TOBB BATI KARADENİZ BÖLGE TEMSİLCİLİĞİNE SEÇİLDİ

TOBB (Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği) ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen 10 böl­ge­de TOBB İl Kadın Gi­ri­şim­ci­ler Ku­ru­lu İcra Ko­mi­te­si Baş­kan­la­rı ara­sın­da bölge tem­sil­ci­li­ği se­çim­le­ri ger­çek­leş­ti­ril­di.
Se­çim­ler son­ra­sın­da TOBB Ka­ra­bük Kadın Gi­ri­şim­ci­ler İcra Ko­mi­te­si Baş­ka­nı Nuray Alp­bo­ğa Batı Ka­ra­de­niz Bölge Tem­sil­ci­si se­çil­di.
3. Bölge olan Batı Ka­ra­de­niz bölge tem­sil­ci­li­ği için Ka­ra­bük, Amas­ya, Bar­tın, Çan­kı­rı, Çorum, Kas­ta­mo­nu, Sam­sun, Sinop, Tokat ve Zon­gul­dak il­le­ri­nin Kadın Gi­ri­şim­ci­ler Ku­ru­lu İcra Ko­mi­te­si Baş­kan­la­rı elekt­ro­nik or­tam­da ken­di­le­ri­ne ve­ri­len şif­re­ler­le oy kul­lan­dı.
3. Bölge Batı Ka­ra­de­niz Kadın Gi­ri­şim­ci­ler Ku­ru­lu Bölge tem­sil­ci­li­ği gö­re­vi­ne se­çi­len Nuray Alp­bo­ğa, dört yıl­dan bu yana TOBB Ka­ra­bük Kadın Gi­ri­şim­ci­ler İcra Ko­mi­te­si Baş­kan­lı­ğı­nı yü­rü­tü­yor.
Nuray Alp­bo­ğa ay­rı­ca Ka­ra­bük Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası ve Batı Ka­ra­de­niz Kal­kın­ma Ajan­sı ta­ra­fın­dan des­tek­le­nen evde atıl va­zi­yet­te bu­lu­nan ka­dın­la­rın üre­ti­me teş­vi­ki ve üre­ti­len mal­la­rın pa­zar­lan­ma­sı için ku­ru­lan Üre­ten Eller Ko­ope­ra­ti­fi­nin Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı­nı da ya­pı­yor.
Üre­ten Eller Ko­ope­ra­ti­fin­de 450 kadın üye bu­lu­nu­yor.
Seçim son­ra­sın­da kısa bir açık­la­ma yapan Nuray Alp­bo­ğa “Bana güven duyan baş­kan­la­rı­mın gü­ve­ni­ne layık ol­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğım. Böl­ge­nin ahenk­li bir şe­kil­de kadın da­ya­nış­ma­sı ile ba­şa­rı­lar ya­ka­la­ya­bi­le­ce­ği­ne ina­nı­yo­rum. TOBB Baş­ka­nı­mız Sayın Rıfat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu bölge oda baş­kan­la­rı­mı­zın des­tek­le­ri ile kadın gi­ri­şim­ci­le­rin sa­yı­sı­nı ar­tı­ra­cak, evde atıl duran iş gü­cü­nü de eko­no­mi­ye en­teg­re edecek ça­lış­ma­lar ger­çek­leş­tir­me gay­re­tin­de bu­lu­na­ca­ğım.” dedi.
Alp­bo­ğa, ken­di­si­ne des­tek veren her zaman yan­la­rın­da olan Ka­ra­bük TSO Baş­ka­nı Meh­met Mes­ci­er, Mec­lis baş­ka­nı Salih Yıl­maz’a, Mec­lis üye­le­ri­ne, TSO Genel Sek­re­te­ri Cem Biçen ve oda per­so­ne­li­ne te­şek­kür etti.