BİR ORMAN EMEKÇİSİ DAHA CAN VERDİ

SON on günde Ye­ni­ce Orman İşlet­me Mü­dür­lü­ğü’ne bağlı İşlet­me Şef­lik­le­rin­de mey­da­na gelen orman ka­za­la­rın­da iki hem­şe­ri­miz ya­şa­mı­nı yi­ti­rir­ken, üç hem­şe­ri­miz­de ya­ra­lan­dı.
Geç­ti­ği­miz gün­ler­de, or­man­da kaza ge­çi­ren Ra­ma­zan Kara, olay­da ya­ra­lan­mış ve te­da­vi al­tı­na alın­mış­tı. Kara’nın sağ­lık du­ru­mu­nun iyiye git­ti­ği öğ­re­ni­lir­ken, daha sonra, Ye­ni­ce Orman İşlet­me­si’nin Dok­san De­po­su’nda ara­ba­sın­dan top­ruk bo­şal­tan Adem Arat’ın üze­ri­ne tom­ruk düş­müş­tü. Arat, olay­dan bir gün sonra ya­şa­mı­nı yi­tir­miş­ti.
İlçe­mi­zi de­rin­den üzen son orman ka­za­sı ise, geç­ti­ği­miz cu­mar­te­si günü Ye­ni­ce Orman İşlet­me­si’ne bağlı Sa­rı­ot İşlet­me Şef­li­ği’nin 123 nolu böl­me­sin­de üre­tim yapan Ra­ma­zan Onat’ın (42) ölümü, Erol ve Fur­kan Madak’ın ya­ra­lan­ma­la­rıy­la ya­şan­dı.
Orman emek­çi­le­ri Ra­ma­zan Onat, Erol Madak ve Fur­kan Madak’ın bin­di­ği trak­tör üre­tim ala­nı­na gi­der­ken dev­ril­di. Erol Madak’ın kul­lan­dı­ğı 78 YA 091 pla­ka­lı trak­tö­rün dev­ril­me­si so­nu­cu Ra­ma­zan Onat olay ye­rin­de ya­şa­mı­nı yi­tir­di. Ka­za­da, sü­rü­cü Erol Madak ile Fur­kan Madak ya­ra­lan­dı­lar. Ya­ra­lı­lar, olay ye­ri­ne ula­şan am­bu­lans­lar­la Ka­ra­bük Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si’ne sevk edil­di­ler.
Orman emek­çi­si Ra­ma­zan Onat’ın can­sız be­de­ni Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı’nın yap­tı­ğı in­ce­le­me­nin ar­dın­dan Ye­ni­ce Dev­let Has­ta­ne­si mon­gu­na kal­dı­rıl­dı. Onat’ın naaşı pazar günü kı­lı­nan ce­na­ze na­ma­zı­nın ar­dın­dan aile me­zar­lı­ğın­da top­ra­ğa ve­ril­di.
Ra­ma­zan Onat’ın ge­çir­di­ği kaza so­nu­cu ya­şa­mı­nı yi­tir­me­si se­ven­le­ri­ni büyük üzün­tü­ye boğdu. Öne çıkan görsel belirle