KARABÜK’TEN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLDU

İLÇEMİZ işa­dam­la­rın­dan Rifat Koca, 24 Ha­zi­ran’da ya­pı­la­cak se­cim­ler­de AKP’den Ka­ra­bük Mil­let­ve­ki­li aday adayı ol­du­ğu­nu açık­la­dı. Aday­lık baş­vu­ru­su­nu AKP Ka­ra­bük İl Baş­kan­lı­ğı’na yapan Rifat Koca, ga­ze­te­mi­zi zi­ya­ret ede­rek bir açık­la­ma yaptı. Koca, açık­la­ma­sın­da; “24 Ha­zi­ran 2018 Pazar günü ya­pı­la­cak olan Mil­let­ve­kil­li­ği se­çim­le­rin­de Ak Parti’den mil­let­ve­ki­li aday adayı ola­rak mü­ra­ca­atı­mı­zı ger­çek­leş­tir­dik. Ama­cım, Ye­ni­ce’miz ile bir­lik­te, Ka­ra­bük ve diğer il­çe­le­ri­mi­zin so­run­la­rı­nı bilen bi­ri­si ola­rak çözüm yol­la­rı ara­mak­tır. Ka­ra­bük­lü hem­şeh­ri­le­ri­min 24 saat hiz­met­ka­rı ol­ma­ya ta­li­bim. Par­ti­li­le­ri­mi­zin ve üye­le­ri­mi­zin dost­luk­la­rı­na ina­nı­yo­rum. On­la­rın des­tek­le­ri­ni bek­li­yo­rum. Ül­ke­mi­ze, par­ti­mi­ze daha iyi hiz­met ve­re­bil­mek için hiz­me­te talip oldum. Allah yo­lu­mu­zu ha­yır­lı kıl­sın.” dedi.
RİFAT KOCA KİMDİR?
04.01.1959 yı­lın­da Ye­ni­ce’nin Bağ­ba­şı kö­yün­de doğdu. İlk ve or­ta­oku­lu Ye­ni­ce’de, Li­se­yi Zon­gul­dak’ta bi­tir­di. Dicle Üni­ver­si­te­si Alman Dili ve Ede­bi­ya­tı Bö­lü­mü­nü Di­yar­ba­kır­da bi­tir­di. Yük­se­ko­ku­lu bi­tir­dik­ten sonra, İzmir Bor­no­va’da kısa dönem as­ker­lik gö­re­vi­ni yaptı. 1971-1972 ve 1979-1980 yıl­la­rın­da birer yıl sü­rey­le Al­man­ya’da kaldı. Daha sonra il­çe­miz­de mar­ket iş­let­me­ci­li­ği ile ti­ca­re­te atıl­dı. Halen, il­çe­miz­de ku­yum­cu­luk ve ke­res­te ti­ca­re­ti yapan Rifat Koca, Ak Parti Ye­ni­ce İlçe Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi bayan Sa­fi­ye Koca ile evli.