BUGÜN 1 MAYIS MUS­TA­FA AKAY

Do­ğu­şu­na ba­kar­sa­nız iş­çi­nin, emek­çi­nin bay­ra­mı. Ama, ne yazık ki; işçi sı­nı­fı bu bay­ra­mı iç­sel­leş­ti­re­me­di.
Yıl­lar­dır sağ ik­ti­dar­lar ta­ra­fın­dan yö­ne­ti­len bu ül­ke­de iş­çi­den, emek­çi­den çok ser­ma­ye­ye değer ve­ril­di. Hele hele son yıl­lar­da ser­ma­ye­nin ta­hak­kü­mü tam an­la­mıy­la ül­ke­nin ba­şı­na çöktü.
Bugün, 1 Mayıs… İşçi­nin, emek­çi­nin bay­ra­mı.
İşçi ör­güt­len­me­le­ri­nin tam an­la­mıy­la önü­nün ke­sil­di­ği, gre­vin bir hak ol­du­ğu­nun ko­nu­şu­la­ma­dı­ğı bir or­tam­da İşçi Bay­ra­mı kut­la­na­cak. Ne yazık ki, cılız ola­cak kut­la­ma­lar. Çünkü, artık Tür­ki­ye’de sınıf sen­di­ka­cı­lı­ğın­dan çok yan­daş sen­di­ka­cı­lık ege­men­dir.
İşçi­nin, emek­çi­nin ka­te­go­ri­le­re ay­rıl­dı­ğı, sen­di­ka­la­rın bö­lün­dü­ğü, tam an­la­mıy­la sarı bile de­ni­le­me­yecek renk­siz sen­di­ka­la­rın cirit at­tı­ğı bir ha­va­da 1 Mayıs ne denli kut­la­na­bi­lir­se, biz de kutlu olsun di­yo­ruz.