“İŞÇİ ALIMIYLA İLGİLİ PROBLEMİN SAHİBİ AKP’DİR”

CUM­HURİYET Halk Par­ti­si Ye­ni­ce Be­le­di­ye Baş­kan adayı Sabri Ce­be­cik, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da, TTK’ya işçi alı­mıy­la il­gi­li prab­le­min doğ­ru­dan sa­hi­bi­nin AKP ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.
Ce­be­cik, ko­nuy­la il­gi­li ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da şun­la­rı söy­le­di; “Sev­gi­li Ye­ni­ce­li­ler,
TTK’ya işçi alı­mıy­la il­gi­li prob­le­min sa­hi­bi doğ­ru­dan AKP’dir. Karar si­ya­si­dir. AKP’de si­ya­set ya­pan­lar bu so­rum­lu­lu­ğun al­tın­dan kal­ka­ma­ya­cak­lar­dır. Bu ve­ba­lin fa­tu­ra­sı çok ağır ola­cak­tır. Eğer bu sorun çö­zül­mez­se Maden Şe­hit­li­ği­miz­de ya­tan­la­rın aile­le­ri siz­le­ri af­fet­me­ye­cek­ler­dir. AKP İlçe Baş­ka­nı­nın yap­tı­ğı açık­la­ma­yı des­tek­li­yo­ruz. Biz­ler yü­rü­yüş yap­ma­da ant­re­man­lı­yız. Bu olay çö­zül­mez­se, AKP İlçe Baş­ka­nı önü­mü­ze geçip, yü­rü­yü­şü baş­lat­ma­lı­dır. Biz­ler­de onun ar­ka­sın­dan yü­rü­me­ye ha­zı­rız.”