Köşe Yazıları

SİYASET UY­KU­DA MUS­TA­FA AKAY

Ülke, adım adım yerel se­çi­me doğru gi­der­ken, Ye­ni­ce’de si­ya­set tam an­la­mıy­la uy­ku­ya daldı. Zaman zaman bir­den ha­re­ket­le­nen gün­dem, bazen de du­ru­lu­yor. Par­ti­le­rin, hiç bir fa­ali­ye­ti gö­zük­mü­yor. Ne­re­dey­se, tüm par­ti­ler­de bir sus­kun­luk ege­men. Aday aday­la­rı, isim­le­ri­ni söy­len­ti­ler­le or­ta­ya atı­yor­lar ama, hiç bi­ri­si de res­men or­ta­ya çıkıp ben ada­yım de­mi­yor. Gü­nü­müz Ye­ni­ce’sinin …

Devamını

MEMLEKETİN OKUMUŞLARI MUSTAFA AKAY

Yenice bundan 50 yıl önceki Yenice değil. 50 yıl önceki Yenice’de ortaokul yoktu, lise yoktu. İlçesi Karabük,ili Zonguldak Yenice’yi eğitim alanında çok ihmal etmişlerdi. Dönemin Belediye Başkanı Sabri Akay’ın öncülüğünde Yenice’de ortaokul açılması girişimleri başlatıldı. Belediye kurulalı henüz beş yıl olmamıştı. Eğitimin eksikliğini kavramışlardı. Bunu gidermeliydiler. Orman İşletmesi ve ORÜS …

Devamını

TURİZM MUS­TA­FA AKAY

Gü­nü­müz Tür­ki­ye’sinde is­tih­dam ko­nu­sun­da en kap­sam­lı ve yay­gın sek­tör tu­rizm sek­tö­rü­dür. Sa­na­yi­ye yö­ne­lik sek­tör­de bir işçi için mil­yar­lar­ca li­ra­lık ya­tı­rım yap­mak ge­re­ke­bi­lir. Oysa, hiz­met sek­tö­rün­de bu çok daha düşük ma­li­yet­le ger­çek­leş­ti­ri­le­bi­lir. Hiz­met sek­tö­rü­nün en önem­li ayağı da tu­rizm iş­let­me­le­ri­dir. Kü­re­sel­leş­me ma­sal­la­rıy­la uyu­tu­lan Tür­ki­ye’mizde artık dev­let bu ya­tı­rım­la­rı yap­mı­yor. Elini aya­ğı­nı …

Devamını

DEDİKODU MUSTAFA AKAY

Allah’ın muhteşem bir doğa bahşettiği ilçemiz bu güzelliklere yakışmayan özelliklere de sahip. Bunlardan başta geleni dedikodu. Yenice’mizin ne yazık ki; dedikodu özelliği ile olumsuz bir portre ortaya koyuyor. Bir başka özelliğimiz de siyaseti savaş, karşıtlarımızı düşman gibi görmemiz. Elbette, şikayet ve hizmeti engelleme özelliğimiz de yabana atılamaz. Tüm, bunlar Yenice’mizin …

Devamını

HES MUSTAFA AKAY

Gözleri doymayan para babaları küresel sermayenin desteğiyle derelerimize göz koydular. Yenice Irmağı üzerinde yapılanların dışında Şeker’de, İncedere’de yeni HES’ler planladılar. İlk planda Şeker gündeme geldi. Şeker ki, kanyonuyla Yenice’nin  turizm ayağıydı. Turizm ise; Yenice’nin gelişmesi, kalkınması ve büyümesi için en önemli faktörlerden birisiydi. Nitekim, o çevrede başlayan hareket tesisleşmeye doğru hızla …

Devamını

LOZAN MUSTAFA AKAY

Bugün Lozan Zaferi’nin 95. yıldönümü. Büyük Türk Ulusu’na kutlu olsun. Lozan, Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusudur. Lozan görüşmelerine giden heyetin en büyük argumanı “eşitlik” ve “bağımsızlık” vurgusu olmuştur. Nitekim sonuçta, galip devletlerle eşit bir şekilde oturulmuştur masada. Ve sonunda da Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı tescil edilmiştir. Türk Ulus Devleti’nin temelidir aynı zamanda …

Devamını

ADAY ADAYLARI MUSTAFA AKAY

Artık dedikodu mudur, söylenti midir, bilerek  fısıldanan sözler midir bilemiyoruz. Ama, yerel seçimler yaklaştıkça yeni yeni isimlerin belediye başkan adayı olarak konuşulduğunu ve bunlar üzerine yorumlar yapıldığını duyuyoruz. Bize aktarılan bilgilere göre de ortaya atılan isimlere her gün yenileri ekleniyor. Hatta ve hatta yazdığımız yazıdan  sonra bizi arayarak, falanı yazmamışsın, …

Devamını

DEĞİŞİM MUSTAFA AKAY

“Değişmeyen tek şey değişimdir” diye başlamıştı CHP yeniden siyasal yaşama girerken… Ana sloganı bununla birlikte ” Temiz toplum, temiz siyaset” ilkesiydi. Yine, dönemin Genel Başkanı Deniz Baykal, ” Siyaset bana ne verecek değil, ben topluma ne vereceğim” diyerek partilinin misyonunu ortaya koymuştu. Bin yıllar ötesinden bu sözleri söyleyen Efesli Filazof …

Devamını

ATATÜRK MUSTAFA AKAY

Bugünkü yazımızı Atatürk’ün deyişlerine ayırdık.  O neler söylüyor, O’nu örnek aldıklarını söyleyenler neler yapıyor. Kıyaslamayı okurlarımız yapsın. xxx Çalışmaktan; gayret sarfından, bir cezadan, bir sıkıntıdan, bir fenalıktan kaçar gibi kaçınmak, çok kötü ve tedbirsizce bir harekettir.” xxx Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi …

Devamını

TEK ADAM MUSTAFA AKAY

Türkiye’miz dün  resmen yeni bir rejime   evrildi. Bugünden itibaren  her şeye tek adam karar verecek. Her şey ona bağlı olacak. İşlerin hızlı ve seri yürümesi  için böyle bir sisteme ihtiyaç duyulduğu söylense de, bu bir rejim değişikliğidir. İnsanı, kulun kulluğundan kurtarıp birey  yapan Cumhuriyet’ten geri dönüştür bu yeni düzen. Üç …

Devamını