“Yalan haber rüzgarı devam ediyor”

YENİCE Be­le­di­ye Baş­ka­nı Zeki Çaylı, Ka­ra­bük’teki bir haber si­te­sin­de ya­yın­la­nan haber üze­ri­ne yap­tı­ğı açık­la­ma­da; ““Yalan haber rüz­ga­rı devam edi­yor” dedi.
Çaylı, ya­zı­lı açık­la­ma­sın­da şun­la­rı söy­le­di;
“Basın men­sup­la­rı­nın bi­rin­ci ilk’eleri va­tan­daş­la­rı­mı­zı ve oku­yu­cu­la­rı­nı doğru bil­gi­len­dir­mek ol­ma­lı diye dü­şü­nü­yo­ruz.
31 Mart Ma­hal­li İda­re­ler se­çim­le­ri ön­ce­sin­de aşırı ta­lep­le­ri­ni kar­şı­la­ma­dı­ğı­mız sözde basın men­sup­la­rı bizi ka­ra­la­ma­ya ve yalan haber yap­ma­ya devam edi­yor.
Zeki Çaylı , sa­rım­sak ye­me­di ki ağ­zın­da kok­sun. Her ya­la­na ve­ri­lecek bir doğru ce­va­bı­mız mev­cut­tur.
De­ğer­li Dost­la­rım,
Ye­ni­ce Be­le­di­ye­si’nin 2 ce­na­ze ara­cın­dan bi­ri­si geç­ti­ği­miz ay için­de ce­na­ze al­ma­ya gi­der­ken Zon­gul­dak yo­lun­da kaza yap­mış ve hur­da­ya çık­mış­tır.
Şu an iti­ba­riy­le hal­kı­mı­za hiz­met veren 1 ce­na­ze nakil ara­cı­mız bu­lun­mak­ta­dır. Yeni bir araç alma ça­lış­ma­la­rı­mız devam et­mek­te­dir.
28 Tem­muz 2019 Pazar günü yani bugün öğlen vakti Ye­ni­ce Mer­kez Ma­hal­le­si’nde de bir ce­na­ze­miz bu­lun­du­ğun­dan köye yar­dım­cı olun­ma­mış­tır.
Biz, seçim ön­ce­sin­de De­niz­li Be­le­di­ye­si’nden bir va­tan­da­şı­mız­dan ce­na­ze nakli için 4 bin lira talep edil­miş , bunun üze­ri­ne De­niz­li’ye bizim ce­na­ze ara­cı­mız gön­de­ril­miş­tir.
Biz , Ye­ni­ce’de ta­ri­hi bir ba­şa­rı elde ettik. Bunu ka­bul­le­ne­me­yen cen­nah­lar ola­cak­tır. Bun­la­rın yalan be­yan­la­rı­nı ha­be­re dö­nüş­tü­recek ka­lem­ler de ola­cak­tır. Yalan haber ya­pan­lar da yap­tı­ran­lar da Allah’ın hu­zu­run­da ma­şer­de hesap ve­re­cek­ler­dir .
Biz bun­la­rın ya­lan­la­rı­na alış­tık. Meyve veren ağaç taş­la­nır.
Biz , tüm va­tan­daş­la­rı­mı­za eşit me­sa­fe­de­yiz. Yasa ve ka­nun­la­ra hep bağlı kal­dık , kal­ma­ya devam ede­ce­ğiz.
Zeki Çaylı düş­man­la­rı hep ol­muş­tur, ola­cak­tır. De­niz­li’ye araç gön­de­ren bu be­le­di­ye­nin elin­de var­ken köye araç gön­der­me­me­si akıl ile bağ­da­şa­maz.
Bizi ka­ra­la­yan­la­rı önce Yüce Allah’ımıza, sonra sağ­du­yu­lu hal­kı­mı­zın vic­dan­la­rı­na ha­va­le edi­yo­ruz.”