ŞEKER’DAKİ ASMA KÖPRÜ TAMAMLANDI

ZON­GUL­DAK Orman Bölge Mü­dür­lü­ğü’ne bağlı Ye­ni­ce İşlet­me Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan Şeker Kan­yo­nu Şeker Me­si­re Alanı’nda yer alan ahşap asma köprü ona­rı­la­rak ve sta­ti­ği de­ğiş­ti­ri­le­rek hiz­me­te açıl­dı.
Zon­gul­dak Orman Bölge Mü­dü­rü Ze­ke­ri­ya Be­yaz­lı, on yılı aşkın sü­re­dir Ye­ni­ce’ye ve Şeker Kan­yo­nu’na zi­ya­re­te gelen va­tan­daş­la­ra hiz­met veren ahşap asma köp­rü­nün za­man­la yıp­ran­dı­ğı­nı, iş sağ­lı­ğı ve gü­ven­li­ği açı­sın­dan risk oluş­tur­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı ifade ede­rek; “Şeker Kan­yo­nu’na yılda or­ta­la­ma 40 ila 50 bin ara­sın­da yerli ve ya­ban­cı zi­ya­ret­çi gel­mek­te ve gelen bu zi­ya­ret­çi­le­rin ta­ma­mı bu ahşap asma köp­rü­yü kul­lan­mak­ta­dır. Yap­tı­ğı­mız ona­rım pro­je­sin­de 15 Tem­muz Şe­hit­ler Köp­rü­sü’ nün sta­tik ya­pı­sı ve şek­li­ni baz ala­rak uçtan uca 38 m. köprü ayak açık­lı­ğı 17 m. olan asma köp­rü­yü onar­dık. Özel­lik­le yeni ev­le­nen çift­le­rin fo­toğ­raf çek­tir­mek için rağ­bet et­ti­ği bir köprü ol­du­ğu için is­mi­ni de “Ye­ni­ce Gelin Köp­rü­sü” koy­duk. Yeni ha­liy­le bu yönde daha da rağ­bet gö­re­ce­ği­ni dü­şün­mek­te­yiz. İsmine ya­kı­şır bir şe­kil­de pey­zaj ve gece ay­dın­lat­ma­sı­nı ya­pa­rak va­tan­daş­la­rı­mı­zın hiz­me­ti­ne sun­duk. Emeği geçen mes­lek­taş­la­rı­ma te­şek­kür edi­yo­rum.” dedi.