“KARABÜK AFAD TARAFINDAN YOK SAYILDI”

(Haber Merkezi) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karabük Milletvekili Cevdet Akay, meteorolojinin 15 il için turuncu kod uyarısında bulunduğunu, AFAD’ın ise bu iller arasında Karabük’ü unuttuğunu belirtti.
Akay, konuyla ilgili yaptığı açıklamadasında şunları söyledi; “Me­te­oro­lo­ji Genel Mü­dür­lü­ğü’nden alı­nan bil­gi­le­re göre 9 Tem­muz 2023 ta­ri­hin­de Art­vin, Bar­tın, Bolu, Düzce, Gi­re­sun, Kas­ta­mo­nu, Ka­ra­bük, Ko­ca­eli, Ordu, Rize, Sa­kar­ya, Sam­sun, Sinop, Trab­zon, Zon­gul­dak il­le­ri­mi­zi kap­sa­yan 15 ili­miz için Tu­run­cu Kod uya­rı­sı ver­miş ve ge­rek­li ön­lem­le­rin alın­ma­sı çağ­rı­sın­da bu­lun­muş­tur. AFAD’ın ifa­de­le­ri­ne göre uyarı ve­ri­len il­le­ri­miz­de, Va­li­lik ve İl AFAD Mü­dür­lük­le­ri­ne Mesaj formu ile bil­gi­len­dir­me ya­pıl­mış.
Mey­da­na gelen bu afe­tin bu kadar büyük de­re­ce­de his­se­dil­me­si­nin iki önem­li se­be­bi var. Bi­rin­ci ne­de­ni AFAD’ın ih­mal­kar­lı­ğı, ikin­ci ne­de­ni ik­ti­da­rın hızlı ha­re­ket et­me­me­si. AFAD’ın ih­mal­kar­lı­ğı ve unut­kan­lı­ğı nasıl mı oldu?
AFAD’ın resmi in­ter­net si­te­sin­de 9 Tem­muz 2022 saat 15.20’de ya­yım­la­dı­ğı basın du­yu­ru­sun­da sel fe­la­ke­ti ne­ti­ce­sin­de ne­re­ler­de önlem al­dık­la­rı­na iliş­kin bir bil­di­ri ya­yım­la­mış­lar. Bu basın bil­di­ri­si­ne bak­tı­ğı­mız­da Zon­gul­dak’ta, Kas­ta­mo­nu’da, Bar­tın’da, Sa­kar­ya’da, Ko­ca­eli’nde, Ordu’da, Sam­sun’da, Art­vin’de, Sinop’ta, Gi­re­sun’da, Düzce’de Rize’de, Trab­zon’da ger­çek­leş­tir­dik­le­ri ça­lış­ma­la­rı uzun uzun an­lat­mış­lar. Fakat bu­ra­da seçim böl­gem olan Ka­ra­bük ile il­gi­li her­han­gi bir açık­la­ma söz ko­nu­su değil.
Unut­kan­lı­ğı kro­nik bir has­ta­lık ha­li­ne ge­ti­ren AFAD bu fe­la­ket­te de Ka­ra­bük’ü unut­muş ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­ruz. Sel fe­la­ke­tin­den en çok et­ki­le­nen il­le­ri­miz­den bi­ri­si olan Ka­ra­bük ma­ale­sef AFAD ta­ra­fın­dan adeta yok sa­yıl­mış­tır. Bunu ben de­mi­yo­rum. AFAD’ın ya­yım­la­dı­ğı du­yu­ru­da Ka­ra­bük ili­miz­de her­han­gi bir ça­lış­ma­nın ya­pıl­ma­dı­ğı­nı ken­di­le­ri ta­ra­fın­dan iti­raf edil­di­ği­ni gö­rü­yo­ruz. Bu durum ke­sin­lik­le izah edi­lecek bir durum de­ğil­dir. AFAD’ın dep­rem dö­ne­min­de de bazı il­le­ri­mi­zi unut­tu­ğu­nu da tek­rar ha­tır­la­mak is­te­rim.
Ka­ra­bük­lü hem­şeh­ri­le­ri­miz sel fe­la­ke­ti ne­de­niy­le yol­la­rın çök­me­si ne­ti­ce­sin­de sa­ğa­nak yağ­mur ve sel fe­la­ke­ti­nin on­la­rı sü­rük­le­me­si teh­li­ke­si kar­şı­sın­da yol­lar­da mah­sur kal­mış, de­re­le­rin taş­ma­sı so­nu­cu köy­le­ri­miz sular al­tın­da kal­mış, sa­na­yi­ci­le­ri­mi­zin te­sis­le­ri büyük zarar gör­dü­ğü tes­pit edil­miş­tir.
Ye­ni­ce il­çe­mi­ze bağlı De­ğir­men­ya­nı, Ka­ya­di­bi, Sa­ray­köy, Güney, Ya­zı­köy, Gök­bel, Kuz­dağ ve Ören­köy köy­le­ri­miz­de taş­kın­lar mey­da­na geldi ve yer­le­şim yer­le­ri ciddi an­lam­da zarar gördü. Ata­türk Ma­hal­le­sin­de yer yer top­rak kay­ma­sı var. Ay­rı­ca bu köy­le­ri­miz­de­ki ekili alan­la­ra zarar veren taş­kın­lar ne­de­niy­le mey­da­na gelen za­rar­lar bölge çift­çi­mi­ze te­la­fi­si müm­kün ol­ma­yan bo­yut­ta ma­li­yet­ler yük­le­miş du­rum­da.
Vur­gu­la­ma­mız ge­re­ken ikin­ci ve en önem­li nokta ise ik­ti­da­rın ih­mal­kar­lı­ğı ve Ka­ra­bük’ü üvey evlat ola­rak gör­me­si­dir.
4 Nisan 2022 ta­ri­hin­de AFAD ta­ra­fın­dan ha­zır­la­na­rak ya­yım­la­nan bir plan­la­ma ra­po­ru var. Ka­ra­bük İl Risk Azalt­ma Planı çer­çe­ve­sin­de 9 hedef ve top­lam 86 adet ey­le­min ger­çek­leş­ti­ril­me­si yer alı­yor. Bu 86 eylem ara­sın­dan 22’si sel, taş­kın, su bas­kı­nı ve he­ye­lan gibi afet risk­le­ri­ni gö­ze­te­rek, alt­ya­pı ya­tı­rım­la­rın­da plan­la­ma yap­mak üzere dü­zen­le­nen ey­lem­ler var.
2022 yı­lın­da da yine bu böl­ge­ler­de özel­lik­le Güney ve De­ğir­men­ya­nı böl­ge­miz­de yı­kı­lan ev­le­ri­miz var. Bu evler yı­kı­lıp yer­le­ri­ne TOKİ ta­ra­fın­dan ko­nut­la­rın ya­pıl­ma­sı söy­len­di­ği halde bu ko­nut­lar­da şu ana kadar bit­me­miş, hiç­bir ha­re­ket ol­ma­mış­tır bunu da ay­rı­ca be­lirt­mek is­te­rim.
Bu ve buna ben­zer plan­la­ma­da ya­pıl­ma­sı ge­re­ken ey­lem­ler ha­ya­ta ge­çi­ri­lip, nok­san­lık­lar dü­zel­til­sey­di dün ya­şa­dı­ğı­mız olay­la­rın hiç­bi­ri­ni ya­şa­ma­ya­cak­tık.
Ka­ra­yol­la­rı Genel Mü­dür­lü­ğü “Şe­hir­ler arası ka­ra­yo­lu gü­zer­ga­hın­da kütle ha­re­ke­tin­den et­ki­le­ne­bi­lecek böl­ge­ler için ge­rek­li ted­bir­le­rin alın­ma­sı sağ­la­na­cak.” diye bir eylem ya­zıl­mış fakat bu eylem sa­de­ce ya­zı­da kal­mış. Hiç­bir önlem alın­ma­mış. Ka­ra­yol­la­rı Genel Mü­dür­lü­ğü’nün ge­rek­li ön­lem­le­ri al­ma­ma­sı ne­ti­ce­sin­de Ka­ra­bük’te et­ki­li olan yağış son­ra­sı mey­da­na gelen sel ne­de­niy­le özel­lik­le Ye­ni­ce- Zon­gul­dak- Ka­ra­bük Dev­let Ka­ra­yo­lu’nun 1. ki­lo­met­re­sin­de çökme mey­da­na geldi. Bu çökme ne­de­niy­le hem­şeh­ri­le­ri­miz sa­ğa­nak yağış ve he­ye­lan teh­li­ke­si or­ta­sın­da mah­sur kaldı.
Ön­ce­ki dönem Cum­hur­baş­ka­nı Yar­dım­cı­sı ile Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­ka­nı da­ya­nık­lı yol­lar yap­mak­la çokça övü­nü­yor­lar­dı. Bu sel fe­la­ke­tin­de gör­dük ki ufa­cık bir sel fe­la­ke­tin­de bile yol­lar da­ya­nık­sız ol­du­ğu için çö­kü­yor, ya­rı­lı­yor.
Bu­ra­dan ik­ti­da­ra bir kez daha uya­rı­yo­ruz: Bu yol­la­rın sağ­lam ve ka­li­te­li düz­gün ola­rak ya­pıl­ma­sı ge­re­ki­yor. İha­le­le­rin yan­daş mü­te­ah­hit­le­ri­ne değil ko­nu­yu ti­tiz­lik­le takip edecek, işini düz­gün ya­pa­cak eh­li­yet sa­hi­bi müt­te­hit­ti­ler ve­ri­le­si bu açı­dan çok önem teş­kil edi­yor.
Sel ve taş­kın ko­nu­sun­da ya­yım­la­nan bir başka rapor daha var. Yani konu hak­kın­da yet­ki­li­ler iki kere uya­rı­la­rak ve önlem alın­ma­sı çağ­rı­sın­da bu­lu­nul­muş. Acil Durum Yö­ne­ti­mi Baş­kan­lı­ğı yani AFAD geçen yılın Kasım ayın­da, seçim böl­gem Ka­ra­bük İçin kısa adı İRAP olan Ka­ra­bük İl Afet Risk Azalt­ma Planı’nı- Kır­mı­zı Eylem Planı adı al­tın­da ön­ce­lik­li ve acil mü­da­ha­le edil­me­si ge­re­ken ikin­ci Afet Risk Azalt­ma Planı’nı ka­mu­oyu ile pay­laş­mış­la­rı­dır
Bu kır­mı­zı eylem pla­nı­na göre ya­pıl­ma­sı ge­re­ken çok sa­yı­da konu sa­yıl­mış. Bun­la­rın ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği ifade edil­miş ama bun­la­rın hiç­bi­ri ya­pıl­ma­mış. Alın­ma­sı ge­re­ken ön­lem­ler or­ta­da fakat bu ön­lem­le­ri uy­gu­la­ya­cak bir ik­ti­dar ma­ale­sef ki or­ta­da yok.
Bu hafta genel kurul gün­de­mi­ne ge­lecek olan torba kanun ve plan bütçe ko­mis­yo­nun­da gö­rü­şe­ce­ği­miz ek bütçe ile be­ra­ber 1 tril­yon 120 mil­yar lira ci­va­rın­da bir ek öde­nek is­ten­di. Bu ek öde­nek­ten KGM’ye 127.3 mil­yar lira öde­nek ay­rıl­dı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz. Bu öde­ne­ğin bu doğal fe­la­ket­ler­le il­gi­li ola­rak da ak­ta­rıl­ma­sı ve yol­la­rın ka­li­te­li hale gel­me­si çok önem­li. Bu öde­nek­ler düz­gün ve etkin bir şe­kil­de kul­la­nıl­ma­sı, ka­ra­yol­la­rın düz­gün bir hale ge­ti­ril­me­si düz­gün bir şe­kil­de ya­pıl­ma­sı ge­re­ki­yor.
Kah­ra­man­ma­raş mer­kez­li dep­rem­de böl­ge­de çok ciddi za­rar­lar oldu. Bu za­rar­lar ne­ti­ce­sin­de bazı sa­na­yi te­sis­le­ri­miz de zarar gördü. Bu sa­na­yi te­sis­le­ri­miz­le il­gi­li ek bazı im­kan­lar sağ­lan­dı. Doğal afet­ler­le zarar gören böl­ge­miz­de de zarar gören bir­çok sa­na­yi te­si­si­miz var. Bu sa­na­yi te­sis­le­ri­mi­zin de bu im­kan­lar­dan ya­rar­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­yor, bu­ra­dan il­gi­le­re bu çağ­rı­mı ye­ni­li­yo­rum.”