Zonguldak

Şeker Kan­yo­nu’­na Ge­zi­ye Geldi

ZON­GUL­DAK İl­ko­ku­lu öğ­ret­men ve öğ­ren­ci­ler­den olu­şan 40 ki­şi­lik ekip Ye­ni­ce Şeker Kan­yo­nu’na ge­zi­ye geldi. Zon­gul­dak İlko­ku­lu Okul Mü­dü­rü Fatma Gü­nay­dın, sınıf öğ­ret­men­le­ri Ayten Bağ­ba­şı, Se­vinç Özalp eş­li­ğin­de Ye­şi­lin baş­ken­ti Ye­ni­ce’ye gelen öğ­ren­ci­ler Şeker Kan­yo­nu’nda gezi yaptı. Zon­gul­dak’tan gelen öğ­ret­men ve öğ­ren­ci­ler kan­yo­na hay­ran kaldı. Zon­gul­dak İlko­ku­lu’nun diğer öğ­ren­ci­le­rinin de önü­müz­de­ki …

Devamını

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜ­DÜR­LÜ­ĞÜ’N­DEN YANIT GELDİ

YENİCE Platformu ön­cü­lü­ğün­de baş­la­tı­lan Şeker Kan­yo­nu’nun doğal sit alanı edil­me­si gi­ri­şi­mi yankı buldu. Edi­ni­len bil­gi­le­re göre, Vali Adına Çevre ve Şe­hir­ci­lik İl Mü­dü­rü Nazan Şen­türk im­za­sıy­la Kay­ma­kam­lı­ğa gön­de­ri­len ya­zı­da, baş­vu­ru ev­rak­la­rı­nın ile­til­me­si ge­rek­ti­ği bil­di­ril­di. Ev­rak­lar ta­mam­lan­dık­tan sonra ön in­ce­le­me ra­po­ru ile bir­lik­te An­ka­ra Çevre ve Şe­hir­ci­lik İl Mü­dür­lü­ğü ko­mis­yo­nu­na gö­rü­şül­mek …

Devamını

SİYASİLERE SİTEM

ORMAN Ko­ope­ra­tif­le­ri ve orman köy­lü­sü­nün ör­gü­tü olan OR­KO­OP Zon­gul­dak-Bar­tın-Ka­ra­bük İl ve İlçe­le­ri Bölge Bir­li­ği’nin 37. Ola­ğan Genel Ku­ru­lu dün Dev­rek’te ya­pıl­dı. Ha­vuz­ba­şı Düğün Sa­lo­nu’nda saat 14.00’da ya­pı­lan genel ku­ru­la yoğun bir ka­tı­lım oldu. Genel Ku­rul­da ko­nu­şan Bir­lik Baş­ka­nı Sabri Özgün, bir seçim ari­fe­sin­de sa­lon­da si­ya­set­çi­le­rin bu­lun­ma­yı­şı­nı si­tem­le kar­şı­la­dık­la­rı­nı be­lirt­ti. Bir­lik …

Devamını

HES KON­FE­RAN­SI CUMA GÜNÜ YA­PI­LA­CAK

TEMA Vakfı Ka­ra­bük İl Tem­sil­ci­li­ği ile Yenice Platformu’nun ortak ça­lış­ma­sıy­la HES ko­nu­sun­da bir kon­fe­rans dü­zen­le­ni­yor. HES pro­je­le­ri ko­nu­sun­da uzman olan Ka­ra­de­niz Tek­nik Üni­ver­si­te­si Orman Fa­kül­te­si Orman Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mü öğ­re­tim üyesi Dr. Oğuz Kur­doğ­lu’nun ve­re­ce­ği kon­fe­rans­ta, HES’in olası et­ki­le­ri ko­nu­sun­da halk bil­gi­len­di­ri­lecek. Ih­la­mur Teras Kon­fe­rans Sa­lo­nu’nda Cuma günü saat 14.00’te ya­pı­la­cak …

Devamını

DO­ĞA­MI­ZI KO­RU­YA­LIM KON­SERİ

MER­KEZİ An­ka­ra’da bu­lu­nan Yurt­tan Tür­kü­ler Ko­ro­su (Tür­kü-Der) Pazar günü Şeker Kan­yo­nu’nda HES ola­yı­na dik­kat çek­mek için “ Do­ğa­mı­zı Ko­ru­ya­lım, Çev­re­mi­ze Sahip Çı­ka­lım” Kon­se­ri ve­recek. TRT ve Kül­tür Ba­kan­lı­ğı sa­nat­çı­la­rın­dan olu­şan koro 6 Mayıs Pazar günü il­çe­mi­ze ge­le­rek saat 14.00’te halka bir kon­ser ve­recek. Yurt­tan Tür­kü­ler Ko­ro­su’nun Şef Orhan Gazi Yıl­maz …

Devamını

PAZAR GÜNÜ YA­PI­LA­CAK

KA­RA­BÜK’te ya­şa­yan hem­şeh­ri­le­ri­mi­zin bir araya ge­le­rek yak­la­şık iki ay önce kur­duk­la­rı Ka­ra­bük Ye­ni­ce­li­ler Eği­tim, Kül­tür ve Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği’nin genel ku­ru­lu 6 Mayıs 2018 Pazar günü Ka­ra­bük Kent Mey­da­nı’ndaki Nikah sa­lo­nun­da ya­pı­la­cak. Sabri Ce­be­ci­oğ­lu baş­kan­lı­ğın­da olu­şan ge­çi­ci genel kurul ta­ra­fın­dan alı­nan genel ku­rul­da der­ne­ğin yeni yö­ne­ti­ci­le­ri de be­lir­le­necek. Der­nek baş­ka­nı Sabri …

Devamını

ULUS­LA­RA­RA­SI BA­RO­LAR TOP­LAN­TI­SI­NA KA­TIL­DI

İLÇEMİZDE avu­kat­lık yapan Ka­ra­bük Ba­ro­su’na ka­yıt­lı Av. Sabri Akay İspan­ya’nın Mad­rid ken­tin­de 20 Nisan’da baş­la­yıp üç gün süren Ulus­la­ra­ra­sı Ba­ro­lar Bir­li­ği 10. Mad­rid Top­lan­tı­sı­na ka­tıl­dı.. İnsan Ka­çak­lı­ğı üze­ri­ne ya­pı­lan top­lan­tı­ya İspan­ya Ada­let Ba­ka­nı Ra­fa­el Ca­ta­la da ka­tı­la­rak bir ko­nuş­ma yaptı. Top­lan­tı­da dün­ya­nın bir çok ye­rin­den Baro Baş­kan­la­rı ve avu­kat­lar da …

Devamını

AKP’de Mil­let­ve­ki­li aday aday­la­rı bugün Ye­ni­ce’de ta­nı­tı­la­cak

24 HAZİRAN 2018 ta­ri­hin­de ya­pı­la­cak olan se­çim­ler­de AKP’den Ka­ra­bük Mil­let­ve­kil­li aday adayı olan 33 aday adayı için bugün Ye­ni­ce’de ta­nı­tım top­lan­tı­sı ya­pı­la­cak. Bugün saat 15:00’te Ba­ba­nın Say­va­nı Düğün Sa­lo­nu’nda ya­pı­la­cak olan aday adayı ta­nı­tım top­lan­tı­sı­na AKP’den Ka­ra­bük Mil­let­ve­ki­li aday adayı olan tüm aday­lar ka­tı­la­cak. Açı­lış ko­nuş­ma­la­rın ya­pı­la­ca­ğı top­lan­tı­da aday aday­la­rı­na …

Devamını

BAŞKA BAHARA MI KALDI?

YILMAZ Kırık’ın AKP İlçe Baş­ka­nı ol­ma­sıy­la gün­de­me ge­ti­ri­len Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si ola­yıy­la il­gi­li ses­siz­li­ğin “bu iş rafa mı kalk­tı” yo­rum­la­rı­nın ya­pıl­ma­sı­na neden olurken, BİM’in Bölge Deposu işinden de ses seda çıkmıyor. Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si ko­nu­sun­da si­ya­si­le­rin biraz daha hız­lan­ma­la­rı ve büyük bir umut en­jek­te edi­len halka açık­la­ma­lar­da bu­lun­ma­la­rı is­te­ni­yor. Bi­lin­di­ği …

Devamını

7 MAYIS PA­ZAR­TESİ GÜNÜ YAPILACAK

ORMAN köy­lü­sü­nün tepe ör­gü­tü olan ORKOP’un Bölge Bir­li­ği top­lan­tı­sı 7 Mayıs pa­zar­te­si günü Dev­rek Ha­vuz­ba­şı Düğün Sa­lo­nu’nda ya­pı­la­cak. Baş­kan­lı­ğı­nı Sabri Özgün’ün yap­tı­ğı Zon­gul­dak-Bar­tın-Ka­ra­bük İl ve İlçe­le­ri Orman Ko­ope­ra­tif­le­ri’nin ortak ol­du­ğu bir­li­ğin ola­ğa­nüs­tü kong­re­sin­de bir yıl­lık ça­lış­ma­la­rı de­ğer­len­di­ri­lecek. Bir­li­ğin 37. Genel ku­ru­lun­da Baş­kan Sabri Özgün, or­man­lar ve orman köy­lü­sü­nün son du­ru­mu …

Devamını