SÜRÜCÜLERE UYARI

KA­RA­YOL­LA­RI Tra­fik ve Yol Gü­ven­li­ği Araş­tır­ma Der­ne­ği Ka­ra­bük İl Tem­sil­ci­si İbra­him Yaylı, kal­bin­den prob­le­mi olan sü­rü­cü­le­rin kış ay­la­rın­da soğuk ha­va­la­ra dik­kat et­me­le­ri ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti.
Yaylı, geç­ti­ği­miz hafta kalp krizi ge­çi­re­rek ken­di­si, eşi, ge­li­ni ve to­ru­nun ölü­mü­ne neden olan araç sü­rü­cü­sü­nün kalp krizi so­nu­cu öl­dü­ğü­nün tes­bit edil­di­ği­ne de dik­kat çe­ke­rek şun­la­rı söy­le­di; “Kış or­ta­sın­da bu­lun­ma­mız­dan do­la­yı, kal­bin­den prob­le­mi olan araç sü­rü­cü­sü va­tan­daş­la­rı­mı­zın soğuk ha­va­lar­da müm­kün ol­du­ğu kadar ken­di­le­ri­ne dik­kat et­me­le­ri­ni, hava şart­la­rı­na dik­kat et­mez­ler­se soğuk hava, vü­cut­ta da­mar­la­rın aşırı ka­sıl­ma­sı­na ve kanın pıh­tı­laş­ma­sı­na neden ol­mak­ta­dır. Böyle ha­va­lar, gün­lük ya­şa­mı­mız­da ender de olsa, seyir ha­lin­de araç için­de kalp krizi ge­çir­me ris­ki­ni ar­tır­mak­ta­dır.
Kaza son­ra­sı ya­şa­nan bo­ğul­ma olayı; ka­ra­yo­lu ke­na­rın­da; çelik veya beton ba­ri­yer ol­say­dı ya­şan­ma­ya­cak, araç yol­dan çı­ka­ma­ya­cak, takla ata­ma­ya­cak­tı. Ka­na­ati­mi­ze göre, en az üç kişi şu anda ara­mız­da, ya­şı­yor ola­cak­tı.”