Erkılınç: Basın İlan Kurumu siyasi bir kurum değildir

Genel Müdür Cavit Er­kı­lınç, görev ve yet­ki­le­ri ya­sa­lar­la be­lir­len­miş Basın İlan Ku­ru­mu’nu si­ya­si bir kurum ola­rak gös­ter­me ve tar­tış­ma ze­mi­ni­ne çekme gay­ret­le­ri­ni üzün­tüy­le iz­le­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, ya­pış­tı­rıl­mak is­te­nen her türlü eti­ke­ti red­det­tik­le­ri­ni söy­le­di.
Basın İlan Ku­ru­mu (BİK) Genel Mü­dü­rü Cavit Er­kı­lınç, birim ve şube mü­dür­le­ri­nin ka­tı­lı­mıy­la 3-6 Kasım ta­rih­le­ri ara­sın­da Af­yon­ka­ra­hi­sar’da ger­çek­leş­ti­ri­len “2022 Mü­dür­ler De­ğer­len­dir­me Top­lan­tı­sı”nın açı­lı­şın­da ko­nuş­tu.
Uzun ve me­şak­kat­li bir sü­re­cin ar­dın­dan Basın Ka­nu­nu ve Bazı Ka­nun­lar­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Dair Ka­nu­nun TBMM’de kabul edi­le­rek Resmi Ga­ze­te’de ya­yım­lan­dı­ğı­nı ifade eden Er­kı­lınç, ya­sa­ma sü­re­cin­de 800’den fazla ga­ze­te sa­hi­bi ve tem­sil­ci­si­nin ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­ti­ri­len bölge top­lan­tı­la­rı­nın or­ga­ni­zas­yo­nu ne­de­niy­le tüm ça­lı­şan­la­ra te­şek­kür etti.
Top­lan­tı­lar­da sa­de­ce me­se­le­nin iç yü­zü­nü ve ger­çek­le­ri an­lat­tık­la­rı­nın al­tı­nı çizen Er­kı­lınç, “Bu yasa de­ği­şik­li­ği ga­ze­te­ler kadar Ku­ru­mu­muz için de ha­ya­ti öneme sa­hip­ti. Bu ne­den­le ‘ka­de­ri­miz bir, ge­le­ce­ği­miz bir’ dedik. ‘Ancak bir­lik­te olur­sak ba­şa­ra­bi­li­riz, çünkü bir­lik­te çok güç­lü­yüz’ diye hay­kır­dık. Bu net ifa­de­nin ar­ka­sın­da hız­lı­ca yüz­leş­me­miz ge­re­ken bir ger­çek ya­tı­yor­du. Dünya de­ği­şi­yor, iş mo­del­le­ri ge­li­şi­yor, artık başka bir çağa geçiş ya­pı­lı­yor. Ye­rin­de sayan, ken­di­ni ye­ni­le­me­yen, işine doğru ya­tı­rım yap­ma­yan­lar ma­ale­sef iş­le­vi­ni kay­be­di­yor. Biz sa­de­ce bu ger­çe­ği vur­gu­la­dık. Yoksa bi­ri­le­ri­nin iddia et­ti­ği gibi sa­ha­da kim­se­yi teh­dit et­me­dik” dedi.
İlk ilan sevki 1 Nisan 2023’te
Yeni dö­ne­min baş­la­dı­ğı­nı ve artık daha güçlü bir Basın İlan Ku­ru­mu’nun bu­lun­du­ğu­nu kay­de­den Er­kı­lınç, bun­dan böyle görev ve yet­ki­le­ri­nin gün­cel­len­me­siy­le ken­di­ni ye­ni­le­me fır­sa­tı bulan, ku­rum­sal ve tek­no­lo­jik alt­ya­pı­sı­nı ge­liş­ti­ren, or­ga­ni­zas­yon ka­bi­li­ye­ti kuv­vet­li, st­ra­te­jik adım­lar atan bir Basın İlan Ku­ru­mu’nun gö­rü­le­ce­ği­ni söy­le­di.
Sü­re­ce kı­la­vuz­luk edecek mev­zu­at ça­lış­ma­la­rı­nın gece gün­düz sür­dü­ğü­nü ve köşe taş­la­rı­nın bir bir dö­şen­di­ği­ni an­la­tan Er­kı­lınç, 1 Nisan 2023’te ga­ze­te­le­rin in­ter­net haber si­te­le­ri­ne ilan sev­ki­nin baş­la­ma­sı­nın plan­la­dı­ğı­nı, bu ne­den­le ilk beş aylık sü­re­ci ha­ya­ti önem­de gör­dük­le­ri­ni ifade etti.
Sa­ha­dan ge­lecek bil­gi­le­rin büyük önem ta­şı­dı­ğı­nı ve ga­ze­te­ler ile in­ter­net haber si­te­le­ri­nin gö­rüş­le­ri­nin alın­ma­sı­na ye­ni­den baş­la­na­ca­ğı­nı kay­de­den Er­kı­lınç, bu sü­reç­te mü­dür­ler­den iş­bir­lik­le­ri­nin ge­liş­ti­ril­me­si ve yeni eko­no­mik alan­la­rın açıl­ma­sı nok­ta­sın­da gay­ret bek­len­di­ği­ni vur­gu­la­dı.
Kes-kop­ya­la-ya­pış­tır dö­ne­mi bit­miş­tir
Ba­sı­nın ge­lir­le­ri­nin ar­tı­rıl­ma­sı için büyük gay­ret gös­te­ril­di­ği­ne de­ği­nen Er­kı­lınç, şöyle devam etti:
“Sa­de­ce icra ilan­la­rın­da­ki key­fi­ye­tin or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı dahi büyük bir ba­şa­rı­dır. Yeni gelir ka­lem­le­ri­nin oluş­tu­rul­ma­sı için özel çaba sarf edi­yo­ruz. Kendi insan kay­na­ğı­mız dı­şın­da, 33 bin ki­şi­nin is­tih­da­mı­na doğ­ru­dan katkı sağ­la­yan bir kurum ola­rak ye­rel­de de­mok­ra­si­yi güç­len­dir­me­yi sür­dü­re­ce­ğiz. Ba­şa­rı­lı ol­ma­mı­zın önün­de hiç bir engel yok. Bir­lik­te ha­re­ket ede­ce­ğiz, st­ra­te­jik dav­ra­na­ca­ğız, akıl­cı oy­na­ya­ca­ğız. İşi­mi­zi dos­doğ­ru ya­pa­ca­ğız.”
Her­han­gi bir ha­be­rin okun­ma­sı için 8 sa­ni­ye­de ikna edil­me­si ge­re­ken bir okur ku­şa­ğı­nın gel­di­ği­ni be­lir­ten Er­kı­lınç, ga­ze­te ve in­ter­net haber si­te­le­ri­nin eski ha­ber­ci­lik an­la­yış­la­rı ve kes-kop­ya­la-ya­pış­tır yön­tem­le­ri ile bu sü­reç­te ba­şa­rı­lı ola­ma­ya­cak­la­rı­nı bil­me­le­ri ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çizdi.
Er­kı­lınç, “Sayfa gö­rün­tü­le­me­le­ri 4 sa­ni­ye or­ta­la­ma­sı­na yak­la­şı­yor. Acil bir zih­ni­yet dö­nü­şü­mü­ne ih­ti­yaç var. Ga­ze­te­ler ve in­ter­net haber si­te­le­ri özel içe­rik­ler­le, kendi fo­toğ­raf­la­rı, kendi vi­de­ola­rı, kendi özel ha­ber­le­ri ile ayak­ta ka­la­bi­le­cek­le­ri­ni, di­ji­tal pa­zar­la­ma yap­ma­dan kit­le­le­re ula­şa­ma­ya­cak­la­rı­nı, bun­dan başka bir çıkar yol ol­ma­dı­ğı­nı bil­me­li­ler. Özel­lik­le şube mü­dür­le­rim­den il­le­ri­ne dön­dük­le­rin­de ku­ra­cak­la­rı te­mas­lar­da bu ger­çe­ği dile ge­tir­me­le­ri­ni rica edi­yo­rum” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
BİK ol­ma­sa ga­ze­te­ler nasıl ayak­ta kalır?
Tür­ki­ye’de uzun bir ara­nın ar­dın­dan ilk kez bu kadar kap­sam­lı şe­kil­de yasa de­ği­şik­li­ği tar­tış­ma­sı­nın ya­şan­dı­ğı­na ve ya­sa­nın ka­bu­lü­nün üze­rin­den bir aya yakın süre geç­me­si­ne rağ­men tar­tış­ma­la­rın sür­dü­ğü­ne işa­ret eden Er­kı­lınç, bölge top­lan­tı­la­rın­da ba­sı­nın bi­za­ti­hi ken­di­si­ne düş­man or­ga­ni­zas­yon­la­rın algı ope­ras­yo­nu yü­rüt­tü­ğü­nü gör­dük­le­ri­ni ve bu du­ru­ma hiç şa­şır­ma­dık­la­rı­nı kay­det­ti.
Ku­rum­sal imaja sal­dı­rı sa­yı­la­bi­lecek gi­ri­şim­le­re karşı dik­kat­li olun­ma­sı çağ­rı­sı yapan Er­kı­lınç, ko­nuş­ma­sı­nı şöyle sür­dür­dü:
“Basın İlan Ku­ru­mu si­ya­si bir kurum de­ğil­dir. Görev ve yet­ki­le­ri ya­sa­lar­la be­lir­len­miş­tir. Yasa de­ği­şik­li­ği sü­re­cin­de bizi si­ya­si ze­mi­ne çe­ke­rek so­pa­la­mak için çok çaba sarf edil­di. Bu bey­hu­de ça­ba­la­rı üzün­tüy­le iz­le­dik. San­sür­cü di­yen­le­re mev­zu­at dedik, bas­kı­cı di­yen­le­re yö­net­me­lik dedik. Hukuk da­ire­si içe­ri­sin­de kal­ma­ya gay­ret ettik. Aracı bir kurum ol­du­ğu­mu­zu her de­fa­sın­da dile ge­tir­dik. Ku­rum­sal ima­jı­mı­zı her geçen gün güç­len­di­re­rek yo­lu­mu­za devam ede­ce­ğiz. Ku­ru­mu­nu­zu sa­vun­mak­tan kork­ma­yın, üze­ri­mi­ze ya­pış­tı­rıl­mak is­te­nen eti­ket­le­ri red­det­tik, red­de­di­yo­ruz, red­de­din. Hak­kı­mız­da kara pro­pa­gan­da yü­rü­ten­le­re Basın İlan Ku­ru­mu ol­ma­sa, bu ga­ze­te­le­rin nasıl ayak­ta ka­la­bi­le­ce­ği­ni sor­mak­tan çe­kin­me­yin.”
Kim­se­den li­ya­kat dersi ala­cak de­ği­liz
Son gün­ler­de şah­sı­nın da si­ya­si tar­tış­ma­la­rın oda­ğı­na çe­kil­mek is­ten­di­ği­ni ifade eden Er­kı­lınç, “ta­kip­çi­si çok, bil­gi­si az” ki­şi­le­rin kanun tek­li­fi sü­re­cin­de ko­nu­şu­lan­la­rı Mec­lis’ten geç­miş kanun mad­de­si gibi ka­mu­oyu­na sun­ma­la­rı­nı, en hafif ifa­dey­le iz­le­yi­ci ve oku­yu­cu­ya say­gı­sız­lık ola­rak de­ğer­len­dir­dik­le­ri­ni söy­le­di.
Er­kı­lınç, şöyle devam etti:
“Basın İlan Ku­ru­mu ne iş ya­pı­yor, gö­re­vi nedir? Bun­dan bile bi­ha­ber­ler. Ku­ru­mu­mu­zun ara­cı­lık va­zi­fe­si­nin ga­ze­te­ci­lik mes­le­ğin­den çok fark­lı bir yerde dur­du­ğu­nun dahi far­kın­da de­ğil­ler.
As­ke­ri darbe son­ra­sı­nın ürünü; 50 yıla yakın asker kö­ken­li genel mü­dür­le­rin yö­net­ti­ği bir Ku­ru­ma daha ön­ce­den tek ke­li­me et­me­yen, ede­me­yen­le­rin bugün ağız­la­rı kö­pü­rür­ce­si­ne biz­le­re sal­dır­ma­sı, biz­ler için sa­de­ce gurur kay­na­ğı olur. Biz on­la­rın asıl dert­le­ri­nin ne ol­du­ğu­nun çok net far­kın­da­yız. Lakin de­ğer­li ka­mu­oyu ile de yeri gel­miş­ken bazı bil­gi­le­ri pay­laş­mak is­te­rim. Ku­ru­mu­muz sis­te­mi­ne ka­yıt­lı ve aktif mes­lek fa­ali­ye­ti yü­rü­ten bine yakın ga­ze­te­miz­de görev yapan genel yayın yö­net­men­le­rin­den sa­de­ce 11’i ile­ti­şim fa­kül­te­si me­zu­nu. Bin 300 ci­va­rın­da­ki yazı iş­le­ri mü­dü­rün­den ise sa­de­ce 219’u ile­ti­şim fa­kül­te­si me­zu­nu­dur. 700 yazı iş­le­ri mü­dü­rü­nün eği­ti­mi de lise ve daha al­tı­dır. Üni­ver­si­te­le­rin tek ba­şı­na mes­lek okul­la­rı ol­ma­dı­ğı ger­çe­ği­ni hala idrak ede­mi­yor ol­ma­mız ne acı. Şimdi bu dip­lo­ma­lı ca­hil­le­re neyi izah ede­cek­sin. De­di­ğim gibi dert­le­ri fark­lı ve on­lar­dan li­ya­kat dersi de ala­cak de­ği­liz.”
Genel Müdür Yar­dım­cı­sı Mesut Onat ise, 6 ay gibi kısa sü­re­de ülke ge­ne­lin­de fa­ali­yet gös­te­ren tüm şu­be­le­ri gez­di­ği­ni anım­sa­ta­rak, üç dört ki­şi­lik per­so­nel ile şu­be­le­rin bir­den fazla şehre hiz­met ver­di­ği­ni ve fa­ali­yet­le­rin­de üstün ba­şa­rı ser­gi­le­dik­le­ri­ni göz­lem­le­di­ği­ni söy­le­di.
Onat, sa­ha­da tes­pit edi­len ak­sak­lık­la­rın za­man­la gi­de­ri­le­ce­ği­ne inan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, top­lan­tı­nın ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­le­di.
Pro­to­kol ko­nuş­ma­la­rı­nın ar­dın­dan birim mü­dür­lük­le­ri­nin gün­dem­de­ki ko­nu­la­ra dair su­num­la­rı­na ge­çil­di.