Köşe Yazıları

YILMAZ MISIRLI MUSTAFA AKAY

Yenice Ormanlarına Katı Atık Bertaraf Tesisi kurulacak dendiğinde oluşturduğumuz Yenice Platformu’nun as üyelerinden birisiydi Yılmaz Mısırlı. Platformla birlikte ölümüne mücadele verdi. Araştırdı,  öğrendi, bilgilendi ve bilgilendirdi. Ardından HES belası çıktı karşımıza. Orada da mücadelenin tam ortasında yer aldı. Hiç beklenmedik bir anda şaka yaparcasına hastaneye düştü.  Dört damarından operasyon geçirdi. …

Devamını

MİLYONLARCA YILDA OLUŞAN ŞEKER KANYONU MUSTAFA AKAY

Yeniceliler, bu aralar Şeker Kanyonu ile yatıp HES’le kalkıyorlar… Dünyanın sayılı ve bakir ormanlarından birine sahip Yenice’de Allah’ın bahşettiği öylesine doğal güzellikler var ki, bir gören pişman bir görmeyen… Bunlardan bir tanesi 7 kilometre uzunluğundaki Şeker Kanyonu… Şeker Kanyonu’nun başlangıcında ise şeker tadında bir su kaynağı var. Adına Pamuklumeşe deniliyor. …

Devamını

ORGANİZE SANAYİ BÖL­GESİ MUS­TA­FA AKAY

Ül­ke­miz­de kamu son yıl­lar­da üre­tim­den tam an­la­mıy­la çe­kil­di. Ka­mu­nun üre­tim­den çe­kil­me­si be­ra­be­rin­de iş­siz­li­ği ge­tir­di. Zon­gul­dak, Ka­ra­bük ve Bar­tın’daki cum­hu­ri­yet ka­za­nım­la­rı tek tek elden çı­ka­rıl­dı. Elden çı­ka­rı­lan te­sis­le­rin ba­zı­la­rı ka­pan­dı, ba­zı­la­rı is­tih­da­mı dü­şür­dü. Tür­ki­ye’nin Al­man­ya’sı ola­rak bi­li­nen Büyük Zon­gul­dak Hav­za­sı’nda böy­le­ce çöküş baş­la­dı. İşsiz­lik ala­bil­di­ği­ne ar­tır­dı. Bu alan tam an­la­mıy­la özel …

Devamını

YENİCELİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA AKAY

Bölgecilik yapılıyor diye yorumlansa da ilçe genelinde bir Yeniceli Milletvekili özlemi giderek artıyor. Amacını aşan  sosyal medya paylaşımları belki böyle yorumların yapılmasına neden oluyor. Ama, Yenicelinin bu özlemini diğer ilçelerimiz insanlarının anlayışla karşılamaları gerekir diye düşünüyoruz. Görülen o ki, güçlü bir partimizin birinci sırasını alabilecek bir aday  ilçemiz ve köyleriyle, …

Devamını

BUGÜN 1 MAYIS MUS­TA­FA AKAY

Do­ğu­şu­na ba­kar­sa­nız iş­çi­nin, emek­çi­nin bay­ra­mı. Ama, ne yazık ki; işçi sı­nı­fı bu bay­ra­mı iç­sel­leş­ti­re­me­di. Yıl­lar­dır sağ ik­ti­dar­lar ta­ra­fın­dan yö­ne­ti­len bu ül­ke­de iş­çi­den, emek­çi­den çok ser­ma­ye­ye değer ve­ril­di. Hele hele son yıl­lar­da ser­ma­ye­nin ta­hak­kü­mü tam an­la­mıy­la ül­ke­nin ba­şı­na çöktü. Bugün, 1 Mayıs… İşçi­nin, emek­çi­nin bay­ra­mı. İşçi ör­güt­len­me­le­ri­nin tam an­la­mıy­la önü­nün ke­sil­di­ği, …

Devamını

CEVHERİ BUL­MAK VE ÖN­GÖ­RÜ MUS­TA­FA AKAY

Si­ya­si ku­rum­lar­da yö­ne­ti­ci po­zis­yo­nun­da olan­la­rın ön­gü­rü sa­hi­bi ol­ma­la­rı bi­rin­ci ko­şul­lar­dan bi­ri­si­dir. Ör­gü­tün başı ya da yö­ne­ti­ci­si olmak me­mur­lar gibi sabah akşam mesai sa­at­le­ri için­de görev yap­ma­yı ge­rek­tir­mez. Örgüt 24 saat ça­lı­şır ve par­ti­si­ni an­la­tır. Ge­le­ce­ğe yö­ne­lik se­çim­le­re de hazır du­rum­da bek­ler. Bu arada, ka­mu­oyu araş­tır­ma­sı yapar. Ben se­çim­le­ri nasıl ve …

Devamını

GÜN DOĞMADAN NELER DOĞAR MUSTAFA AKAY

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu  Adalet Yürüyüşü’nden sonra  son yaptığı hamle ile tekrar gündemi  değiştirdi. İktidar ve ortağının İYİ Parti’nin önünü kesmek için yaptığı tüm manevraları güzel bir  hamle ile boşa çıkararak bir demokrasi örneği verdi. Aynen, İnönü’nün Demokrat Parti , Baykal’ın AKP için yaptığını yaparak. Demokrasiyi içselleştirmiş insanların yapması gerekeni  hayata …

Devamını

ERKEN SEÇİM MUSTAFA AKAY

Türkiye, 65 gün sonra bir erken seçime gidiyor. Kimileri buna erken değil, baskın seçim, jet seçim, hızlı seçim diyorlar. Sonuçta seçim seçimdir. Ne olur bu  seçimde? Bunun yanıtını millet verecek. Bu seçimde, tüm partiler Yeniceli’lere adaylık verecekler mi? Onu zaman içerisinde göreceğiz. Yeniceli bir adayın seçimde prim yapabileceği hemşehrilerimiz arasında …

Devamını

DURUN SİZ KARDEŞSİNİZ MUSTAFA AKAY

Kardeşler bazen kardeş olduklarını unuturlar birbirleriyle kavgaya tutuşurlar. Onlar kavga ederken, birilerinin devreye girip, “durun siz kardeşsiniz” demeleri gerekebilir. Kardeşler neyi paylaşamazlar, neyi bölüşemezler bilinmez. Ama, bu didişme hem kendilerine hem de ailelerine zarar verir. Güçsüzleşmelerine neden olur. Kardeşler birbirleriyle dalaşırken bazen işe komşularını da karıştırırlar. Bu da onlara büyük boyutlarda zarar …

Devamını

DEMOKLESİN KILICI MUSTAFA AKAY

Dünyada her şey öylesine hızlı değişiyor ki, yetişmek mümkün değil. Bundan Türkiye’miz, Yenice’miz de etkileniyor. Dün dost olanlar bir bakmışsınız ayrı saflara düşmüşler. Gözler, kinle, düşmanlıkla bakıyor. İşin özünde demokrasiyi içselleştirme yoksa bunu doğal karşılayabiliriz. Dün, birilerine selam vermeyenler, tokalaşmak üzere elini uzatmayanlar bugün  her tarafa gülücükler dağıtıcak noktaya geldilerse  …

Devamını