SİYASİLERE SİTEM

ORMAN Ko­ope­ra­tif­le­ri ve orman köy­lü­sü­nün ör­gü­tü olan OR­KO­OP Zon­gul­dak-Bar­tın-Ka­ra­bük İl ve İlçe­le­ri Bölge Bir­li­ği’nin 37. Ola­ğan Genel Ku­ru­lu dün Dev­rek’te ya­pıl­dı.
Ha­vuz­ba­şı Düğün Sa­lo­nu’nda saat 14.00’da ya­pı­lan genel ku­ru­la yoğun bir ka­tı­lım oldu.
Genel Ku­rul­da ko­nu­şan Bir­lik Baş­ka­nı Sabri Özgün, bir seçim ari­fe­sin­de sa­lon­da si­ya­set­çi­le­rin bu­lun­ma­yı­şı­nı si­tem­le kar­şı­la­dık­la­rı­nı be­lirt­ti.
Bir­lik Baş­ka­nı Sabri Özgün, ko­nuş­ma­sın­da or­man­la­rın özel­leş­ti­ril­me­si­nin sa­kın­ca­la­rı­nı dile ge­tir­di ve orman köy­lü­sü­nün ka­za­na­ma­dı­ğı­nı ve dün­ya­nın en zor işini yap­tı­ğı­nı vur­gu­la­dı.