BAYRAK ASMA YERLERİ 19 MAYIS’A YETİŞTİRİLMELİDİR

GA­ZE­TEMİZİN geç­ti­ği­miz sa­yı­la­rın­da il­çe­miz be­le­di­ye­si’ne bir öne­ri­de bu­lu­na­rak, milli bay­ram­lar­da iş­yer­le­ni­ne ası­lan bay­rak­la­rın aynı hi­za­da ol­ma­sı için bir ça­lış­ma ya­pıl­ma­sı­nı öner­miş­tik.
Ara­dan geçen sü­re­de be­le­di­ye yet­ki­li­le­rin­den bu öne­ri­mi­ze olum­lu, ya da olum­suz bir cevap gel­me­di.
Ancak, önü­müz­de 19 Mayıs Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı var. Bu öne­ri­mi­zi be­le­di­ye yet­ki­li­le­ri­ne tek­rar ha­tır­la­tı­yo­ruz. Bay­rak­la­rın ge­li­şi güzel asıl­ma­sı­nın ön­len­me­si ve es­ti­tik bir gö­rü­nüm ol­ma­sı için iş­yer­le­ri­ne ası­lan bay­rak­lar için aynı hi­za­da bay­rak asma yer­le­ri ya­pıl­ma­sı­nı tek­rar­lı­yo­ruz.
Önü­müz­de­ki gün­ler­de kut­la­ya­ca­ğı­mız, 19 Mayıs Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı için böyle bir ça­lış­ma­nın ya­pıl­ma­sı­nı di­li­yo­ruz.