HAVADAN SUDAN Mus­ta­fa Akay

 Met­ro­pol­le­rin ka­la­ba­lık cadde ve so­kak­la­rın­da in­san­la­rın te­laş­lı ko­şuş­tur­ma­la­rı dik­kat­le iz­len­me­ye değer. Bu ko­şuş­tur­ma­lar, işe ye­tiş­me, bu­luş­ma­lar üze­ri­ne yo­ğun­laş­sa da başka özel­lik­ler de ta­şı­yor. Bir göz­lem­le­me yap­tı­ğı­nız­da gör­dü­ğü­nüz gül­me­yen yüz­ler olu­yor. Göz­ler­de­ki ge­lecek kay­gı­sı in­san­la­rın en­di­şe ve kor­ku­la­rı­nı or­ta­ya ko­yu­yor. Kı­sa­ca­sı büyük kent­ler­de­ki ka­la­ba­lık­lar mutlu de­ğil­ler. “Kar­şı­nı­za çok sa­yı­da yar­dım is­te­yen­le­rin” çık­ma­sı da bir başka gös­ter­ge…. Bizim, bu ko­nu­da­ki dü­şün­ce­miz, ba­tı­nın bizi ger­çek­ten kıs­kan­dı­ğı­dır.