İLÇEMİZ KAYMAKAMLIĞINA MUHAMMED EVLİCE ATANDI

İLÇEMİZ Kay­ma­kam­lı­ğı­na Mu­ham­med Ev­li­ce Atan­dı. Son çıkan Kay­ma­kam­lar Ka­rar­na­me­si ile Ordu İlinin Ka­ba­taş il­çe­si Kay­ma­kam­lı­ğı gö­re­vi­ne ata­nan Mu­ham­met Fatih De­mi­rel’den bo­şa­lan il­çe­miz Kay­ma­kam­lı­ğı’na ata­nan Mu­ham­med Ev­li­ce’nin il­çe­miz­de­ki gö­re­vi­ne hafta için­de baş­la­ma­sı bek­le­ni­yor.
Ev­li­ce’nin daha önce yur­dun bazı yer­le­rin­de kay­ma­kam ve­kil­li­ği yap­tı­ğı öğ­re­nil­di.