Yenice

YÜKSEKOKULDA YENİ BÖLÜMLER BAŞKA BAHARA KALDI

YENİCE Meslek Yüksekokulu’nda açılacağı duyurulan iki bölümün YÖK tarafından reddedildiği öğrenildi. Bilindiği gibi, bir tek İş Güvenliği Bölümü ile  eğitim-öğretime devam eden Meslek Yüksekokul’da yeni bölümler açılması için çeşitli girişimlerde bulunulmuştu. Yenice Platformu’nun öncülüğünde yapılan girişimler sonrası üniversitesi yönetimi iki yeni bölüm açılması için YÖK’e teklif götüreceğini belirtmiş ve müjde …

Devamını

Şeker Kan­yo­nu’­na Ge­zi­ye Geldi

ZON­GUL­DAK İl­ko­ku­lu öğ­ret­men ve öğ­ren­ci­ler­den olu­şan 40 ki­şi­lik ekip Ye­ni­ce Şeker Kan­yo­nu’na ge­zi­ye geldi. Zon­gul­dak İlko­ku­lu Okul Mü­dü­rü Fatma Gü­nay­dın, sınıf öğ­ret­men­le­ri Ayten Bağ­ba­şı, Se­vinç Özalp eş­li­ğin­de Ye­şi­lin baş­ken­ti Ye­ni­ce’ye gelen öğ­ren­ci­ler Şeker Kan­yo­nu’nda gezi yaptı. Zon­gul­dak’tan gelen öğ­ret­men ve öğ­ren­ci­ler kan­yo­na hay­ran kaldı. Zon­gul­dak İlko­ku­lu’nun diğer öğ­ren­ci­le­rinin de önü­müz­de­ki …

Devamını

Ye­ni­ce’de kon­ser

MER­KEZİ An­ka­ra’da bu­lu­nan Yurt­tan Tür­kü­ler Ko­ro­su (Tür­kü-Der) pazar günü Şeker Kan­yo­nu’nda HES ola­yı­na dik­kat çek­mek için “Do­ğa­mı­zı Ko­ru­ya­lım, Çev­re­mi­ze Sahip Çı­ka­lım” Kon­se­ri verdi. TRT ve Kül­tür Ba­kan­lı­ğı sa­nat­çı­la­rın­dan olu­şan koro hava mu­ha­le­fe­ti ne­de­niy­le Şeker Kan­yo­nu’nda ver­me­si ge­re­ken kon­se­ri Seyir Te­ra­sı’nda verdi. Yurt­tan Tür­kü­ler Ko­ro­su’nun Şef Orhan Gazi Yıl­maz yö­ne­ti­min­de ve­rdiği …

Devamını

TEK­RAR GÖRÜŞ ALI­NA­CAK

ŞEKER KAN­YO­NU’nda ya­pı­la­cak HES pro­je­si ile il­gi­li ola­rak ya­pı­lan iti­raz­la­rın İl Genel Mec­li­si’nin nisan ayın­da ku­ru­lan ko­mis­yon­lar­da de­ğer­len­di­ril­me­si ya­pıl­dı. Ko­mis­yon­la­rın al­dık­la­rı ka­rar­da “ko­nu­nun idari yar­gı­da dava ko­nu­su olmuş işlem ve uyuş­maz­lık hak­kın­da mec­li­sin karar alıp ala­ma­ya­ca­ğı ko­nu­sun­da Va­li­lik Hukuk İşleri ve İl Özel İda­re­si Hukuk Mü­şa­vir­li­ğin­den mü­te­ala ve görüş talep …

Devamını

ÇANAKKALE GEZİSİNDEN DÖNDÜ

YENİCELİ es­naf­lar, Ye­ni­ce Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Odası Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­len gezi için Ça­nak­ka­le’ye gitti. Cu­mar­te­si ak­şa­mı Ye­ni­ce­li es­naf­lar, bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­n de­va­mı­nı sağ­la­mak ama­cıy­la 1’ncisi or­ga­ni­ze edi­len ge­zi­de Ça­nak­ka­le Şe­hit­li­ği­ni reh­ber eş­li­ğin­de gezdi. Ye­ni­ce Esnaf ve Sa­nat­kâr­lar Odası Baş­ka­nı Cev­det Aba­oğ­lu açık­la­ma ya­pa­rak; “Ye­ni­ce Esnaf ve Sa­nat­kâr­lar Odası ola­rak …

Devamını

İLÇEMİZE GELDİ

YENİCE’mizin önde gelen fir­ma­la­rın­dan bi­ri­si olan YE­NOR­SAN A.Ş, geç­ti­ği­miz cu­mar­te­si günü Ka­ra­bük’ten gelen ko­nuk­la­rı­nı ağır­la­dı. Ka­ra­bük MÜSİAD Şube Baş­ka­nı Ahmet Nur, Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Ve­ki­li-Saf­ran­bo­lu Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası Baş­ka­nı Cen­giz Ünal, Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si-İşa­da­mı Se­ba­ti Kes­kin, MÜSİAD Ka­ra­bük genç­lik Olu­şu­mu Baş­ka­nı Bekir Ulu­soy, İşa­da­mı-Kar­de­mir Ka­ra­büks­por eski baş­kan­la­rın­dan Ziya Ünsal, …

Devamını

İLÇEMİZDE DE TA­NI­TIM TOP­LAN­TI­SI YA­PIL­DI

AKP’den Ka­ra­bük Mil­let­ve­ki­li aday adayı olan aday­lar il­çe­miz­de ta­nı­tıl­dı. AKP’de Ka­ra­bük’ten 33 kişi mil­let­ve­ki­li aday adayı oldu.​ Ba­ba­nın Say­va­nı Düğün Sa­lo­nu’nda AKP Ye­ni­ce İlçe Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan geç­ti­ği­miz cuma günü ya­pı­lan ta­nı­tım top­lan­tı­sın­da; 24 Ha­zi­ran’da ya­pı­la­cak olan 27. Dönem Mil­let­ve­ki­li Genel Se­çim­le­ri için baş­vu­ru­da bu­lu­nan AKP Ka­ra­bük Mil­let­ve­ki­li aday aday­la­rı ta­nı­tıl­dı. …

Devamını

GAZETEMİZİ ZİYARET ETTİ

24 HAZİRAN’da yapılacak olan, 27. Dönem Milletvekili seçimlerinde AKP’den Karabük Milletvekili aday adayı olan Güngör Bilir gazetemizi ziyaret etti. Aday tanıtım toplantısı için ilçemize gelen milletvekili aday adayı Bilir, gazetemiz çalışanları ile bir süre sohbet etti. Adaylığı ile ilgili olarak da gazetemize bir açıklama yapan Bilir; “Bir haftadır üç kez …

Devamını

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜ­DÜR­LÜ­ĞÜ’N­DEN YANIT GELDİ

YENİCE Platformu ön­cü­lü­ğün­de baş­la­tı­lan Şeker Kan­yo­nu’nun doğal sit alanı edil­me­si gi­ri­şi­mi yankı buldu. Edi­ni­len bil­gi­le­re göre, Vali Adına Çevre ve Şe­hir­ci­lik İl Mü­dü­rü Nazan Şen­türk im­za­sıy­la Kay­ma­kam­lı­ğa gön­de­ri­len ya­zı­da, baş­vu­ru ev­rak­la­rı­nın ile­til­me­si ge­rek­ti­ği bil­di­ril­di. Ev­rak­lar ta­mam­lan­dık­tan sonra ön in­ce­le­me ra­po­ru ile bir­lik­te An­ka­ra Çevre ve Şe­hir­ci­lik İl Mü­dür­lü­ğü ko­mis­yo­nu­na gö­rü­şül­mek …

Devamını

SİYASİLERE SİTEM

ORMAN Ko­ope­ra­tif­le­ri ve orman köy­lü­sü­nün ör­gü­tü olan OR­KO­OP Zon­gul­dak-Bar­tın-Ka­ra­bük İl ve İlçe­le­ri Bölge Bir­li­ği’nin 37. Ola­ğan Genel Ku­ru­lu dün Dev­rek’te ya­pıl­dı. Ha­vuz­ba­şı Düğün Sa­lo­nu’nda saat 14.00’da ya­pı­lan genel ku­ru­la yoğun bir ka­tı­lım oldu. Genel Ku­rul­da ko­nu­şan Bir­lik Baş­ka­nı Sabri Özgün, bir seçim ari­fe­sin­de sa­lon­da si­ya­set­çi­le­rin bu­lun­ma­yı­şı­nı si­tem­le kar­şı­la­dık­la­rı­nı be­lirt­ti. Bir­lik …

Devamını