“HİZMETLERİMİZ DEVAM EDİYOR”

YENİCE Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Sedat Çakıl, kooperatif hizmetlerinin devam ettiğini belirterek gazetemize yazılı bir açıklama yaptı. Çakıl, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi;
“Sev­gi­li şoför ve esnaf ar­ka­daş­la­rım;
Ye­ni­ce Esnaf Sa­nat­kar­lar Kredi Ke­fa­let Ko­ope­ra­tif ola­rak hiz­met ver­me­ye devam edi­yo­ruz siz de­ğer­li es­na­fı­mı­za eli­miz­den gel­di­ği kadar yar­dım­cı ol­ma­ya gay­ret edi­yo­ruz. Siz de­ğer­li es­na­fı­mı­za Ko­ope­ra­ti­miz­ce ban­ka­lar ara­sın­da en uygun faiz ora­nıy­la kredi ve­ri­yo­ruz kri­ter­le­ri uygun olan her es­na­fa ko­ope­ra­ti­fi­mi­zin im­kan­la­rı da­hi­lin­de 100.000,00 TL ‘ye kadar kredi ve­ri­yo­ruz. 20.000,00 TL ‘ye 1 kefil , 40.000,00 TL ‘ye 2 kefil, 60.000,00 TL ‘ye 3 kefil, 100.000,00 TL ‘ye 2 kefil ve bir ipo­tek kar­şı­lı­ğın­da yar­dım­cı olu­yo­ruz ke­fil­ler memur veya es­naf­tan olu­yor. 60 aya (5 yıl ) kadar vade im­kan­la­rı var­dır. Ti­ca­ri araç alım­la­rın­da 500.000,00 TL ‘ye kadar pro­for­ma fa­tu­ra be­de­li­ni ve­ri­yo­ruz.​ Buna da aynı şe­kil­de kefil ve araç ipo­te­ği ile ve­ri­yo­ruz. Siz de­ğer­li es­na­fı­mı­za hiz­met etmek bizim için bir gö­rev­dir. Bu duygu ve dü­şün­ce­ler­le Şoför ve Es­na­fı­mı­za ha­yır­lı işler bol ka­zanç­lar di­le­rim.”