1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

YENİCE-Ka­ra­bük Kara yo­lun­da mey­da­na gelen tra­fik ka­za­sın­da, 1 kişi ya­şa­mı­nı yi­tir­di, biri çocuk 7 kişi ya­ra­lan­dı.Edi­ni­len bil­gi­ye göre, Ümit Ba­ha­dır ida­re­sin­de­ki 78 SV 324 pla­ka­lı oto­mo­bil, Ka­ra­bük-Ye­ni­ce kara yo­lu­nun Ala­çam­ka­ya tü­ne­lin­de karşı yön­den gelen Hasan Özgün yö­ne­ti­min­de­ki 42 AHV 728 pla­ka­lı oto­mo­bil­le çar­pış­tı.
İhbar üze­ri­ne olay ye­ri­ne sağ­lık, jan­dar­ma, it­fa­iye, UMKE ve AFAD ekip­le­ri sevk edil­di.
Ka­za­da, sü­rü­cü­ler ile Zühre ve Aysel Özgün (2), Necla ve Şahin De­de­oğ­lu ile Ahmet ve Halil Ka­ra­kuş ya­ra­lan­dı.
Ya­ra­lı­lar, olay ye­ri­ne çağ­rı­lan 112 Acil Ser­vis ekip­le­rin­ce Ka­ra­bük Üni­ver­si­te­si Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si­ne sevk edil­di.
Ya­ra­lı­lar­dan Ahmet Ka­ra­kuş tüm mü­da­ha­le­ye rağ­men kur­ta­rı­la­ma­ya­rak ya­şa­mı­nı yi­tir­di.