MİLLETVEKİLİ CEVDET AKAY’ında KATILIMIYLA

(Haber Mer­ke­zi) – Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (CHP) Ye­ni­ce  Belediye Başkan adayı Enver Özgü, bugün yapacağı basın toplantısı ile seçim startını verecek.

CHP Yenice İlçe Baş­ka­nı Cevat Özgün, seçim star­tı­nı 10 Şubat Cumartesi günü (bugün) ve­re­cek­le­ri­ni be­lir­te­rek yap­tı­ğı açık­la­ma­da; “Ye­ni­ce de­ği­şi­mi bi­zim­le ya­şa­ya­cak” dedi.
Özgün, açık­la­ma­sın­da;“De­ğer­li Ye­ni­ce­li hem­şe­ri­le­ri­miz:
31 Mart 2024 ta­ri­hin­de ya­pı­la­cak olan Ma­hal­li İda­re­ler se­çim­le­ri için 10 Şubat 2024 Cu­mar­te­si günü seçim star­tı­mı­zı ve­re­ce­ğiz.
Ye­ni­ce’mizin so­run­la­rı­nı bilen kad­ro­muz­la hal­kı­mı­zın kar­şı­sı­na çı­kı­yo­ruz.
Bugün saat 13.00’da parti bi­na­mız önün­den Ka­ra­bük Mil­let­ve­ki­li­miz hem­şe­ri­miz Cev­det Akay, Saf­ran­bo­lu’da beş yılda tarih ya­za­rak Saf­ran­bo­lu­lu­la­rın gön­lün­de taht kuran To­puk­lu Efe na­mıy­la anı­lan De­ğer­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Mimar Elif Köse, Ka­ra­bük Be­le­di­ye Baş­kan ada­yı­mız “Bizim Bay­ram” Bay­ram Ka­ra­dağ, Ka­ra­bük İl yö­ne­ti­ci­le­ri­miz, ilçe baş­kan­la­rı­mız, par­ti­li­le­ri­miz ve basın men­sup­la­rı­nın ka­tı­lı­mıy­la ve­re­ce­ği­miz seçim star­tı­mı­za tüm Ye­ni­ce­li hem­şe­ri­le­ri­mi­zi ve partililerimizi davet edi­yor, say­gı­la­rı­mı­ su­nu­yo­rum” dedi.