YALÇIN ARAT KALAMIŞ’A TEMEL ATTI

YENİCE dı­şa­rı­da­ki de­ğer­le­ri­miz­den bi­ri­si olan İşa­da­mı, Mü­te­ah­hit genç gi­ri­şim­ci­miz İkti­sat­çı Yal­çın Arat, İstan­bul’un en işlek böl­ge­le­rin­de uy­gu­la­dı­ğı 4 önem­li pro­jey­le ba­şa­rı­sı­nı her geçen gün daha da ar­tı­rı­yor.
MER­KEZİ YER­LER ONUN İŞİ
Ça­lış­ma­la­rın­dan gurur duy­du­ğu­muz Bağ­ba­şı Da­baz­lar do­ğum­lu olan genç gi­ri­şim­ci­miz Arat, şimdi de 4 büyük pro­je­si­ne daha start verdi. Fe­ner­bah­çe sta­dı­nın önün­de 8 daire, Bü­yü­ka­da’da 6 dai-re, Ka­dı­köy Moda’da 6 daire ve de te­me­li­ni at­tı­ğı Ka­la­mış’ta 12 da­ire­li bi­na­la­rın ça­lış­ma­la­rı­nı baş­lat­tı.
12 DAİRELİ BİNA TEMELİ ATIL­DI
Ka­la­mış’ın en gözde ye­rin­de deniz man­za­ra­lı 12 da­ire­li bi­na­nın te­me­li­ni geç­ti­ği­miz gün ata­rak star­tı­nı ver­di­ği­ni açık­la­yan genç gi­ri­şim­ci­miz Yal­çın Arat; “Ka­dı­köy’ün göz be­be­ği olan Ka­la­mış’ta yeni in­şa­at pro­je­si­ne baş­la­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yo­rum, he­de­fi­miz pro­je­yi 14 ayda ta­mam­la­mak ola­cak” dedi.
OFİSİNİN AÇI­LI­ŞI­NI YAPTI
A Plus in­şa­at ka­li­te­si ile in­şa­at­la­rı­nı yapan İk-ti­sat me­zu­nu genç gi­ri­şim­ci­miz, evli ve bir çocuk sa­hi­bi. İstan­bul Ka­dı­köy Moda’da kendi yap­tı­ğı bi­na­nın 2. ka­tın­da Şe­hir­li İnşaat Fir­ma­sı’nın ofi­si­ni açtı. Açı­lış do­la­yı­sıy­la yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da ise, ya­şı­nın henüz genç olu­şu­nun avan­ta­jın­dan da bah­se­de­rek, ülke için üret­mek zo­run­da ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. Arat; “Ül­ke­ce kal­kı­na­lım, daha güçlü ola­lım, bir­lik ola­lım” di­ye­rek duy­gu­la­rı­nı dile ge­tir­di.
PRO­JE­LERİNİ BİR BİR TA­MAM­LI­YOR
Şe­hir­li Proje Ge­liş­tir­me İnşaat San.​Tic. Ltd. Şti ile 4 yıl­dır in­şa­at iş­le­ri ile uğ­ra­şan Arat, Ka­dı­köy Moda Cil­lov Apart­man pro­je­si, Ka­dı­köy Moda Mü­şer­ref Hanım pro­je­si, Ka­dı­köy Moda Köşem apart­man pro­je­si’ni ta­mam­la­dı.
Yap­tık­la­rıy­la ye­tin­me­yip, daha da ça­lış­ma­la­rı­nı ar­tır­dık­la­rı­nı söy­le­yen genç gi­ri­şim­ci Yal­çın Arat ay­rı­ca, Arat İn­şa­at sek­tö­rü­nün yanı sıra Gıda, Res­ta­urant, Tu­rizm vb. alan­lar­da da pro­je­ler ge­liş­tir­dik­le­ri­ni dile ge­tir­di.