Köşe Yazıları

SOR YENİCELİ MUSTAFA AKAY

Sen ilçemden milletvekili adayı çıksın derken, kesinlikle bölgecilik yapmadın. Yılların özlemi olan duygunu ortaya koydun. Olmadı. Ama, bu herşeyin sonu değil. Topluma ve beldeye hizmet bir yerlere seçilmeden de yapılabilir. Önünde bir fırsat var. Senin doğanı öldürecek, güzelliklerini  söndürecek  ve  emeklemede olan turizm hareketini başlamadan bitirecek HES konusuna odaklan. Belki …

Devamını

YENİCE ŞANSINI 2015’TE YİTİRDİ MUSTAFA AKAY

Erken seçimin yapılacağı haberi ile birlikte özellikle iktidar partisinden beş tane hemşehrimiz büyük bir coşkuyla aday adayı oldular. CHP’den de bir aday adayımız vardı. Nefesler tutuldu 21 Mayıs tarihi beklendi. Aday adayı olanların hepsi de umutluydu. Aday adayların bir bölümü korkunç para harcadılar. Harcanan parayla orantılı olarak sıralamada yer alacağız …

Devamını

19 MAYIS MUSTAFA AKAY

15 Mayıs’ta düşman İzmir’i işgal etmiş, gazeteci Hasan Tahsin ilk kurşunu sıkarak direnişi başlatmıştı.  Olayın daha öncesi de vardı. Birinci Dünya Savaşı’nın galibi devletlerden İngilizler 22, Fransızlar 12, İtalyanlar 17, Yunanlılar 4 gemi ve 6 denizaltı ile toplam 63 parçadan donanma ile 13 Kasım 1918’te İstanbul limanına demir atmışlardı. İstanbul’un …

Devamını

YILMAZ MISIRLI MUSTAFA AKAY

Yenice Ormanlarına Katı Atık Bertaraf Tesisi kurulacak dendiğinde oluşturduğumuz Yenice Platformu’nun as üyelerinden birisiydi Yılmaz Mısırlı. Platformla birlikte ölümüne mücadele verdi. Araştırdı,  öğrendi, bilgilendi ve bilgilendirdi. Ardından HES belası çıktı karşımıza. Orada da mücadelenin tam ortasında yer aldı. Hiç beklenmedik bir anda şaka yaparcasına hastaneye düştü.  Dört damarından operasyon geçirdi. …

Devamını

MİLYONLARCA YILDA OLUŞAN ŞEKER KANYONU MUSTAFA AKAY

Yeniceliler, bu aralar Şeker Kanyonu ile yatıp HES’le kalkıyorlar… Dünyanın sayılı ve bakir ormanlarından birine sahip Yenice’de Allah’ın bahşettiği öylesine doğal güzellikler var ki, bir gören pişman bir görmeyen… Bunlardan bir tanesi 7 kilometre uzunluğundaki Şeker Kanyonu… Şeker Kanyonu’nun başlangıcında ise şeker tadında bir su kaynağı var. Adına Pamuklumeşe deniliyor. …

Devamını

ORGANİZE SANAYİ BÖL­GESİ MUS­TA­FA AKAY

Ül­ke­miz­de kamu son yıl­lar­da üre­tim­den tam an­la­mıy­la çe­kil­di. Ka­mu­nun üre­tim­den çe­kil­me­si be­ra­be­rin­de iş­siz­li­ği ge­tir­di. Zon­gul­dak, Ka­ra­bük ve Bar­tın’daki cum­hu­ri­yet ka­za­nım­la­rı tek tek elden çı­ka­rıl­dı. Elden çı­ka­rı­lan te­sis­le­rin ba­zı­la­rı ka­pan­dı, ba­zı­la­rı is­tih­da­mı dü­şür­dü. Tür­ki­ye’nin Al­man­ya’sı ola­rak bi­li­nen Büyük Zon­gul­dak Hav­za­sı’nda böy­le­ce çöküş baş­la­dı. İşsiz­lik ala­bil­di­ği­ne ar­tır­dı. Bu alan tam an­la­mıy­la özel …

Devamını

YENİCELİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA AKAY

Bölgecilik yapılıyor diye yorumlansa da ilçe genelinde bir Yeniceli Milletvekili özlemi giderek artıyor. Amacını aşan  sosyal medya paylaşımları belki böyle yorumların yapılmasına neden oluyor. Ama, Yenicelinin bu özlemini diğer ilçelerimiz insanlarının anlayışla karşılamaları gerekir diye düşünüyoruz. Görülen o ki, güçlü bir partimizin birinci sırasını alabilecek bir aday  ilçemiz ve köyleriyle, …

Devamını

BUGÜN 1 MAYIS MUS­TA­FA AKAY

Do­ğu­şu­na ba­kar­sa­nız iş­çi­nin, emek­çi­nin bay­ra­mı. Ama, ne yazık ki; işçi sı­nı­fı bu bay­ra­mı iç­sel­leş­ti­re­me­di. Yıl­lar­dır sağ ik­ti­dar­lar ta­ra­fın­dan yö­ne­ti­len bu ül­ke­de iş­çi­den, emek­çi­den çok ser­ma­ye­ye değer ve­ril­di. Hele hele son yıl­lar­da ser­ma­ye­nin ta­hak­kü­mü tam an­la­mıy­la ül­ke­nin ba­şı­na çöktü. Bugün, 1 Mayıs… İşçi­nin, emek­çi­nin bay­ra­mı. İşçi ör­güt­len­me­le­ri­nin tam an­la­mıy­la önü­nün ke­sil­di­ği, …

Devamını

CEVHERİ BUL­MAK VE ÖN­GÖ­RÜ MUS­TA­FA AKAY

Si­ya­si ku­rum­lar­da yö­ne­ti­ci po­zis­yo­nun­da olan­la­rın ön­gü­rü sa­hi­bi ol­ma­la­rı bi­rin­ci ko­şul­lar­dan bi­ri­si­dir. Ör­gü­tün başı ya da yö­ne­ti­ci­si olmak me­mur­lar gibi sabah akşam mesai sa­at­le­ri için­de görev yap­ma­yı ge­rek­tir­mez. Örgüt 24 saat ça­lı­şır ve par­ti­si­ni an­la­tır. Ge­le­ce­ğe yö­ne­lik se­çim­le­re de hazır du­rum­da bek­ler. Bu arada, ka­mu­oyu araş­tır­ma­sı yapar. Ben se­çim­le­ri nasıl ve …

Devamını

GÜN DOĞMADAN NELER DOĞAR MUSTAFA AKAY

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu  Adalet Yürüyüşü’nden sonra  son yaptığı hamle ile tekrar gündemi  değiştirdi. İktidar ve ortağının İYİ Parti’nin önünü kesmek için yaptığı tüm manevraları güzel bir  hamle ile boşa çıkararak bir demokrasi örneği verdi. Aynen, İnönü’nün Demokrat Parti , Baykal’ın AKP için yaptığını yaparak. Demokrasiyi içselleştirmiş insanların yapması gerekeni  hayata …

Devamını