Zonguldak

ŞEKER’DAKİ ASMA KÖPRÜ TAMAMLANDI

ZON­GUL­DAK Orman Bölge Mü­dür­lü­ğü’ne bağlı Ye­ni­ce İşlet­me Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan Şeker Kan­yo­nu Şeker Me­si­re Alanı’nda yer alan ahşap asma köprü ona­rı­la­rak ve sta­ti­ği de­ğiş­ti­ri­le­rek hiz­me­te açıl­dı. Zon­gul­dak Orman Bölge Mü­dü­rü Ze­ke­ri­ya Be­yaz­lı, on yılı aşkın sü­re­dir Ye­ni­ce’ye ve Şeker Kan­yo­nu’na zi­ya­re­te gelen va­tan­daş­la­ra hiz­met veren ahşap asma köp­rü­nün za­man­la yıp­ran­dı­ğı­nı, iş …

Devamını

İKİ BÖLÜME 40 ÖĞRENCİ ALINACAK

YENİCE Meslek Yüksekokulu’na açılacağı duyurulan ve YÖK tarafından reddedilen bölümlerle ilgili yaptığımız yayın sonrası oluşan kamuoyu baskılarından sonra, iki bölümün kitapçığa girdiği öğrenildi. Böylece bir yayınımız daha meyvesini vermiş oldu. Bilindiği gibi, Yenice Meslek Yüksekokulu’nda mevcut İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünün yanında açılması planlanan Bilgisayar Programcılığı ve Raylı Sistemler Bölümleri, …

Devamını

Şeker Kan­yo­nu’­na Ge­zi­ye Geldi

ZON­GUL­DAK İl­ko­ku­lu öğ­ret­men ve öğ­ren­ci­ler­den olu­şan 40 ki­şi­lik ekip Ye­ni­ce Şeker Kan­yo­nu’na ge­zi­ye geldi. Zon­gul­dak İlko­ku­lu Okul Mü­dü­rü Fatma Gü­nay­dın, sınıf öğ­ret­men­le­ri Ayten Bağ­ba­şı, Se­vinç Özalp eş­li­ğin­de Ye­şi­lin baş­ken­ti Ye­ni­ce’ye gelen öğ­ren­ci­ler Şeker Kan­yo­nu’nda gezi yaptı. Zon­gul­dak’tan gelen öğ­ret­men ve öğ­ren­ci­ler kan­yo­na hay­ran kaldı. Zon­gul­dak İlko­ku­lu’nun diğer öğ­ren­ci­le­rinin de önü­müz­de­ki …

Devamını

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜ­DÜR­LÜ­ĞÜ’N­DEN YANIT GELDİ

YENİCE Platformu ön­cü­lü­ğün­de baş­la­tı­lan Şeker Kan­yo­nu’nun doğal sit alanı edil­me­si gi­ri­şi­mi yankı buldu. Edi­ni­len bil­gi­le­re göre, Vali Adına Çevre ve Şe­hir­ci­lik İl Mü­dü­rü Nazan Şen­türk im­za­sıy­la Kay­ma­kam­lı­ğa gön­de­ri­len ya­zı­da, baş­vu­ru ev­rak­la­rı­nın ile­til­me­si ge­rek­ti­ği bil­di­ril­di. Ev­rak­lar ta­mam­lan­dık­tan sonra ön in­ce­le­me ra­po­ru ile bir­lik­te An­ka­ra Çevre ve Şe­hir­ci­lik İl Mü­dür­lü­ğü ko­mis­yo­nu­na gö­rü­şül­mek …

Devamını

SİYASİLERE SİTEM

ORMAN Ko­ope­ra­tif­le­ri ve orman köy­lü­sü­nün ör­gü­tü olan OR­KO­OP Zon­gul­dak-Bar­tın-Ka­ra­bük İl ve İlçe­le­ri Bölge Bir­li­ği’nin 37. Ola­ğan Genel Ku­ru­lu dün Dev­rek’te ya­pıl­dı. Ha­vuz­ba­şı Düğün Sa­lo­nu’nda saat 14.00’da ya­pı­lan genel ku­ru­la yoğun bir ka­tı­lım oldu. Genel Ku­rul­da ko­nu­şan Bir­lik Baş­ka­nı Sabri Özgün, bir seçim ari­fe­sin­de sa­lon­da si­ya­set­çi­le­rin bu­lun­ma­yı­şı­nı si­tem­le kar­şı­la­dık­la­rı­nı be­lirt­ti. Bir­lik …

Devamını

HES KON­FE­RAN­SI CUMA GÜNÜ YA­PI­LA­CAK

TEMA Vakfı Ka­ra­bük İl Tem­sil­ci­li­ği ile Yenice Platformu’nun ortak ça­lış­ma­sıy­la HES ko­nu­sun­da bir kon­fe­rans dü­zen­le­ni­yor. HES pro­je­le­ri ko­nu­sun­da uzman olan Ka­ra­de­niz Tek­nik Üni­ver­si­te­si Orman Fa­kül­te­si Orman Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mü öğ­re­tim üyesi Dr. Oğuz Kur­doğ­lu’nun ve­re­ce­ği kon­fe­rans­ta, HES’in olası et­ki­le­ri ko­nu­sun­da halk bil­gi­len­di­ri­lecek. Ih­la­mur Teras Kon­fe­rans Sa­lo­nu’nda Cuma günü saat 14.00’te ya­pı­la­cak …

Devamını

DO­ĞA­MI­ZI KO­RU­YA­LIM KON­SERİ

MER­KEZİ An­ka­ra’da bu­lu­nan Yurt­tan Tür­kü­ler Ko­ro­su (Tür­kü-Der) Pazar günü Şeker Kan­yo­nu’nda HES ola­yı­na dik­kat çek­mek için “ Do­ğa­mı­zı Ko­ru­ya­lım, Çev­re­mi­ze Sahip Çı­ka­lım” Kon­se­ri ve­recek. TRT ve Kül­tür Ba­kan­lı­ğı sa­nat­çı­la­rın­dan olu­şan koro 6 Mayıs Pazar günü il­çe­mi­ze ge­le­rek saat 14.00’te halka bir kon­ser ve­recek. Yurt­tan Tür­kü­ler Ko­ro­su’nun Şef Orhan Gazi Yıl­maz …

Devamını

PAZAR GÜNÜ YA­PI­LA­CAK

KA­RA­BÜK’te ya­şa­yan hem­şeh­ri­le­ri­mi­zin bir araya ge­le­rek yak­la­şık iki ay önce kur­duk­la­rı Ka­ra­bük Ye­ni­ce­li­ler Eği­tim, Kül­tür ve Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği’nin genel ku­ru­lu 6 Mayıs 2018 Pazar günü Ka­ra­bük Kent Mey­da­nı’ndaki Nikah sa­lo­nun­da ya­pı­la­cak. Sabri Ce­be­ci­oğ­lu baş­kan­lı­ğın­da olu­şan ge­çi­ci genel kurul ta­ra­fın­dan alı­nan genel ku­rul­da der­ne­ğin yeni yö­ne­ti­ci­le­ri de be­lir­le­necek. Der­nek baş­ka­nı Sabri …

Devamını

ULUS­LA­RA­RA­SI BA­RO­LAR TOP­LAN­TI­SI­NA KA­TIL­DI

İLÇEMİZDE avu­kat­lık yapan Ka­ra­bük Ba­ro­su’na ka­yıt­lı Av. Sabri Akay İspan­ya’nın Mad­rid ken­tin­de 20 Nisan’da baş­la­yıp üç gün süren Ulus­la­ra­ra­sı Ba­ro­lar Bir­li­ği 10. Mad­rid Top­lan­tı­sı­na ka­tıl­dı.. İnsan Ka­çak­lı­ğı üze­ri­ne ya­pı­lan top­lan­tı­ya İspan­ya Ada­let Ba­ka­nı Ra­fa­el Ca­ta­la da ka­tı­la­rak bir ko­nuş­ma yaptı. Top­lan­tı­da dün­ya­nın bir çok ye­rin­den Baro Baş­kan­la­rı ve avu­kat­lar da …

Devamını

AKP’de Mil­let­ve­ki­li aday aday­la­rı bugün Ye­ni­ce’de ta­nı­tı­la­cak

24 HAZİRAN 2018 ta­ri­hin­de ya­pı­la­cak olan se­çim­ler­de AKP’den Ka­ra­bük Mil­let­ve­kil­li aday adayı olan 33 aday adayı için bugün Ye­ni­ce’de ta­nı­tım top­lan­tı­sı ya­pı­la­cak. Bugün saat 15:00’te Ba­ba­nın Say­va­nı Düğün Sa­lo­nu’nda ya­pı­la­cak olan aday adayı ta­nı­tım top­lan­tı­sı­na AKP’den Ka­ra­bük Mil­let­ve­ki­li aday adayı olan tüm aday­lar ka­tı­la­cak. Açı­lış ko­nuş­ma­la­rın ya­pı­la­ca­ğı top­lan­tı­da aday aday­la­rı­na …

Devamını