TSO’NUN MECLİS ÜYELERİ BELİRLENDİ

KA­RA­BÜK Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası’nda geç­ti­ği­miz hafta sonu ya­pı­lan se­çim­ler so­nu­cun­da 10 ayrı mes­lek gru­bun­dan 23 mec­lis üyesi se­çil­di. İlçe­mi­zi tem­si­len Cemal De­re­li 23 ki­şi­lik TSO Mec­li­sin­de yer aldı.
Ka­ra­bük Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası’nın önü­müz­de­ki dö­nem­de mec­lis üye­li­ği­ni;
1. mes­lek gru­bun­dan Le­vent Biçer ve Kamil Ünal,
2. mes­lek gru­bun­da Meh­met Mes­ci­er ve Er­hal­lar D.Ç. adına Fatih Us­ta­oğ­lu,
3. mes­lek gru­bun­da Hü­se­yin Yal­çın ve Emre Akyüz,
4. mes­lek gru­bun­da Erhan Eren, Adnan Çebi ve Salih Yıl­maz,
5. mes­lek gru­bun­da hem­şeh­ri­miz Cemal De­re­li, Osman Nuri Sür­men ve Erol Ka­ra­de­niz,
6. mes­lek gru­bun­da Meh­met Ye­şi­loğ­lu ve Aydın De­re­ba­şı,
7. mes­lek gru­bun­da Sez­gin Dı­ra­va­cı ile Hakan Şen­türk yine tek liste ile se­çi­len­ler­den.
8. mes­lek gru­bun­da Ahmet Çoşar ve Savaş Şenay,
9. mes­lek gru­bun­da ise Nur­han Ba­rış­kan, Sey­fet­tin Baş­ka­ya,
10. grup­ta ise Mu­ham­met Aydın ve Yaver Aydın ya­pa­cak­lar.
Mec­lis üye­le­ri­nin be­lir­len­me­si ile bir­lik­te 23 mec­lis üyesi ya­pı­la­cak ilk mec­lis top­lan­tı­sın­da Ka­ra­bük Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri­ni, Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı­nı ve Mec­lis Baş­ka­nı­nı se­çe­cek­ler.