TEK­RAR GÖRÜŞ ALI­NA­CAK

ŞEKER KAN­YO­NU’nda ya­pı­la­cak HES pro­je­si ile il­gi­li ola­rak ya­pı­lan iti­raz­la­rın İl Genel Mec­li­si’nin nisan ayın­da ku­ru­lan ko­mis­yon­lar­da de­ğer­len­di­ril­me­si ya­pıl­dı.
Ko­mis­yon­la­rın al­dık­la­rı ka­rar­da “ko­nu­nun idari yar­gı­da dava ko­nu­su olmuş işlem ve uyuş­maz­lık hak­kın­da mec­li­sin karar alıp ala­ma­ya­ca­ğı ko­nu­sun­da Va­li­lik Hukuk İşleri ve İl Özel İda­re­si Hukuk Mü­şa­vir­li­ğin­den mü­te­ala ve görüş talep edil­me­si­nin uygun ola­ca­ğı­na, gö­rüş­ler gel­dik­ten sonra karar ve­ril­me­si­ne oy bir­li­ği ile karar ve­ril­miş­tir” de­nil­di.