DOĞAL GAZ ÇALIŞMALARINA BAŞLANACAK

(Haber Mer­ke­zi) – Yayın ha­ya­tı­na bay­la­dı­ğı gün­den beri il­çe­mi­zin bir çok so­ru­nu­nu gün­de­me ta­şı­yan ve bun­la­rın çö­züm­len­me­si­ne kat­kı­da bu­lu­nan ga­ze­te­mi­zin ıs­rar­lı ya­yın­la­rı ve gün­dem­den dü­şür­me­me­siy­le, doğal gaz ça­lış­ma­la­rı­na ya­kın­da baş­la­na­cak.
Ye­ni­ce­li­le­rin doğal gaz is­te­di­ği şek­lin­de­ki ya­yın­la­rı ile gün­dem­den düş­me­me­si­ne sebep olan ga­ze­te­miz, böy­le­ce il­çe­mi­zin bir so­ru­nun daha çö­züm­len­me­si­ne kat­kı­da bu­lun­du.
Ga­ze­te­mi­zin ya­yın­la­rı, Ye­ni­ce Plat­for­mu’nun ta­ki­bi ve top­la­nan imza kam­pan­ya­la­rı ile gün­dem­de tu­tu­lan doğal gaz ça­lış­ma­la­rı­na önü­müz­de­ki gün­ler­de baş­la­na­ca­ğı sa­nı­lı­yor. Ta­şı­ma sis­te­mi ile il­çe­mi­ze ve­ri­lecek olan doğal gaz bo­ru­la­rı­nın Özal Ma­hal­le­si’ne ge­ti­ril­di­ği, ha­va­la­rın el­ve­riş­li ol­ma­sı ha­lin­de de ça­lış­ma­la­rın bu ma­hal­le­den baş­la­ya­ca­ğı açık­lan­dı. Bi­lin­di­ği gibi her ne kadar Ye­ni­ce Be­le­di­ye Mec­li­si­nin almış ol­du­ğu karar ge­çik­miş olsa da, Be­le­di­ye ile Kar­gaz fir­ma­sı ara­sın­da im­za­la­nan pro­to­kol ile ça­lış­ma­la­rın baş­la­ma­sın­da bir engel kal­ma­mış oldu.