka­ra­bük’teki has­ta­ne­nin de yü­kü­nü azalt­mış olur­su­nuz. Yine, Ye­ni­ce Ağaç İşleri İhti­sas Or­ga­ni­ze Sa­na­yi­si için de ça­lış­ma­la­rı­nı­za bir an önce baş­la­ma­lı­sı­nız. Kel­te­pe Kayak Mer­ke­zi Ka­ra­bük ve İlçe­le­ri için ne kadar önem­li ise, Ye­ni­ce Ih­la­mur Seyir Teras’ da Ye­ni­ce tu­riz­mi için o kadar önem­li­dir. Bu yo­lun­da mut­la­ka ay­dın­lat­ma­sı ve kor­ku­luk­la­rı ya­pıl­ma­lı­dır. Bu ve­si­le ile, tüm Ye­ni­ce­li hem­şe­ri­le­ri­mi­ze saygı ve sev­gi­le­ri­mi­zi su­nu­yo­rum”.