Karabük

İYİ PARTİDE SEYFİ TETİK İLÇE BAŞKANI OLDU

İYİ Parti Yenice İlçe Başkanı Seyfi Tetik oldu. Akşam geç saatlerde toplanan İyi Parti Yenice İlçe Teşkilatında başkan Binnaz Kelez’in Karabük’te ikamet ettiği için çalışmalarda yararlı olmadığından kendi isteği ile bu görevden ayrıldığı belirtildi. Binnaz Kelez’in yerine ilçe yönetimi kapalı oyla yeni ilçe başkanını belirledi. Yapılan oylamada Seyfi Tetik 12 …

Devamını

ŞEKER’DAKİ ASMA KÖPRÜ TAMAMLANDI

ZON­GUL­DAK Orman Bölge Mü­dür­lü­ğü’ne bağlı Ye­ni­ce İşlet­me Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan Şeker Kan­yo­nu Şeker Me­si­re Alanı’nda yer alan ahşap asma köprü ona­rı­la­rak ve sta­ti­ği de­ğiş­ti­ri­le­rek hiz­me­te açıl­dı. Zon­gul­dak Orman Bölge Mü­dü­rü Ze­ke­ri­ya Be­yaz­lı, on yılı aşkın sü­re­dir Ye­ni­ce’ye ve Şeker Kan­yo­nu’na zi­ya­re­te gelen va­tan­daş­la­ra hiz­met veren ahşap asma köp­rü­nün za­man­la yıp­ran­dı­ğı­nı, iş …

Devamını

İKİ BÖLÜME 40 ÖĞRENCİ ALINACAK

YENİCE Meslek Yüksekokulu’na açılacağı duyurulan ve YÖK tarafından reddedilen bölümlerle ilgili yaptığımız yayın sonrası oluşan kamuoyu baskılarından sonra, iki bölümün kitapçığa girdiği öğrenildi. Böylece bir yayınımız daha meyvesini vermiş oldu. Bilindiği gibi, Yenice Meslek Yüksekokulu’nda mevcut İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünün yanında açılması planlanan Bilgisayar Programcılığı ve Raylı Sistemler Bölümleri, …

Devamını

YÜKSEKOKULDA YENİ BÖLÜMLER BAŞKA BAHARA KALDI

YENİCE Meslek Yüksekokulu’nda açılacağı duyurulan iki bölümün YÖK tarafından reddedildiği öğrenildi. Bilindiği gibi, bir tek İş Güvenliği Bölümü ile  eğitim-öğretime devam eden Meslek Yüksekokul’da yeni bölümler açılması için çeşitli girişimlerde bulunulmuştu. Yenice Platformu’nun öncülüğünde yapılan girişimler sonrası üniversitesi yönetimi iki yeni bölüm açılması için YÖK’e teklif götüreceğini belirtmiş ve müjde …

Devamını

Şeker Kan­yo­nu’­na Ge­zi­ye Geldi

ZON­GUL­DAK İl­ko­ku­lu öğ­ret­men ve öğ­ren­ci­ler­den olu­şan 40 ki­şi­lik ekip Ye­ni­ce Şeker Kan­yo­nu’na ge­zi­ye geldi. Zon­gul­dak İlko­ku­lu Okul Mü­dü­rü Fatma Gü­nay­dın, sınıf öğ­ret­men­le­ri Ayten Bağ­ba­şı, Se­vinç Özalp eş­li­ğin­de Ye­şi­lin baş­ken­ti Ye­ni­ce’ye gelen öğ­ren­ci­ler Şeker Kan­yo­nu’nda gezi yaptı. Zon­gul­dak’tan gelen öğ­ret­men ve öğ­ren­ci­ler kan­yo­na hay­ran kaldı. Zon­gul­dak İlko­ku­lu’nun diğer öğ­ren­ci­le­rinin de önü­müz­de­ki …

Devamını

Ye­ni­ce’de kon­ser

MER­KEZİ An­ka­ra’da bu­lu­nan Yurt­tan Tür­kü­ler Ko­ro­su (Tür­kü-Der) pazar günü Şeker Kan­yo­nu’nda HES ola­yı­na dik­kat çek­mek için “Do­ğa­mı­zı Ko­ru­ya­lım, Çev­re­mi­ze Sahip Çı­ka­lım” Kon­se­ri verdi. TRT ve Kül­tür Ba­kan­lı­ğı sa­nat­çı­la­rın­dan olu­şan koro hava mu­ha­le­fe­ti ne­de­niy­le Şeker Kan­yo­nu’nda ver­me­si ge­re­ken kon­se­ri Seyir Te­ra­sı’nda verdi. Yurt­tan Tür­kü­ler Ko­ro­su’nun Şef Orhan Gazi Yıl­maz yö­ne­ti­min­de ve­rdiği …

Devamını

TEK­RAR GÖRÜŞ ALI­NA­CAK

ŞEKER KAN­YO­NU’nda ya­pı­la­cak HES pro­je­si ile il­gi­li ola­rak ya­pı­lan iti­raz­la­rın İl Genel Mec­li­si’nin nisan ayın­da ku­ru­lan ko­mis­yon­lar­da de­ğer­len­di­ril­me­si ya­pıl­dı. Ko­mis­yon­la­rın al­dık­la­rı ka­rar­da “ko­nu­nun idari yar­gı­da dava ko­nu­su olmuş işlem ve uyuş­maz­lık hak­kın­da mec­li­sin karar alıp ala­ma­ya­ca­ğı ko­nu­sun­da Va­li­lik Hukuk İşleri ve İl Özel İda­re­si Hukuk Mü­şa­vir­li­ğin­den mü­te­ala ve görüş talep …

Devamını

ÇANAKKALE GEZİSİNDEN DÖNDÜ

YENİCELİ es­naf­lar, Ye­ni­ce Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Odası Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­len gezi için Ça­nak­ka­le’ye gitti. Cu­mar­te­si ak­şa­mı Ye­ni­ce­li es­naf­lar, bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­n de­va­mı­nı sağ­la­mak ama­cıy­la 1’ncisi or­ga­ni­ze edi­len ge­zi­de Ça­nak­ka­le Şe­hit­li­ği­ni reh­ber eş­li­ğin­de gezdi. Ye­ni­ce Esnaf ve Sa­nat­kâr­lar Odası Baş­ka­nı Cev­det Aba­oğ­lu açık­la­ma ya­pa­rak; “Ye­ni­ce Esnaf ve Sa­nat­kâr­lar Odası ola­rak …

Devamını

İLÇEMİZE GELDİ

YENİCE’mizin önde gelen fir­ma­la­rın­dan bi­ri­si olan YE­NOR­SAN A.Ş, geç­ti­ği­miz cu­mar­te­si günü Ka­ra­bük’ten gelen ko­nuk­la­rı­nı ağır­la­dı. Ka­ra­bük MÜSİAD Şube Baş­ka­nı Ahmet Nur, Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Ve­ki­li-Saf­ran­bo­lu Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası Baş­ka­nı Cen­giz Ünal, Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si-İşa­da­mı Se­ba­ti Kes­kin, MÜSİAD Ka­ra­bük genç­lik Olu­şu­mu Baş­ka­nı Bekir Ulu­soy, İşa­da­mı-Kar­de­mir Ka­ra­büks­por eski baş­kan­la­rın­dan Ziya Ünsal, …

Devamını

İLÇEMİZDE DE TA­NI­TIM TOP­LAN­TI­SI YA­PIL­DI

AKP’den Ka­ra­bük Mil­let­ve­ki­li aday adayı olan aday­lar il­çe­miz­de ta­nı­tıl­dı. AKP’de Ka­ra­bük’ten 33 kişi mil­let­ve­ki­li aday adayı oldu.​ Ba­ba­nın Say­va­nı Düğün Sa­lo­nu’nda AKP Ye­ni­ce İlçe Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan geç­ti­ği­miz cuma günü ya­pı­lan ta­nı­tım top­lan­tı­sın­da; 24 Ha­zi­ran’da ya­pı­la­cak olan 27. Dönem Mil­let­ve­ki­li Genel Se­çim­le­ri için baş­vu­ru­da bu­lu­nan AKP Ka­ra­bük Mil­let­ve­ki­li aday aday­la­rı ta­nı­tıl­dı. …

Devamını