“En büyük so­ru­nu­muz iş­siz­lik, bir diğer konu ise Fil­yos Li­ma­nı”

CHP Ka­ra­bük Mil­let­ve­ki­li Dr. Hü­se­yin Avni Aksoy dü­zen­le­di­ği basın top­lan­tı­sı ile bir yıl­lık ça­lış­ma­la­rı­nı de­ğer­len­dir­di.
Ya­sa­ma fa­ali­yet­le­ri­nin ya­nın­da, Ka­ra­bük’ün ko­nu­la­rı­nı da ya­kın­dan takip et­ti­ği­ni be­lir­ten Aksoy; “Ka­ra­bük’ün en önem­li so­ru­nu iş­siz­lik, ikin­ci sı­ra­da Fil­yos Li­ma­nı, üçün­cü sı­ra­da ise sağ­lık­ta­ki kad­ro­laş­ma ve di­ra­yet­siz yö­ne­tim­ler se­be­biy­le hasta mağ­du­ri­ye­ti” dedi
Mu­ha­le­fet par­ti­si­ne men­sup bir mil­let­ve­ki­li ol­ma­sı­na rağ­men Ka­ra­bük için elin­den gelen gay­re­ti gös­ter­di­ği­ni ifade eden Dr. Hü­se­yin Avni Aksoy; “En büyük so­ru­nu­muz iş­siz­lik, bir diğer konu ise Fil­yos Li­ma­nı. Öğ­ren­di­ği­miz ka­da­rıy­la Ka­ra­bük Va­li­si, mil­let­ve­kil­le­ri ve Ti­ca­ret Odası Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Ba­ka­nı­na git­miş­ler, bil­di­ğim ka­da­rıy­la bu­ra­nın iş­let­me­si bir hol­din­ge ve­ril­miş, Fil­yos Pro­je­si dört aşa­ma­lı; liman, en­düst­ri böl­ge­si, ser­best bölge ve et­ra­fın­da­ki alan­lar. Bun­la­rın han­gi­si hol­ding ta­ra­fın­dan yö­ne­ti­lecek bil­mi­yo­ruz. Ko­nu­yu mec­lis kür­sü­sü­ne de ta­şı­dım ve ta­kip­çi­si­yim dedim, Fil­yos Batı Ka­ra­de­ni­zin li­ma­nı­dır, top­rak kul­la­na­nın, su üze­rin­den ge­çe­nin­dir, Fil­yos Nehri Ka­ra­bük’teki Araç ve So­ğan­lı Çay­la­rı­nın bir­leş­me­siy­le olu­şur, do­la­yı­sıy­la bu­ra­da bizim, Bar­tın’ın ve Zon­gul­dak’ın hakkı var, bu üç ilde 6 Ak Par­ti­li, 4’te CHP’li olmak üzere 10 mil­let­ve­ki­li­yiz, bu ve­kil­ler­den bir tek ben ko­nu­yu mec­lis gün­de­mi­ne ta­şı­dım, va­li­lik ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen top­lan­tı­da bir daha ba­kan­lı­ğa gi­di­le­ce­ği­ni ve şah­sı­mın­da davet edi­le­ce­ği­ni söy­le­di­ler, ben bek­li­yo­rum ve ko­nu­nun ta­kip­çi­si­yim, bu konu Kar­de­mir ve tüm sa­na­yi­ci­le­ri­mi­zi il­gi­len­di­ren bir konu, kimse ora­dan bir başka fir­ma­ya para öde­ye­rek fay­da­lan­ma­sın, çünkü bi­zim­de bu­ra­da hak­kı­mız var” dedi.
Uz­man­lık ala­nı­nın sağ­lık ol­du­ğu­na da dik­kat çe­ke­rek açık­la­ma­la­rı­na devam eden CHP Ka­ra­bük Mil­let­ve­ki­li Dr. Hü­se­yin Avni Aksoy, Ka­ra­bük’ün sağ­lık so­run­la­rı­nı biz­zat Sağ­lık Ba­ka­nı­na ak­tar­dı­ğı­nı da söz­le­ri­ne ek­le­di. Aksoy; “İkti­dar mil­let­ve­kil­le­ri ko­şa­rak Sağ­lık Ba­ka­nı­na gi­di­yor­lar, bana ‘Dok­tor Bey sende gel’ di­ye­bi­lir­ler, çünkü ben ga­ri­ban hal­kın mil­let­ve­ki­li­yim. Ka­ra­bük’te, Ba­yır­ma­hal­le Dev­let Has­ta­ne­si, Şi­ri­nev­ler Dev­let Has­ta­ne­si ve 5000 Evler Kadın Doğum ve Çocuk Has­ta­ne­si vardı, birde Saf­ran­bo­lu Dev­let Has­ta­ne­si vardı, şimdi ne yap­tı­lar, bi­na­ya biraz rutuş yap­tı­lar, ko­ri­dor­la­rı ge­niş­let­ti­ler, diğer has­ta­ne­le­ri ka­pat­tı­lar, bu­ra­ya da Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si de­di­ler, Dev­let Has­ta­ne­si ol­ma­yan ye­ga­ne il­ler­den biri Ka­ra­bük, şeh­ri­mi­ze aci­len bir dev­let has­ta­ne­si ya­pıl­ma­lı” di­ye­rek açık­la­ma­la­rı­nı sür­dür­dü.
Ka­ra­bük tu­riz­mi­nin lo­ko­mo­ti­fi­nin Saf­ran­bo­lu ol­du­ğu­nu be­lir­ten CHP Ka­ra­bük Mil­let­ve­ki­li Aksoy; “Had­ri­ana­po­lis gibi tu­ris­tik de­ğer­le­ri­mi­zi tu­riz­me ka­zan­dı­rıp, tu­ris­ti ili­miz­de daha fazla tutma ve bu sek­tör­den hak­kı­mız olan payı almak için mü­ca­de­le et­me­li­yiz” dedi. Aksoy ay­rı­ca, çevre il­ler­de İstih­dam Teş­vi­ği­nin olup, Ka­ra­bük’te ol­ma­ma­sı­nı da eleş­tir­di.